Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Pytanie:

Witam, w spadku odziedziczyłam działkę na której nic nie ma. Jak na razie jest ona udostępniona sąsiadowi żeby mógł tam składać piasek. Moje pytanie tyczy czy sąsiad może po 10 latach zasiedzieć moją działkę?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.6.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Sporządzoną na Pana potrzebę opinię prawną oparliśmy na przepisach:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zmianami).

Ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia jest art. 172 Kodeksu cywilnego: 

Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).  § 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 

Jak wynika z powyższej regulacji, termin zasiedzenia zależny jest od przesłanki dobrej lub złej wiary. W przypadku dobrej wiary, zasiedzenie – czyli nabycie własności – może nastąpić po 20 latach, natomiast w złej wierze – po upływie 30 lat. W celu analizy możliwości zasiedzenia nieruchomości należy więc odwołać się do doktryny i orzecznictwa, konkretyzującego przedstawione kwestie.

Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że istnieje również możliwość zasiedzenia służebności gruntowych; kwestia ta zostanie jednak poruszona w późniejszych rozważaniach.

Jako przesłanki zasiedzenia wskazuje się na: 

1. Posiadanie samoistne  Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto rzeczą faktycznie włada jak właściciel. Oczywiście w kontekście zasiedzenia mamy na uwadze posiadanie samoistne nie poparte jeszcze tytułem (prawem) własności. Chodzi przecież o nabycie własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego „nie będącego jej właścicielem". Stan posiadania współtworzą fizyczny element (corpus) władania rzeczą oraz intelektualny element zamiaru (animus) władania rzeczą dla siebie (animus rem sibi habendi). W przypadku posiadania samoistnego mamy na uwadze animus domini (posiadacz samoistny włada rzeczą „jak właściciel"). Praktycznie zaś wypada kierować się - przy ustalaniu charakteru posiadania - manifestowanym na zewnątrz wobec otoczenia zachowaniem posiadacza.  Należy zaznaczyć, że Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje posiadania: samoistne i zależne, uregulowane w art. 336 k.c.: Art. 336. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).  

Jak wynika z powyższego, posiadaczem samoistnym może być tylko osoba, która faktycznie włada rzeczą jak właściciel. W przypadku takiej osoby może biec termin zasiedzenia. Zasiedzenie nie będzie jednak dokonywać się w przypadku posiadacza zależnego, czyli osoby, która rzeczą faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 2000 r. o sygn. V CKN 164/00 stwierdził, że posiadacz samoistny to taki tylko, którego zakres faktycznego władania rzeczą jest taki sam, jak właściciela i który znajduje się w położeniu pozwalającym na korzystanie z rzeczy w taki sposób, jak może to czynić właściciel.   W doktrynie podnosi się również, że objęcie we władanie na podstawie porozumienia stron, które w intencji zmierzało do przeniesienia własności, jednakże skutku tego nie osiągnięto z braku przesłanek wymaganych prawem, świadczy z reguły o posiadaniu samoistnym. Z drugiej strony, zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp., przesądza raczej o nabyciu posiadania zależnego. Trzeba jednak zważać na pozorne czynności prawne, ukrywające inny zamiar stron. Zawsze więc przydatna jest pilna obserwacja zewnętrznych znamion posiadania. Źródłem nabycia posiadania może być również samodzielne („samowolne") objęcie w posiadanie („zawłaszczenie") cudzej nieruchomości. Tutaj ze szczególną mocą wypada obserwować zewnętrzne znamiona zawłaszczenia i dalszego posiadania nieruchomości dla odkrycia „władania rzeczą jak właściciel" albo nie wystarczającego posiadania zależnego.1  Odnosząc przedstawione informacje do stanu faktycznego należy wskazać, że samo składowanie określonego rodzaju rzeczy (w tym przypadku żwiru) na działce nie może być uznane za posiadanie samoistne. Na podstawie wskazanych okoliczności trudno bowiem uznać, że osoba ta włada działką jak właściciel (gdyż jej działania ograniczają się tylko do pewnego aspektu związanego z prawem własności – tj. wykorzystywaniem nieruchomości do składowania żwiru), a przede wszystkim – nie ma zamiaru władać nią jak właściciel, nie występuje więc element animus. Zasiedzenie prawa własności nieruchomości nie jest więc w tym przypadku możliwe.  

