Definicja pojęcia osoby współpracującej

Pytanie:

Kogo należy rozumieć pod pojęciem \"osoby współpracującej\"?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja pojęcia osoby współpracującej

Aby w sposób kompletny odnieść się do powyższych obowiązków, wyjaśnienia wymaga pojęcie

"osoby współpracującej". Za osoby współpracujące uważa się (art. 8 ust. 11 s.u.s.):

współmałżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców,

macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające. Osoby te muszą pozostawać we wspólnym

gospodarstwie domowym i współpracować przy wykonywaniu pozarolniczej działalności albo

wykonywaniu umowy agencyjnej, umowy zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, do

której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Przez pozostawanie

we wspólnym gospodarstwie domowym najczęściej rozumie się wspólne zamieszkanie pod

jednym adresem, w jednym lokalu czy domu. Powinno to wiązać się ze wspólnym ponoszeniem

kosztów utrzymania. Tak więc, gdy krewni prowadzą oddzielne gospodarstwo i samodzielnie

ponoszą całość kosztów utrzymania, należy przyjąć brak pozostawania we wspólnym

gospodarstwie domowym, co stanowi przeszkodę do uznania krewnego lub powinowatego za

osobę współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności czy wykonywaniu umowy

agencyjnej, umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z

kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Za osobę współpracującą nie może

być traktowany pracownik, który wprawdzie spełnia powyższe kryteria, ale który zawarł z

pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (por. Sławomir Matz -

Praktyczne wyjaśnienia, LexPolonica).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: