Elementy weksla

Pytanie:

Jestem prawnym posiadaczem weksla, sporządzonego na urzędowym blankiecie, na zabezpieczenie umowy komisu. Dłużnik wpisał tylko miejsce, datę wystawienia, kwotę długu (liczbowo i słownie), przybił swoją pieczątkę i podpisał. Natomiast w miejscu \"płatny\" napisał: \"gotówka lub zwrot towaru\". Czy ten weksel jest ważny? Mam wątpliwości w przypadku napisanego zwrotu, że jest on \"płatny gotówką albo zwrot towaru\". Co w przypadku, gdy w miejscach niewypełnionych są przekreślenia? Czy można je wypełnić?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Elementy weksla

Funkcja gwarancyjna weksla polega m.in. na zabezpieczeniu zapłaty weksla przez wszystkie osoby na nim podpisane. Jednocześnie możliwość dochodzenia wierzytelności w trybie postępowania nakazowego umożliwia szybkie uzyskanie zaspokojenia roszczeń z weksla.

Ponieważ weksel jest papierem wartościowym stanowiącym samoistne zobowiązanie, spełniającym także funkcje obiegowe, a jego zapłata podlega specjalnym rygorom, to prawo ściśle reguluje zasady wystawiania, obrotu, a także elementy składowe tego dokumentu.

Zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Polsce (art. 101 Prawa wekslowego) weksel własny powinien zawierać:

  1. nazwę "weksel" w treści dokumentu,
  2. bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej,
  3. termin płatności,
  4. miejsce płatności,
  5. nazwisko osoby (nazwę firmy), na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitenta),
  6. datę i miejsce wystawienia weksla,
  7. podpis wystawcy weksla.

Jeśli weksel własny nie zawiera terminu płatności, to przyjmuje się, że jest on płatny za okazaniem. Jeśli brakuje oznaczenia miejsca płatności, wówczas za miejsce płatności przyjmuje się miejsce wystawienia weksla. Weksel własny, na którym nie widnieje miejsce wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy.

Porady prawne

Tylko zatem pozostałe z wypunktowanych elementów weksla są konieczne dla jego ważności.

W pytaniu zastrzeżenie "płatny gotówką albo zwrot towaru" wątpliwości budzi wątpliwości co do bezwarunkowości zobowiązania do zapłaty. Bezwarunkowość weksla wyraża się niemożnością obwarowania obowiązku zapłaty jakimikolwiek zdarzeniami przyszłymi i niepewnymi (art. 89 k.c.). Jednak funkcja słów „zapłacę” lub „zapłaci” jest w tekście weksla podstawowa. Wykładnia tekstu weksla sporządzonego na formularzu, w którym użyto zwrotu „zapłac...” pozwala na interpretację, że jest to ważny weksel własny, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej.

Wskazany w pytaniu zwrot nie stanowi warunku, lecz jest dodatkową klauzulą wskazującą na umowne skutki braku zapłaty za weksel.

Z treści pytania wynika, że brak  jest na wekslu pełnego oznaczenia osoby remitenta. Jednak wskazany weksel może być uznany za weksel in blanco, czyli weksel, który wymaga tylko podpisu wystawcy, a poza tym jest nie wypełniony lub wypełniony tylko częściowo. Uzupełnienie weksla in blanco następuje w chwili dochodzenia roszczeń z weksla lub przed zlożeniem weksla do protestu (z powodu niezapłacenia weksla). Jednak uzupełnienie takiego weksla może nastąpić na podstawie postanowień zawartej umowy, stanowiącej podstawę wystawienia weksla gwarancyjnego (tzw. stosunek podstawowy, tu umowa komisu), wskazujących sposób wypełnienia takiego weksla. Przy uzupełnieniu weksla i przy dochodzeniu roszczeń z tego weksla przez stronę umowy zawartej przy jego wystawieniu obowiązuje bowiem i wiąże strony treść tej umowy, tzw. deklaracji wekslowej. Wystawienie weksla in blanco łączy się z zawarciem porozumienia między podpisanym a osobą, której wręcza on weksel in blanco. Porozumienie może zostać osiągnięte w sposób wyraźny lub dorozumiany. Porozumienie to, jeżeli zawarto je na piśmie, zwane jest zwykle deklaracją wekslową. Określa, jaką treścią odbiorca weksla może wypełnić weksel in blanco. Fakt, że wystawiono nie mający wszystkich obligatoryjnych elementów weksel, stwarza domniemanie, że istnieje takie porozumienie, co do uzupełnienia weksla. Domniemanie takie upadnie, gdy porozumienia nie zawarto.

Kwestia ważności wskazanego w pytaniu weksla jest zatem uzależniona od treści zawartego porozumienia oraz od miejsca na uzupełnienie zapisu określającego remitenta na blankiecie weksla. Skreślenie tego pola może wskazywać, że nie uzgodniono sposobu jego wypełnienia, a wówczas weksel będzie nieważny.

Jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia (in blanco), zostałby uzupełniony niezgodnie z zawartem porozumieniem, dłużnik wekslowy nie mógłby wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny w krajach Europy Zachodniej niż weksel własny. W Polsce natomiast częściej stosowaną formą (...)

Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna

Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna

Stan faktyczny W Porozumieniu do weksla in blanco z dnia 15 czerwca 2007 roku Wystawca upoważnił firmę do uzupełnienia weksla o wszystkie brakujące elementy ustawowe weksla własnego, a mianowicie miejsca wystawienia weksla - Warszawa, daty wystawienia weksla - odpowiadająca dacie (...)

Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany przez dłużnika swojemu kontrahentowi w związku z umową. Należy jednak pamiętać, że weksel jest (...)

Jakie są sposoby realizacji weksla?

Jakie są sposoby realizacji weksla?

W jaki sposób zrealizować wierzytelność wyrażoną na blankiecie wekslowym? Istnieje wiele sposobów realizacji zobowiązania wekslowego, do których można zaliczyć poszukiwanie zapłaty przez uprawnionego wśród zobowiązanych-czyli zapłata sumy pieniężnej. Przekazanie (...)

Czy podrobienie weksla in blanco jest zagrożone taką samą kara jak podrobienie pieniędzy?

Czy podrobienie weksla in blanco jest zagrożone taką samą kara jak podrobienie pieniędzy?

W dniu 21 marca 2007 r. Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem czy weksel in blanco może być uznany za dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, co powoduje surowsze sankcje za podrabianie takiego weksla. Sąd Najwyższy uchwalił, że weksel niezupełny (in blanco) może stanowić (...)

Nakaz zapłaty na podstawie weksla zabezpieczającego kredyt konsumencki

Nakaz zapłaty na podstawie weksla zabezpieczającego kredyt konsumencki

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla in blanco będącego zabezpieczeniem kredytu konsumenckiego 28 października 2020 r. Sąd Najwyższy, orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, (...)

Na czym polega instytucja odnowienia długu – czyli jak odzyskać swoje pieniądze?

Na czym polega instytucja odnowienia długu – czyli jak odzyskać swoje pieniądze?

W wypadku odnowienia, zwanego też nowacją, dochodzi do wygaśnięcia dotychczasowego zobowiązania. W wyniku odnowienia powstaje zarazem nowe zobowiązanie do spełnienia świadczenia w przyszłości. W krótkim zarysie zobrazować to może przykład. Kowalski jest dłużny Nowakowi 2000 zł (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek wniesienia w całości wkładu  Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest wnie­sienie w całości wkładu przewidzianego umową spółki. Wypełnie­nie tego obowiązku w całości przez wszystkich wspólników jest warunkiem wpisu spółki (...)

Weksle w stosunku pracy

Weksle w stosunku pracy

  Zasadą jest, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej w wysokości realnej szkody ograniczonej do trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zasada ta może jednak zostać przełamana. Niebezpieczeństwo takie niesie podpisanie weksla przez pracownika. (...)

Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia nie może się powoływać, iż jest „dłużny” wierzycielowi np. z tytułu dostawy (...)

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Stan faktyczny Weksel własny został wystawiony (podpisany) zgodnie z posiadanymi ówcześnie uprawnieniami przez pana Kowalskiego prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX kontrahenta innej spółki cywilnej YY przyrzekając, że zapłaci określonej spółce (...)

Formy zabezpieczenia wierzytelności

Formy zabezpieczenia wierzytelności

W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia, z których najczęstsze to: wystawienie weksla własnego przez dłużnika, poręczenie przez osobę trzecią, poddanie się przez dłużnika egzekucji w akcie notarialnym, ustanowienie hipoteki, bądź (...)

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

  Stan faktyczny   Po śmierci mojej matki, jako spadkobierca ustawowy, założyłem w sądzie rejonowym we Wrocławiu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku oraz poinformowałem sąd, że spadkiem zarządza bezprawnie wnuk zmarłej, nie dopuszczając do niego spadkobierców ustawowych. (...)

Podpis wystawcy weksla bez oznaczenia formy prawnej

Podpis wystawcy weksla bez oznaczenia formy prawnej

Jednym z niezbędnych elementów weksla własnego jest podpis wystawcy (art. 107 pkt 7 Prawa wekslowego). Wystawcą może być też osoba prawna. Należy ją wówczas tak oznaczyć, aby można było ocenić, czy weksel został wystawiony z zachowaniem reguł reprezentacji. W pewnej sprawie (...)

