Pełnomocnik świadkiem

Pytanie:

Mam adwokata, który jest moim pełnomocnikiem w sprawie cywilnej. Mój adwokat nie może pojechać do odległego o kilkaset kilometrów miasta, gdzie będzie przesłuchiwany mój świadek w ramach pomocy prawnej, by nie musiał przyjeżdżać do sądu, w którym toczy się sprawa. Ja również nie mogę być tam obecna, gdyż mam w tym terminie inne zobowiązania. - Czy prawo dopuszcza taką możliwość, bym ustanowiła swego męża moim pełnomocnikiem, by zamiast mnie był obecny przy przesłuchaniu w/w świadka? Jeśli tak, to w jaki sposób ustanowić męża kolejnym pełnomocnikiem? Czy należy to zrobić aktem notarialnym, czy taż inaczej? Czy mój mąż, będąc obecnym przy przesłuchaniu świadka (jego matki), będzie mógł ponownie stanąć przed sądem w celu ponownego złożenia zeznań w mojej sprawie, czy też jego obecność przy przesłuchaniu świadka w tej sprawie, w której on zeznawał i ma zeznawać ponownie, bo tego się domaga (fałszywa treść protokołu, nie dyktowanie protokolantce do protokołu przez przewodniczącego, brak podpisów na protokole zarówno przewodniczącego jak i protokolantki - o świadkach nie wspomnę) dyskredytuje go jako świadka i uniemożliwi mu ponowne złożenie zeznań w mojej sprawie? Czy w w/w sytuacji mogę na dodatkowego pełnomocnika, który zastąpi mnie i mojego adwokata przy przesłuchaniu świadka w ramach pomocy prawnej w miejscu jego zamieszkania, powołać inną osobę, (tylko jeśli mężowi uniemożliwiłoby to ponowne złożenie zeznań w tej sprawie)? a jeśli tak, to w jaki sposób i w jakiej formie? Czy świadek ma po swych zeznaniach prawo żądać dania mu jego zeznań do przeczytania, i czy ma prawo żądać by mógł je podpisać? Obawiam się tego, że mój świadek zezna i przeczyta co innego, a do sądu, w którym toczy się sprawa, dotrą zupełnie inne zeznania-mam podstawy sądzić, że sprawa jest ustawiona - pozwana powiedziała mi to niemal wprost, a przebieg sprawy zdaje się to potwierdzać. Kto decyduje o treści pytań, które będą zadawane świadkowi w ramach pomocy prawnej w jego miejscu zamieszkania? Skąd sędzia w odległym sądzie będzie wiedział jakie pytania zadawać świadkowi i kto o tym decyduje? A może te "zamiejscowe" przesłuchania rządzą się innymi prawami i zapisane będzie tylko to, co świadek zezna w swobodnej wypowiedzi? Czy ja lub jakikolwiek mój pełnomocnik prawny, mamy prawo zadawać pytania świadkowi, tak jak to się dzieje w macierzystym sądzie, przed którym toczy się moja sprawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.5.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnik świadkiem

Tak, prawo dopuszcza, by Pani ustanowiła swoim pełnomocnikiem męża. W tym celu należy udzielić mu pełnomocnictwa. Prawo nie wymaga, by pełnomocnictwo było udzielone w formie notarialnej. Moza więc udzielić pełnomocnictwa na kartce papieru podpisanej przez Panią. W takiej sytuacji mąż powinien posiadać oryginał, który pozostawi w sądzie. Jeżeli chcą Państwo pozostawić w sądzie kopię pełnomocnictwa, można ją uwierzytelnić u notariusza. Każdy dokument pełnomocnictwa składany do sądu opłaca się opłatą skarbową 17 zł. Wraz z pełnomocnictwem składa się potwierdzenie dokonania opłaty. Więcej informacji na temat pełnomocnictwa procesowego znajduje się w poradzie: Pełnomocnictwo procesowe
Na naszych stronach znajdzie Pani również przykładowy wzór pełnomocnictwa: Pełnomocnictwo procesowe
Prawo nie zabrania występowania pełnomocnika w charakterze świadka. Pełnomocnik strony może być przesłuchany w charakterze świadka. Przyjmuje się jednak na ogół, że pełnomocnik powołany na świadka powinien zrzec się pełnomocnictwa" (por. Ereciński Tadeusz w: Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające, Jędrzejewska Maria, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie II, za: J. Kobiałka, Odpowiedź prawna i K. Knoppek, Przesłuchanie pełnomocnika procesowego w charakterze świadka).  Proszę jednak pamiętać o tym, że zgodnie z art. 264 kpc świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchaniu innych świadków. "Art. 264 zd. drugie ma na celu zagwarantowanie prawidłowości i obiektywności zeznań poszczególnych świadków. Okoliczność, że pewne osoby były przy przesłuchaniu świadków, nie wyłącza możliwości następnego powołania ich na świadków i złożenia przez nich zeznań. W razie naruszenia art. 264, sąd powinien uwzględnić tę okoliczność według zasad ogólnych wyrażonych w art. 233" (tak: Ereciński Tadeusz w: Najnowsze wydanie.

Porady prawne
..). Tak więc sąd wydając wyrok będzie oceniał czy zeznania świadka jako osoby, która była obecna przy zeznaniach innego świadka należy uznać za wiarygodne i przekonywujące, czyli w uproszczeniu rzecz biorąc, będzie oceniał, czy świadek wiedział jak ma zeznawać, ponieważ był obecny na przesłuchaniu innego świadka.
Może Pani jak najbardziej powołać na pełnomocnika innego adwokata lub radę prawnego, który mieszka niedaleko sądu, który będzie przesłuchiwał świadka w formie pomocy prawnej (lub innego pełnomocnika z kręgu osób, które można powołać na pełnomocnika). W tym celu należy udzielić mu pełnomocnictwa procesowego (tak jak i mężowi) w formie pisemnej. Na marginesie można dodać, że możliwe jest powołanie pełnomocnika tylko w celu reprezentowania Pani w sprawie przed sądem, który słucha świadka w formie pomocy prawnej.
Zgodnie z art. 273 kpc, zeznanie świadka, po zapisaniu do protokołu, będzie mu odczytane i stosownie do okoliczności na podstawie jego uwag uzupełnione lub sprostowane. Jeżeli jednak sąd nie odczytałby w ogóle zeznań świadka, prawo do wniesienia zastrzeżenia do protokołu wskazujące na uchybienie w procedurze miałyby strony postępowania (lub ich pełnomocnik), a nie świadkowie. Jeżeli świadek jest przesłuchiwany w drodze pomocy prawnej, powinien on również podpisać protokół zawierający jego zeznania. Jeżeli przy przesłuchaniu są obecne strony (lub ich pełnomocnik) , również i one podpisują protokół. Jeżeli sąd nie przedstawiłby protokołu do podpisu, znowu zastrzeżenia może wnieść nie świadek, lecz strona postępowania (lub jej pełnomocnik). Jeżeli świadek ma być przesłuchany w drodze pomocy prawne, sąd zobowiązuje obie strony do przedstawienia pytań, na które świadek ma odpowiedzieć. Dodatkowo również sąd może przygotować swoją listę. Dokumenty te są przesyłane tam, gdzie świadek będzie słuchany i te pytania z listy są zadawane. Jeżeli przy przesłuchaniu obecne są osobiście strony, również i one mogą zadawać pytania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uprawnienie świadka do żądania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu

Uprawnienie świadka do żądania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu

Zgodnie z treścią art. 277 Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz. U. Nr 43, poz.296 ze zm. - dalej k.p.c.) świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Dodatkowo przepisy (...)

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Podstawowe informacje o statusie świadka w postępowaniu karnym Jeżeli zostałeś wezwany w charakterze świadka, masz obowiązek stawić się i złożyć zeznania (zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego - k.p.k.). Zeznania świadka m prawo, obowiązek, świadek, postępowanie karne, (...)

Jakie prawa ma przesłuchiwany świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa ma przesłuchiwany świadek w postępowaniu karnym?

  W przypadku przesłuchania świadkowi przysługują pewne uprawnienia, dzięki którym może on chronić swoje interesy czy swoich bliskich. Samo przesłuchanie jest sytuacją niewątpliwie stresującą, a ten fakt jest często wykorzystywany przez prowadzących przesłuchanie (...)

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

W polskim procesie karnym dowód ze świadków jest najczęstszym sposobem dochodzenia do prawdy. Gdy dostajemy wezwanie z sądu, by stawić się w roli świadka, mamy obowiązek udać się do sądu we wskazanym terminie i zgodnie z prawdą przekazać to, co jest nam wiadome. Są jednak sytuacje, (...)

Co zrobić, jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie?

Co zrobić, jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie?

Jesteś świadkiem przemocy w rodzinie?  Sprawdź, co możesz zrobić. Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny – zareaguj. Powiadom służby, które przeciwdziałają prz świadek, przemoc w rodzinie, agresja, żona, mąż, dziecko, ofiara, (...)

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Kto nie może być świadkiem testamentu?

  Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności określonej ilości świadk&oac dziedziczenie, spadek, testament, świadek, testowanie

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

  W postępowaniu cywilnym przed sądem możesz i musisz zarazem często przytaczać dowody na swoje twierdzenia. I nie ma tu znaczenia, czy jest to postępowanie procesowe (np. spierasz się o zapłatę z jakiegoś tytułu), czy nieprocesowe (np. gdy chodzi o zniesienie współwł postępowanie (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkowie koronni, podejrzany, wniesienie aktu oskarżenia do sądu, świadek koronny, postępowanie karne, ochrona osobista, pomoc, sprawcy, przestępczość (...)

