Cofnięce skargi przed WSA

Pytanie:

Na początku tego roku złożyłem skargę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dotyczącą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku przylegającego do mojej kamienicy. Czy mogę cofnąć skargę bez konsekwencji finansowych i prawnych (nadmieniam, że Sąd nie wyznaczył jeszcze daty pierwszej rozprawy; otrzymałem tylko odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego na złożoną skargę).

Masz inne pytanie do prawnika?

29.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cofnięce skargi przed WSA

Kwestie związane z możliwością cofnięcia skargi reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.). Zgodnie z art. 60 tej ustawy, skarżący może cofnąć skargę, zaś cofnięcie skargi wiąże sąd. Sąd może jednak uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Dzieje się tak jednak tylko w sytuacji, gdy cofnięcie skargi:

  1. zmierza do obejścia prawa lub
  2. spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W pozostałych przypadkach sąd nie może odmówić cofnięcia skargi. Można w tej sytuacji uznać, że cofnięcie będzie możliwe aż do chwili ogłoszenia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, ponieważ po tym czasie sąd jest już związany wydanym przez siebie wyrokiem.

Porady prawne

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ww. ustawy, sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono. Zgodnie zaś z art. 232 § 1 pkt 2 ww. ustawy, sąd zwraca połowę wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, z tym że posiedzenie mediacyjne nie wyłącza zwrotu. W omawianym przypadku sąd zwróci więc jedynie połowę wpisu, ponieważ odpis skargi został wysłany SKO (świadczy o tym chociażby udzielenie odpowiedzi przez ten organ). Jeśli jednak skarżący spóźni się z cofnięciem i dokona tego już po rozpoczęciu (ale nie: wyznaczeniu) posiedzenia, wówczas wpis przepada, pomimo cofnięcia skargi.

Skuteczne cofnięcie skargi powoduje umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego, w wyniku czego zaskarżone orzeczenia staje się prawomocne (ostateczne). 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne