Egzekucja z emerytury rolniczej

Pytanie:

"Moja teściowa posiada dwa zajęcia komornicze. Pierwsze - po ugodzie z komornikiem dobrowolnie wpłaca do niego kwotę 300 zł miesięcznie. Drugie obciążenie z tytułu egzekucji komorniczej przyszło niedawno i zawiera informacje o zajęciu jej 1/4 emerytury. Dodam, iż posiada ona emeryturę rolniczą w kwocie 630 zł. Tak samo jest u teścia, jednakże on ma emeryturę z tytułu umów o pracę i emerytura ta wynosi 850 zł na rękę. Teściowie nie są kredytobiorcami tylko poręczycielami windykowanych zobowiązań. Po spotkaniu z komornikiem teściowa wyszła załamana, gdyż poinformowano ją, iż to inne obciążenie nie ma nic wspólnego i że może jej komornik comiesięcznie zabierać wg nowych ustaw całą emeryturę. Może jej również zabrać wszystkie oszczędności zgromadzone na zwykłym koncie ROR. Niestety, nie mogę znaleźć na to aktów prawnych. Ponadto z tytułu tych wierzytelności komornik już wszedł na wynagrodzenie kredytobiorców. Do jakiej kwoty brutto może być potrącana kwota zajęcia komorniczego w przypadku teściów? "

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z emerytury rolniczej

Zgodnie z art. 833 kodeksu postępowania cywilnego, świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Rzeczywiście, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie wymienia wprost, tak jak ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, należności, które mogą być potrącane z emerytury rolniczej. Zgodnie z art. 50 ustawy o o ubezpieczeniu społecznym rolników, Kasa może potrącać z wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia zaległe składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin lub na ubezpieczenie, wraz z odsetkami, a także składki na ubezpieczenie za bieżący kwartał; dotyczy to tylko składek za osobę pobierającą świadczenie, z wyjątkiem domownika, oraz składek, do których opłacenia zobowiązana jest ta osoba. Ponadto z emerytur i rent mogą być potrącane inne należności na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Ustawa ta nie wskazuje jednak, o jakie „odrębne przepisy” chodzi. Naszym zdaniem, jeżeli nie można wskazać takich przepisów, można również próbować dowodzić, że skoro brak takiego uregulowania, to potrąceń innych niż wskazane  w tej ustawie nie można w ogóle dokonywać. emeryturę z ZUS-u.

Art. 52 ust. 1 ustawy o o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Problem polega jednak na tym, że ograniczenie potrąceń z emerytury jest regulowane inną ustawą - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast w art. 52 ust. 2 ustawy znajduje się stwierdzenie, że do przyznawania świadczeń z ubezpieczenia i do ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy regulujące przyznawanie i wypłatę odpowiednich świadczeń przysługujących pracownikom i członkom ich rodzin. Naszym zdaniem, to odesłanie może pozwolić na zastosowanie przepisów ustawy emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych również w zakresie dotyczącym potrąceń. Przyjęcie bowiem, że egzekucja komornicza w stosunku do emerytury rolniczej może być prowadzona bez ograniczeń prowadzić będzie do nieuzasadnionego zróżnicowania osób pobierających emeryturę rolniczą w stosunku do osób pobierających

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (przepisy te stosuje się wprost do emerytur pobieranych z ZUS-u), potrącenia z emerytury mogą być dokonywane, w przypadku egzekwowania należności innych niż alimentacyjne - do wysokości 25% świadczenia.

Jeżeli sumy mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy dokonuje przekazania potrąconych kwot po uzyskaniu rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego. Do czasu uzyskania tego rozstrzygnięcia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.

Ponadto, zgodnie z art. 141 ustawy, emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:

  • sum egzekwowanych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

  • należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,

  • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Można również dodać, że zgodnie z art. 54 prawa bankowego, środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, wolne są od zajęcia na podstawie sądowego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Masz inne pytanie do prawnika?