Uprawnienie świadka do żądania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu

Uprawnienie świadka do żądania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu

Zgodnie z treścią art. 277 Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz. U. Nr 43, poz.296 ze zm. - dalej k.p.c.) świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Dodatkowo przepisy (...)

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Podstawowe informacje o statusie świadka w postępowaniu karnym Jeżeli zostałeś wezwany w charakterze świadka, masz obowiązek stawić się i złożyć zeznania (zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego - k.p.k.). Zeznania świadka m prawo, obowiązek, świadek, postępowanie karne, (...)

Jakie prawa ma przesłuchiwany świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa ma przesłuchiwany świadek w postępowaniu karnym?

  W przypadku przesłuchania świadkowi przysługują pewne uprawnienia, dzięki którym może on chronić swoje interesy czy swoich bliskich. Samo przesłuchanie jest sytuacją niewątpliwie stresującą, a ten fakt jest często wykorzystywany przez prowadzących przesłuchanie (...)

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

W polskim procesie karnym dowód ze świadków jest najczęstszym sposobem dochodzenia do prawdy. Gdy dostajemy wezwanie z sądu, by stawić się w roli świadka, mamy obowiązek udać się do sądu we wskazanym terminie i zgodnie z prawdą przekazać to, co jest nam wiadome. Są jednak sytuacje, (...)

Co zrobić, jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie?

Co zrobić, jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie?

Jesteś świadkiem przemocy w rodzinie?  Sprawdź, co możesz zrobić. Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny – zareaguj. Powiadom służby, które przeciwdziałają prz świadek, przemoc w rodzinie, agresja, żona, mąż, dziecko, ofiara, (...)

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Kto nie może być świadkiem testamentu?

  Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności określonej ilości świadk&oac dziedziczenie, spadek, testament, świadek, testowanie

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

  W postępowaniu cywilnym przed sądem możesz i musisz zarazem często przytaczać dowody na swoje twierdzenia. I nie ma tu znaczenia, czy jest to postępowanie procesowe (np. spierasz się o zapłatę z jakiegoś tytułu), czy nieprocesowe (np. gdy chodzi o zniesienie współwł postępowanie (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkowie koronni, podejrzany, wniesienie aktu oskarżenia do sądu, świadek koronny, postępowanie karne, ochrona osobista, pomoc, sprawcy, przestępczość (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania takiej umowy?  Rzekomy pełnomocnik Ko rzekomy pełnomocnik, zawarcie umowy, umowa, osoba nieuprawniona, (...)

Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika

Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość ważnego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnik działając w imieniu przyszłego małżonka, dokonuje czynności prawnej, która wywiera bezpośredni skutek dla reprezentowanego, czyli powoduje zawarcie związku małżeńskiego (...)

Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?

Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?

Czy pełnomocnik może "sam z sobą" dokonywać czynności prawnej? Co do zasady podmioty prawa cywilnego mogą działać przez pełnomocników. Źródłem umocowania jest w tym przypadku oświadczenie woli reprezentowanego (mocodaw pełnomocnik, pełnomocnictwo, mocodawca, sam z sobą, czynności (...)

Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Co istotne z uwagi na stopień skomplikowania procedury oraz różnych instytucji prawa cywilnego, w wielu przypadkach udział profesjonalisty w sprawie jest (...)

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Nowa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doczekała się szerokiego omówienia w prasie również tej niespecjalistycznej. Większość jednak dotychczasowych publikacji zwraca uwagę przede wszystkim na fakt zmniejszenia obciążeń uczestników (...)

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. To uregulowanie zawarte w Kodeksie cywilnym jest niezwykle ważne zwłaszcza dla wzajemnych stosunków c pełnomocnictwo, (...)

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

  Rodzaje pełnomocnictwa W postępowaniu przed sądem cywilnym strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W artykule wskazemy kto może być pełnomocnikiem strony oraz jaki może być jego zakres i skutki.   Kto może (...)

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Praktyka transakcyjna angażująca podmioty zagraniczne mierzy się z trudnością, jaką jest uzyskanie odpowiednich pełnomocnictw. Chodzi o treść, jak i o właściwą formę sporządzonego dokumentu (fr. validité formelle). Z reguły, kwestia zakresu (treści) nie stwarza większych problemów. (...)

Czy wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożony przez pełnomocnika może zostać nie przyjęty do rozpatrzenia z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej?

Czy wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożony przez pełnomocnika może zostać nie przyjęty do rozpatrzenia z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej?

Często zdarza się tak, że nie mamy możliwości osobiście udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po potrzebne nam wypisy aktów stanu cywilnego i w takich sytuacjach po prostu udzielamy pełnomocnictwa osobie trzeciej ażeby wniosła w naszym imieniu wniosek o sporządzenie aktów. Udzielenie (...)

Powołanie pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie do reprezentowania spółki w umowach i sporach z członkami zarządu

Powołanie pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie do reprezentowania spółki w umowach i sporach z członkami zarządu

Zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji spółkę kapitałową reprezentuje zarząd, którego członkowie wybierani są z grona akcjonariuszy lub spoza niego przez Radę Nadzorczą (,,RN”). Nietrudno wyobrazić sobie jednak sytuację, w której może dojść do konfliktu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy pełnomocnik może być jednocześnie świadkiem

Czy pełnomocnik może być jednocześnie świadkiem

Czy żona podczas rozprawy może występować jednocześnie jako pełnomocnik męża i jako świadek ? Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnik strony może być także świadkiem. Pełnomocnikiem strony może być jej małżonek. Jednakże bezwzględnie świadkiem nie może (...)

Pełnomocnik i świadek w jednej osobie

Pełnomocnik i świadek w jednej osobie

Zostałem ustanowiony przez córkę pełnomocnikiem w sprawie cywilnej. Jednocześnie w tej samej sprawie zostałem powołany na świadka. Czy są jakieś przepisy wyjaśniające, jak mam się zachowywać na sprawie sądowej będąc równocześnie pełnomocnikiem i świadkiem? Świadkami nie mogą być: osoby (...)

Pełnomocnik jako świadek w sądzie rodzinnym

Pełnomocnik jako świadek w sądzie rodzinnym

Czy pełnomocnik może być równocześnie świadkiem na sprawie w sądzie rodzinnym. Pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym może być adwokat lub radca prawny, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku (...)

Kto może zastępować oskarżyciela posiłkowego

Kto może zastępować oskarżyciela posiłkowego

Moja córka została okradziona - na kradzieży przyłapał złodzieja mój mąż (ojciec pokrzywdzonej). Kradzież została zgłoszona na policję. Policja skierowała sprawę do sądu, a córka otrzymała z Komisariatu Policji pismo, że w ciągu 7 dni może zgłosić akces do tego, by zostać oskarżycielem (...)

Zaoczne złożenie zeznań

Zaoczne złożenie zeznań

Z tytułu wykonywanej pracy (służba zdrowia) często jestem wzywany jako świadek przez komendę policji lub sąd celem złożenia zeznań. Koliduje to z moją pracą zawodową lub wymaga dojazdu nawet kilkuset kilometrów. Czy istnieje możliwość, jeśli nie pamiętam interesującego sąd zdarzenia, (...)

Zaoczne złożenie zeznań

Zaoczne złożenie zeznań

Z tytułu wykonywanej pracy (służba zdrowia) często jestem wzywany jako świadek przez komendę policji lub sąd celem złożenia zeznań. Koliduje to z moją pracą zawodową lub wymaga dojazdu nawet kilkuset kilometrów. Czy istnieje możliwość, jeśli nie pamiętam interesującego sąd zdarzenia, (...)

Uchylanie się świadka od składania zeznań

Uchylanie się świadka od składania zeznań

Mój dłużnik (były przedsiębiorca) w sprawie cywilnej (nie gospodarczej) powołał świadka. Powołał go po trzeciej rozprawie. Moim zdaniem był to zabieg w celu przedłużenia sporu i w zasadzie ten dowód nie jest potrzebny do wyjaśnienia okoliczności. Świadek na rozprawie nie stawił się, (...)

Niestawiennictwo świadka a bieg rozprawy

Niestawiennictwo świadka a bieg rozprawy

Czy w przypadku, gdy jedyna osoba poszkodowana w rozboju występująca w charakterze świadka nie pojawi się na sprawie, będzie mogła ona się odbyć, czy też obligatoryjnie zostanie przełożona (zakładając, że nieobecność będzie usprawiedliwiona)? Czy w przypadku stawienia się osoby poszkodowanej, (...)

Kopia protokołu przesłuchania

Kopia protokołu przesłuchania

Czy osoba wezwana do zeznawania jako świadek , w jakiejś "sprawie" , na posterunek policji może uruchomić swój magnetofon w celu nagrania przebiegu przesłuchania? Czy jest możliwe uzyskanie kopii protokołu z przesłuchania przez świadka? Proszę o uzasadnienie prawne odpowiedzi. Czy osoba wezwana (...)

Uprawnienia świadka

Uprawnienia świadka

Jakie są prawa świadka w procesie cywilnym? Rozumiem, że świadek nie jest stroną w sporze i nie może składać np. wniosku o oddalenie powództwa. Rzeczywiście świadek nie jest stroną sporu i z racji tego faktu ma on bardziej obowiązki aniżeli prawa. Świadek ma obowiązek stawić się po (...)