2. Upływ terminu 

Tak jak zostało to wcześniej wspomniane, termin dla posiadacza samoistnego w dobrej wierze wynosi 20 lat, a dla posiadacza w złej wierze – 30 lat. Czas posiadania samoistnego musi trwać nieprzerwanie przez wymagany okres, przy czym decydują reguły dotyczące ciągłości posiadania, takie jak domniemanie ciągłości posiadania (art. 340 k.c.) czy nie przerwanie posiadania przez niemożność posiadania wywołaną przeszkodą przemijającą (art. 340 zd. drugie k.c.).  3. Dobra lub zła wiara  Pojęcie to – ze względu na brak jednoznacznej konkretyzacji w przepisach – wzbudziło duże kontrowersje. Zazwyczaj jednak przyjmuje się, że w dobrej wierze jest posiadacz, pozostający w błędnym, ale usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo własności. W przypadku zasiedzenia nieruchomości chodzi o przeświadczenie istniejące w chwili uzyskania posiadania.

Dobrą wiarę posiadacza wyłącza wiedza o rzeczywistym stanie prawnym własności oraz niedbalstwo. W złej wierze pozostaje również osoba, która przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że nie jest właścicielem nieruchomości.

Nawet gdyby sąsiad władał nieruchomością tak jak posiadacz samoistny, można wskazać, że byłby on w złej wierze – ze względu na fakt, że wiedział o prawie własności przysługującym innej osobie oraz w chwili uzyskania posiadania – jak można przypuszczać – nie posiadał zgody właściciela nieruchomości na składowanie piasku. Ewentualne zasiedzenie w tym przypadku mogłoby dokonać się więc dopiero po trzydziestu latach.  Jak zostało wskazane w powyższych rozważaniach, nie występują przesłanki pozwalające uznać, że w stosunku do sąsiada biegnie upływ terminu zasiedzenia prawa własności. Sąsiad nie będzie więc mógł po upływie określonego czasu stać się właścicielem działki, na której składuje piasek.  

Prawo własności nie jest jednak wyłącznym rodzajem prawa, do którego odnosi się zasiedzenie. Zasiedzieć można również służebności gruntowe. W stosunku do ich zasiedzenia odpowiednio stosuje się przepisy o nabyciu własności nieruchomości:

Art. 292. Służebność gruntowa może być nabyła przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio. 

Czym jest jednak służebność gruntowa? Jest to ograniczone prawo rzeczowe, polegające na obciążeniu właściciela nieruchomości obciążonej, na rzecz właściciela innej nieruchomości – władnącej:

Art. 285. § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). 

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.  

Wydaje się, że w przypadku składowania piasku przez sąsiada na Pana nieruchomości mamy do czynienia ze służebnością gruntową polegającą na korzystaniu w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Innymi przykładami takiej służebności może być korzystanie z drogi, z cudzych urządzeń budowlanych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wydobywanie oznaczonych kopalin, czerpanie wody czy wypas bydła.

Przepisy dają możliwość zasiedzenia służebności gruntowej, jednak tylko w wypadku, gdy służebność ta polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Pojęcie to jest na tyle rozległe i pozbawione konkretyzacji w przepisach, że w celu jego wyjaśnienia trzeba odwołać się do doktryny. Słusznie stwierdza E. Gniewek:

Nawiązując do podstawowej przesłanki zasiedzenia z art. 292 k.c. wypada stwierdzić, że za trwałe i widoczne mogą być uznane tylko urządzenia będące efektem świadomego, aktywnego działania ludzkiego. Pojęcie urządzenia oznacza wynik przedsięwzięć ludzkich, uzewnętrzniony w trwałej postaci widocznych przedmiotów, tutaj służących - poprzez wykonywanie posiadania służebności - potrzebom nieruchomości władnącej (por. A. Wąsiewicz (w:) System..., s. 688; także R. Czarnecki (w:) Kodeks..., s. 738; S. Rudnicki, Komentarz..., s. 420; J. Szachułowicz (w:) Kodeks..., s. 640).   Za przykład stosownych urządzeń można uznać utwardzony szlak drogi, most na trasie drogi, nasypy, groble, studnie, mury, kominy, wieże itp.  Dla konfrontacji natomiast można stwierdzić za orzecznictwem Sądu Najwyższego, że „urządzeniem takim nie jest zwykła polna droga powstała na skutek stałego przejeżdżania pewnym szlakiem i zaznaczona na gruncie jedynie koleinami oraz śladami przepędzania bydła" (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1959 r., I CR 516/59, OSPiKA 1961, z. 11, poz. 309; OSN 1962, z. 1, poz. 8). Należy też podkreślić, że „urządzenie nie może polegać na zaniechaniu (na szlaku drogi) uprawy rolnej" (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 1969 r., II CR 516/68, OSNCP 1969, z. 12, poz. 220) Przykładem „trwałego i widocznego urządzenia” może być np. utwardzenie żwirem kolein drogi: Utwardzone żwirem koleiny drogi stanowią trwałe i widoczne urządzenie gruntowe, bowiem są one niewątpliwie efektem świadomego i pozytywnego działania ludzkiego mającego na celu przystosowanie do korzystania gruntu służebnego, jako konkretnego szlaku drożnego o jednoznacznie wskazanej trasie jego przebiegu.2 

Należy stwierdzić, że w opisywanej sytuacji nie jest możliwe zasiedzenie prawa własności, leczy jedynie służebności gruntowej, polegającej na składowaniu przez właściciela nieruchomości sąsiedniej piasku na nieruchomości należącej do Pana. Dobra lub zła wiara, warunkująca zasiedzenie tej służebności, wiąże się z udzieleniem zgody na czynności podejmowane przez sąsiada; należy jednak zaznaczyć, że dla terminu zasiedzenia istotne znaczenie ma stan dobrej lub złej wiary w chwili uzyskania posiadania. Pozostawanie w złej wierze w chwili nabywania posiadania służebności gruntowej sprawia, że obowiązuje dłuższy, trzydziestoletni termin zasiedzenia.

Ponadto, dla skutecznego zasiedzenia służebności konieczne jest trwałe i widoczne urządzenie, związane z korzystaniem z nieruchomości. Przesłankę tę należy rozpatrywać w odniesieniu do konkretnego przypadku, trudno więc z całą pewnością stwierdzić, czy jest ona spełniona w tym przypadku. Wydaje się jednak, że samo składowanie piasku na cudzym gruncie nie spełnia jeszcze warunku trwałego i widocznego urządzenia; warunek ten byłby spełniony dopiero, jeśli sąsiad wzniósłby w tym celu określone budowle, dokonał utwardzenia ziemi itp. W związku z tym należy stwierdzić, że możliwość zasiedzenia tej służebności nawet po upływie tak długiego okresu czasu jak 30 lat jest mocno wątpliwa, zależeć będzie jednak od spełnienia indywidualnych przesłanek. Sąsiad o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej będzie mógł wystąpić dopiero po upływie wskazanego terminu, przy czym będzie musiał udowodnić przesłanki niezbędne do nabycia służebności gruntowej.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad nadsypał na swojej działce ziemi w taki sposób, że teren jego posesji, graniczący z moją został podwyższony o 80 cm w najwyższym punkcie. Obie działki graniczyły ze sobą w ustalonych warunkach terenowych od przeszło 20 lat. Z tego co mi wiadomo, wykonanie w/w nasypu (podniesienia poziomu działki), nie było nigdzie ujęte w żadnym z planów (zagospodarowania terenu, (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza czyjeś prawo własności. Zazwyczaj stronami takiej umowy są sąsiedzi, a jak powszechnie wiadomo, (...)

Czy sąsiad jest stroną postępowania o pozwolenie na budowę?

Czy sąsiad jest stroną postępowania o pozwolenie na budowę?

Nikt nie lubi, gdy za płotem stawiają mu warsztat lakierniczy. Nie każdy jednak może wziąć udział w postępowaniu o pozwolenie na budowę   (...)- W starostwie powiedziano mi, że budowa sąsiada nie ma wpływu na moją działkę. Nie uznano mnie za stronę w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Nie wiem, co dalej robić. Sąsiad pozbawił mnie światła. Odległość między granicą (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój brat przechodząc przez drogę publiczną, która przebiega między gospodarstwem a domem mieszkalnym został napadnięty i uderzony kijem przez sąsiada. Wybiegliśmy z domu na pomoc, była przepychanka, w końcu jakoś dało się wyrwać sąsiadowi kij, który mój brat złamał. Sąsiadowi na pomoc przybiegli jego matka, ojciec (wyrwał kół z płotu, w (...)

Jak ustalić prawo do nieruchomości – opinia prawna

Jak ustalić prawo do nieruchomości – opinia prawna

  Stan faktyczny Ze względu na błąd w nazwisku mojego dziadka w zapisie hipotecznym dokonanym w 1926 r., musimy wystąpić o nabycie prawa własności naszej rodzinnej nieruchomości przez zasiedzenie. Po śmierci babci w 1967 r. tą nieruchomością władały moja mama i jej siostra. Obecnie jedyną osobą, która zajmuje dom na działce jest (po śmierci cioci) moja mama. Wiedząc, (...)

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału spadkowego? - opinia prawna

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału spadkowego? - opinia prawna

Stan faktycznyW listopadzie 1967 roku zapadło postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku po mojej matce. Spadek nabyło troje dzieci po 1/3. Dziesięć lat później brat przekazał mi aktem darowizny swoją 1/3 część. W tej chwili w hipotece wpisany jestem ja w 2/3 i siostra w 1/3. Spadek obejmuje dom mieszkalny i działkę ok. 900 m. Domem i działką władam nieprzerwanie od 1967 (...)

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

      Wielu ludzi nurtuje ten problem, a to ze względu na występujące od czasu do czasu „afery”. Przykładem mogą tu służyć chociażby sprzedaże kamienic przez „cudownie odnalezionych” właścicieli, a którzy - jak się później okazało - nie żyją od kilkudziesięciu lat. Takie nieprzyjemne sytuacje podważają zaufanie ludzi do notariusza (...)

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Stan faktycznySytuacja 1. Mam działkę rolną o pow. 1,07 ha. Chcę zbudować na tej działce dom. Nie ma budowli w sąsiedztwie. Słyszałam, że byłoby to możliwe, gdybym miała działkę o pow. większej niż średnia działka rolna w gminie. Zamierzam wydzierżawić 10 ha działki rolnej (średnia powierzchnia w gminie to 9 ha). Wtedy 11,07 ha będzie moim siedliskiem. Złożę wniosek o WZZT, (...)

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Razem z bratem po przeprowadzonej sprawie sądowej nabyliśmy spadek po zmarłym 15 lat temu ojcu. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne składające się z 2 działek. Na  jednej z działek (mniejszej) należących do ojca, 30 lat temu wspólnie ze współmałżonkiem postawiliśmy dom. Po jego wybudowaniu ojciec mój zamieszkiwał z nami do swojej śmierci. (...)

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

  Stan faktyczny Przez część mojej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym Zarząd Dróg Krajowych wyznaczył drogę - proponując wykup zaproponował cenę 1/5 ceny rynkowej w mojej miejscowości - w związku z tym nie przyjąłem tej propozycji, gdyż nie zgadzam się z niesprawiedliwym zaniżeniem wartości nieruchomości. Nie zaproponowano mi większej kwoty ani nie podjęto (...)

Czy mogę żądać sprzedania mi sąsiedniej nieruchomości – opinia prawna

Czy mogę żądać sprzedania mi sąsiedniej nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Przy drugiej mojej granicy działki położone są dwie działki o kilkunastu i kilkudziesięciu m. kw., jako pozostałość z dawnych podziałów, oddzielające moją działkę od drogi gminnej. Sytuacja jest niewygodna choćby ze względu na kwestię dojazdu, utrzymania porządku itp. Stan rzeczy ujawnił się podczas korekty pomiarów geodezyjnych. Co można, oprócz standardowej (...)

Zmiana wymagań dla schronisk dla zwierząt

Zmiana wymagań dla schronisk dla zwierząt

Schroniska mają dodatkowy rok na dostosowanie się do nowych wymogów. Wymogi odsunięte w czasie 27 stycznia br. o 12 miesięcy odsunięto w czasie obowiązek spełniania przez schronisko następujących wymogów:   1.    zapewnienia minimalnych warunków określonych w załączniku rozporządzenia przez pomieszczenia przeznaczone do: izolowania zwierząt chorych (...)

Ruszył program „Energia dla wsi”

Ruszył program „Energia dla wsi”

Rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą już składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Szansa na transformację energetyczną – "Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach wiejskich. Zależy nam aby przebiegała ona w sposób zrównoważony – bez ograniczania (...)

Kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy?

Kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy?

Z tego artykułu można dowiedzieć się, kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, z wszystkimi konsekwencjami, jakie wiążą się z takim wykonywaniem pracy dla pracodawcy i pracownika. Stosunek pracy - czyli co? Jest to stosunek prawny między pracownikiem a pracodawcą. W jego ramach pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie jest już niemal zjawiskiem powszechnym. Ponad połowa młodych użytkowników sieci przyznaje, (...)

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Co się zmienia? Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023. Podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki przypomniał, że tegorocznych maturzystów (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest skala podatkowa? Osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej, (...)

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jeśli prowadzisz firmę, to musisz płacić składki do ZUS. Przeczytaj, jakie składki musisz płacić za siebie, a jakie – za zatrudnionych pracowników, a także od jakiej podstawy liczy się wysokość składek. ##baner## Którzy przedsiębiorcy muszą płacić składki do ZUS? Musisz płacić składki do ZUS, jeśli jesteś: przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG, w tym (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jak długo dziecku przysługują (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zryczałtowaną, (...)

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest uregulowana w art. 1048-1050 kodeksu cywilnego. Jest ona jedyną dopuszczalną przez polski system prawny umową o spadek po osobie żyjącej. Jak zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia? Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. ##baner## Zawarta (...)

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Rozwiązanie (...)

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego zerwania wzajemnych relacji – tak przecież istotnych i pożądanych, w szczególności w obrocie gospodarczym – ale także może skutkować negatywnymi konsekwencjami we wszczętym (...)

Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie emerytury lub renty, możesz się od niej odwołać. Dowiedz się jak złożyć odwołanie i jak wygląda postępowanie odwoławcze. Jak złożyć odwołanie? Możesz odwołać się od decyzji ZUS do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Masz na to miesiąc od dnia, w którym ZUS doręczy (...)

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

W trakcie nadchodzącego lata może dochodzić do sytuacji, kiedy w niektórych zakładach pracy - np. z uwagi na ograniczenia w dostawie prądu lub też z powodu występujących fal upałów - będzie dochodziło do ingerencji w zakres codziennych obowiązków pracowników poprzez brak możliwości ich wykonywania, mimo pozostawania w dyspozycji pracodawcy, jak i w gotowości (...)

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu płatnika, ZUS utworzy mu profil techniczny do 31 stycznia tego roku. Profil ten wymaga aktywacji przez płatnika. Co, gdy płatnik nie (...)

500+ na nowy okres świadczeniowy

500+ na nowy okres świadczeniowy

Od kiedy składać wnioski o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy?  Od 1 lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. ##baner## Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy dostępne od 1 lutego 2023 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej wskazano, co z nich wynika. Objaśnienia zawierają ogólne wyjaśnienia na temat podmiotów (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie (...)

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r. i terminy przekazania ewentualnych korekt  Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach. W zależności od formy opodatkowania, jaką stosują w danym roku, muszą uwzględnić osiągnięty przychód lub dochód z prowadzonej działalności. Dane dotyczące składki na (...)

„Mały ZUS plus” w 2023 roku

„Mały ZUS plus” w 2023 roku

Prowadzisz działalność gospodarczą - możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od Twoich dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2022 r.).     Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć, jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” W 2022 (...)

Obowiązek podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą

Obowiązek podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą

Od 13 lutego 2023 roku w Unii Europejskiej nastąpi elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. W związku z tym, żeby dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, będziesz musiał posiadać odpowiednio numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy (...)

O czym pamiętać, gdy administrator zawiadamia o naruszeniu ochrony danych osobowych?

O czym pamiętać, gdy administrator zawiadamia o naruszeniu ochrony danych osobowych?

Zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, musi odnosić się do konkretnej sytuacji i być zgodne z zasadą przejrzystości. Zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Analiza wpływających do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłoszeń naruszenia ochrony danych osobowych dowodzi, że jedynie część administratorów (...)

Jak stosować RODO?

Jak stosować RODO?

Po analizie skarg, pytań i wpływających sygnałów, uwzględniając doświadczenia z pierwszego półrocza stodowania RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek dla administratorów pomocnych w stosowaniu tego rozporządzenia na co dzień. Ustal właściwą podstawę zbierania i wykorzystywania danych osobowych Pamiętaj, (...)

Rekompensaty za 2022 r. dla firm energochłonnych

Rekompensaty za 2022 r. dla firm energochłonnych

5 mld zł na program Rada Ministrów przyjęła program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” Założenia programu zostały w grudniu 2022 r. zaakceptowane przez Komisję Europejską. W puli programu jest 5 mld zł. Wypłata środków powinna nastąpić w lutym tego roku. Przewiduje się, (...)

Rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego w 2023 r.

Rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego w 2023 r.

Zmiany terminów rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego Od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r. W kolejnych latach ryczałt będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego. ##baner## Od rozliczenia za 2022 (...)

Prawo łaski Prezydenta RP

Prawo łaski Prezydenta RP

Głównym celem postępowania ułaskawieniowego jest korekta prawomocnego wyroku w części dotyczącej kary. Ułaskawienie bowiem polega na całkowitym lub częściowym darowaniu albo złagodzeniu kary wymierzonej skazanemu na mocy prawomocnego wyroku sądu. W Polsce tylko Prezydent RP może skorzystać z prawa łaski. Niestety prawo łaski musi być środkiem o charakterze wyjątkowym, oznacza (...)

Jak można dokonać zmian w stosunku pracy?

Jak można dokonać zmian w stosunku pracy?

Zmiana stosunku pracy polega na zmianie ustalonych warunków pracy (np. wynagrodzenia, rodzaju pracy, miejsca pracy). Może być dokonana na podstawie porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.  Porozumienie zmieniające Jest to umowa między pracownikiem a pracodawcą. Na jej podstawie mogą być zmienione warunki pracy na nowe uzgodnione między nimi. To (...)

Prawa konsumenta w 2023 roku

Prawa konsumenta w 2023 roku

Co się zmieni od 1 stycznia? Dla kupujących on-line: weryfikacja opinii w internecie, jasne zasady plasowania ofert, aktualizacje treści i usług cyfrowych. Dla miłośników wyprzedaży: transparentne informacje o obniżkach cen. Dla wszystkich - nowe zasady reklamacji wadliwych produktów. Dla seniorów: koniec z umowami o kredyt i przyjmowaniem od razu zapłaty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustanowienie służebności mediów

Ustanowienie służebności mediów

Sąsiad poprowadził bez mojej zgody kable telefoniczne od słupa telekomunikacji TP SA, który stoi na drodze nad moją działką budowlaną, na której stoi mój dom, do swojego domu. Być może uczynili (...)

Zasiedzenie a rozgraniczenie nieruchomości

Zasiedzenie a rozgraniczenie nieruchomości

Ojciec kuzyna kupił dom z działką 28 lat temu. Kuzyn posiada tylko i wyłącznie własnoręcznie sporządzony akt kupna z podpisami świadków. Za dwa lata kuzyn może według informacji jakie posiada (...)

Słupy energetyczne a zasiedzenie nieruchomości

Słupy energetyczne a zasiedzenie nieruchomości

Na moim gruncie od dawna stoją słupy energetyczne. Czy przedsiębiorstwo energetyczne może zasiedzieć moją nieruchomość? Służebność przesyłu, co do zasady, można zasiedzieć. Jednakże instytucja (...)

Zwisanie konarów drzew na sąsiednią działkę

Zwisanie konarów drzew na sąsiednią działkę

Mam problem z moim sąsiadem. Konary drzew rosnących na jego działce, zwisają na moją nieruchomość. Jakie kroki mogę podjąć, aby sytuacja ta uległa zmianie? Art. (...)

Granice przestrzenne prawa własności

Granice przestrzenne prawa własności

Budynek sąsiada postawiony jest w granicy działki. Sąsiad postanowił ocieplić ściany budynku. Ściany budynku, która leży w granicy działki nie można ocieplić bez wejścia na teren mojej działki (...)

Ulica i numer domu a droga konieczna

Ulica i numer domu a droga konieczna

Sąsiad wybudował dom, wszystkie uzgodnienia projektu i adres przyszłego budynku w projekcie był przypisany do ulicy X, do której to ulicy sąsiad miał służebność przejazdu przez działki, które (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Zakupiłem aktem notarialnym działkę rolną (spisane były dwa akty ze względu na prawa ANR). W przedłożonym do aktów skróconym odpisie z KW była informacja o złożeniu do KW jakiegoś wniosku. (...)

Wodociąg a służebność przesyłu

Wodociąg a służebność przesyłu

Od 2003 roku jestem właścicielem działki. Na działce X znajduje się studzienka z licznikiem oraz linia wodociągowa która została wybudowana kilka lat wcześniej. Doprowadza ona wodę poprzez moją (...)

Zniesienie służebności gruntowej

Zniesienie służebności gruntowej

Od 3 lat wraz z żoną jesteśmy właścicielami niezabudowanej działki rolnej o powierzchni 52 ar. W międzyczasie uzyskaliśmy warunki zabudowy tej działki, a obecnie zakończyła się procedura podziału (...)

Zasiedzenie udziału we własności

Zasiedzenie udziału we własności

Chciałbym zasiedzieć samoistnie całą działkę, której jestem współwładającym z drugą osobą w stosunku 1/2 do 1/2. Czy współwładanie nie wyklucza zasiedzenia? Jeśli jest Pan współwłaścicielem (...)

Przesłanki roszczenia o zniesienie służebności

Przesłanki roszczenia o zniesienie służebności

Po częściowym podziale przez małżonków posiadających rozdzielność majątkową wspólnego majątku miedzy siebie - tutaj podzielenie się wyodrębnionymi z dużej działki działkami mniejszymi, (...)

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa

Co zrobić w sytuacji, gdy sąsiedzi wybudowali część domu na mojej działce, a ja na tą działkę mam zaciągnięty w banku kredyt hipoteczny pod budowę domu, który miał stanąć na niej? Sąsiedzi (...)

Służebność mediów

Służebność mediów

Skoro sąsiad korzysta ze słupa końcowego linii energetycznej, który stoi na mojej działce (działkę tę niedawno kupiłem i słup już tam był), czy nie powinien mieć ustalonego tzw. prawa dostępu (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Skutki rozgraniczenia nieruchomości

Skutki rozgraniczenia nieruchomości

Decyzją o rozgraniczeniu nieruchomości Wójt Gminy ustalił przebieg granicy pomiędzy działkami moją i mojego sąsiada. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 10.06.2010r. W wyniku tego rozgraniczenia (...)

Naruszenie własności przez zaśnieżanie drogi

Naruszenie własności przez zaśnieżanie drogi

Mieszkam przy drodze asfaltowej (droga krajowa). Mój sąsiad odśnieża swoją działkę tak, że przemieszcza śnieg ze swego podwórka na drogę przed moją posesję. Czy postępowanie sąsiada jest (...)

Zniesienie służebności drogi koniecznej

Zniesienie służebności drogi koniecznej

Przez moją działkę, między budynkami ustanowiona jest służebność drogi dojazdowej do działki (grunt orny) sąsiada. Dwa lata temu sąsiad sprzedał część działki władnącej osobie trzeciej. (...)

Ochrona prawa własności

Ochrona prawa własności

Dwa lata temu stałam się właścicielką działki budowlanej w niedużym mieście na zasadzie wyjścia ze współwłasności. Tak się złożyło, że w wydzielonej mojej działce prawie przez sam środek, (...)

Budynek graniczący z moją działką

Budynek graniczący z moją działką

Sąsiad graniczy z moją posesją szczytem budynku. Budynek ten zakupił dwa lata temu. W ostatnim czasie dokonuje przebudowy swojego budynku: budynek został podwyższony o 7 cegieł, zmieniona została (...)

Zaniedbana nieruchomość gminna

Zaniedbana nieruchomość gminna

Sądownie została ustanowiona droga konieczna o szerokości 3m i długości 25m na terenie będącym własnością Gminy. W tym przypadku terenem Gminy jest działka w centrum miasta o wymiarach 15m x (...)

Nabycie własności przez zasiedzenie

Nabycie własności przez zasiedzenie

Po jakim czasie następuje nabycie własności przez zasiedzenie? Jestem właścicielem połowy domu, którego nie zamieszkuję. Mieszka tam drugi współwłaściciel i jestem ciekawa czy może on przejąć (...)

Uciążliwa droga konieczna

Uciążliwa droga konieczna

Mam zamiar nabyć działkę gruntu, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działkę tę od drogi publicznej oddziela inna działka, mająca dostęp do drogi, na której stoi dom należący (...)

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

Moja działka zlokalizowana jest na terenie parku krajobrazowego. Sąsiadującą z moją działkę wykupiła firma, która chce zrealizować na niej przedsięwzięcie, które będzie oddziaływać na środowisko. (...)

Sprzedaż działki pod warunkiem

Sprzedaż działki pod warunkiem

Zamierzam sprzedać działkę budowlaną, która po sprzedaży będzie graniczyła z moją. Czy mogę uzależnić jej sprzedaż od tego, czy mój przyszły sąsiad wybuduje na granicy naszych posesji pełne (...)

Zasiedzenie nieruchomości zamienionych

Zasiedzenie nieruchomości zamienionych

W roku 1965 moja babcia i jej brat dokonali nieformalnej zamiany działek 5-arowych. Babcia otrzymała działkę sąsiadującą z jej 6-arową. Od 1966 obie działki, traktując je jako jedną i nie wiedząc (...)

Zasiedzenie i dział spadku

Zasiedzenie i dział spadku

Dnia 22.06.1970 roku dziadek kupił nieruchomość na podstawie umowy bez zachowania formy aktu notarialnego (posiadanie w złej wierze) do swojej śmierci nieprzerwanie był posiadaczem samoistnym (tak (...)

Spadające liście z drzewa

Spadające liście z drzewa

Nabyłem działkę budowlaną, na której rosną kilkudziesięcioletnie dęby. Niektóre z tych drzew rosną blisko działki sąsiada. Wszystko jest w porządku do jesieni, kiedy zaczynają wiać wiatry (...)

Zasiedzenie udziału przez zarządcę

Zasiedzenie udziału przez zarządcę

Moja Babcia w 1946 roku kupiła 1/9 część kamienicy. Współwłaściciel 2/3 ustanowił notarialnie pełnomocnika i ten pełnomocnik również aktem notarialnym wszystkie te prawa przepisał na moją (...)

Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

Prowadzę indywidualne gospodarstwo rolne. W dniu dzisiejszym dowiedziałem się od osoby trzeciej, że mój sąsiad, z którym graniczy moja działka rolna, sprzedał swoją działkę osobie trzeciej. (...)

Montaż 2 klimatyzatorów na granicy

Montaż 2 klimatyzatorów na granicy

Czy montaż klimatyzatorów przez sąsiada na granicy, połową urządzenia na mojej stronie, bez mojej zgody jest zgodny z prawem? Zgodnie z art. 143 k.c. w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze (...)

FORUM PRAWNE

Zasiedzenie

Zasiedzenie Na zasadzie umowy ustnej (w zamian za pralkę, lodówkę itp. w latach 82 ) przez 18 lat uzytkujemy wjazd, gdzie 3/4 ziemi i jest wlasnością sąsiada. Teraz po zmodernizowaniu wjazdu (brama (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Samowolka budowlana (?) sąsiada na mojej działce

Samowolka budowlana (?) sąsiada na mojej działce Witam, W bieżącym miesiącu na podstawie aktu notarialnego po zmarłych rodzicach zostałem właścicielem działem 147/2 oraz 86. Na działce 147/2 (...)

dojazd do pól rolnych , wspólny mostek ze sąsiadem

dojazd do pól rolnych , wspólny mostek ze sąsiadem Witam! W 2013 roku odziedziczyłem nieruchomośc rolna zabudowaną. Zaplanowałem, że będę prowadził gospodarstwo "samowystarczalne" połączone (...)

Pies a sąsiedzi

Pies a sąsiedzi Mam dom w niewielkiej miejscowości. Jest on ulokowany na osiedlu domków jednorodzinnych tak więc ze wsztystkich praktycznie stron mam sąsiadów. Jednak mam mieszkanie w mieście i (...)

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

Problem z sąsiadem

Problem z sąsiadem Mieszkam w domku jednorodzinnym otoczonym ogrodem o pow.1074m2. Mój sąsiad z lewej strony na swoim terenie podwyższył sobie grunt już o 2 m, przy okazji zniszczył nam płot i (...)

psychiczne nękanie przez sąsiadkę

psychiczne nękanie przez sąsiadkę Proszę o radę - sąsiadka nieustannie nasyła na mnie i mojego syna policje - w ciągu dnia- twierdząc że zakłócamy jej spokój. Wszyscy sąsiedzi mieszkający (...)

Uciążliwy sąsiad

Uciążliwy sąsiad Co ma zrobić w sytuacji gdy mój sąsiad (nic do niego nie dociera) posadził na miedzy żywopłot. Przeszkadza mi on np. w oraniu gruntu gdyż niechcąc uszkodzić żywopłotu zostawiam (...)

Działka po cioci

Działka po cioci Witam, Proszę o poradę w następującej sprawie: Moja ciocia (siostra ojca) zmarła w 1995 roku. Posiadała działkę niezabudowaną podobno wraz z koleżanką. Z racji tej, że od (...)

Zasiedzenie - jest albo go nie ma

Zasiedzenie - jest albo go nie ma Hallo. Może tutaj znajdę odpowiedź na nurtujące mnie pytanie - Czy osoba /nazwijmy ją H-1 / spełnia warunki do zasiedzenia ? Po kolei przedstawie stan sprawy: Tak (...)

Dom sąsiada w granicy działki

Dom sąsiada w granicy działki Dzień dobry. Sąsiadujący ze mną dom kupiła niedawno bardzo kłopotliwa rodzina. Jak dotąd wszystko znosiłem z nadmierną cierpliwością, ale dziś sąsiedzi rozpoczęli (...)

służebność - nie wiem czy jest nie wiem co robic...

służebność - nie wiem czy jest nie wiem co robic... Kupiłem notarialnie działkę budowlaną z domem, w dziale III KW brak było wpisów o obciążeniach. Sąsiad mój natomiast powołując się na (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

Problem z sąsiadem i granicą działki

Problem z sąsiadem i granicą działki Witam. Rodzice przepisali mi działkę wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Po wszystkim okazało się, że jeden z budynków gospodarczych z (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Własność działki a przejazd przez nią sąsiada

Własność działki a przejazd przez nią sąsiada Dostałam w ramach darowizny działkę budowlaną. Przy tyczeniu granic, okazało się, że dodatkowo do działki przynależy jeszcze jedna, mniejsza (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Służebność przechodu, przegonu i przejazdu.

Służebność przechodu, przegonu i przejazdu. Witam, Pytanie dotyczy służebności przejazdu przez działkę. Dla uproszczenia opisu proszę sobie wyobrazić dwie przylegające do siebie działki jedna (...)

Zasiedzenie - przeniesienie sprawy, powołanie świadków

Zasiedzenie - przeniesienie sprawy, powołanie świadków Witam serdecznie. Bardzo proszę o poradę, ponieważ jestem załamana i nie wiem co mam robić 8 sierpnia dostałam (na swój nieaktualny adres (...)

Porady prawne