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Stan faktyczny W styczniu wystawiłem weksel na kwotę 50.000 zł. Weksel miał być płatny do 31 lutego br. Wczoraj otrzymałem nakaz zapłaty wydany przez sąd na podstawie tego weksla. Jak mogę się bronić przed egzekucją? Weksel podpisałem na żądanie mojego byłego wspólnika, który (...)

Nowoczesne sposoby windykacji

Nowoczesne sposoby windykacji

Praktyka ostatnich lat wskazuje na rosnącą tendencję dochodzenia należności nie tylko na drodze tradycyjnych środków egzekucyjnych. Do tradycyjnych-najczęściej stosowanych i uregulowanych w sposób pełny przez prawo sposobów windykacji zaliczyć można wytoczenie powództwa (...)

Weksel in blanco a termin przedawnienia

Weksel in blanco a termin przedawnienia

W sprawie z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych o zapłatę z weksla pozwany bronił się m.in. zarzutem, iż weksel in blanco został wypełniony po upływie terminu przedawnienia. Sprawa po rozpoznaniu w obu instancjach na skutek skargi kasacyjnej trafiła do Sądu Najwyższego, który (...)

Nieważna umowa wywołuje skutek w postaci nieważności zobowiązania wekslowego opartego na tej umowie

Nieważna umowa wywołuje skutek w postaci nieważności zobowiązania wekslowego opartego na tej umowie

Zgodnie z prawem wekslowym weksel jest zobowiązaniem o charakterze abstrakcyjnym. Polega to na tym, że przeciwko posiadaczowi weksla nie można podnosić zarzutów z innych tytułów nawet związanych ze zobowiązaniem wekslowym. Zobowiązanie wekslowe bowiem jest niezależne od podstawy jego powstania. (...)

Poręczenie wekslowe

Poręczenie wekslowe

Należy przypomnieć, iż weksel jest papierem wartościowym którego posiadacz może domagać się spełnienia świadczenia wynikającego z jego treści od osoby podpisanej na wekslu. Kto może udzielić poręczenia wekslowego? Poręczenia wekslowego może udzielić jedynie osoba mająca zdolność (...)

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Okręgowy wyroku zasądzającego kwotę wynikającą ze zobowiązania wekslowego. Wyrok Sądu Okręgowego został uchylony, (...)

Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny w krajach Europy Zachodniej niż weksel własny. W Polsce natomiast częściej stosowaną formą (...)

Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany przez dłużnika swojemu kontrahentowi w związku z umową. Należy jednak pamiętać, że weksel jest (...)

Czy podrobienie weksla in blanco jest zagrożone taką samą kara jak podrobienie pieniędzy?

Czy podrobienie weksla in blanco jest zagrożone taką samą kara jak podrobienie pieniędzy?

W dniu 21 marca 2007 r. Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem czy weksel in blanco może być uznany za dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, co powoduje surowsze sankcje za podrabianie takiego weksla. Sąd Najwyższy uchwalił, że weksel niezupełny (in blanco) może stanowić (...)

Weksle w stosunku pracy

Weksle w stosunku pracy

  Zasadą jest, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej w wysokości realnej szkody ograniczonej do trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zasada ta może jednak zostać przełamana. Niebezpieczeństwo takie niesie podpisanie weksla przez pracownika. (...)

Jakie są sposoby realizacji weksla?

Jakie są sposoby realizacji weksla?

W jaki sposób zrealizować wierzytelność wyrażoną na blankiecie wekslowym? Istnieje wiele sposobów realizacji zobowiązania wekslowego, do których można zaliczyć poszukiwanie zapłaty przez uprawnionego wśród zobowiązanych-czyli zapłata sumy pieniężnej. Przekazanie (...)

Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia nie może się powoływać, iż jest „dłużny” wierzycielowi np. z tytułu dostawy (...)

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Stan faktyczny Weksel własny został wystawiony (podpisany) zgodnie z posiadanymi ówcześnie uprawnieniami przez pana Kowalskiego prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX kontrahenta innej spółki cywilnej YY przyrzekając, że zapłaci określonej spółce (...)

Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna

Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna

Stan faktyczny W Porozumieniu do weksla in blanco z dnia 15 czerwca 2007 roku Wystawca upoważnił firmę do uzupełnienia weksla o wszystkie brakujące elementy ustawowe weksla własnego, a mianowicie miejsca wystawienia weksla - Warszawa, daty wystawienia weksla - odpowiadająca dacie (...)

Formy zabezpieczenia wierzytelności

Formy zabezpieczenia wierzytelności

W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia, z których najczęstsze to: wystawienie weksla własnego przez dłużnika, poręczenie przez osobę trzecią, poddanie się przez dłużnika egzekucji w akcie notarialnym, ustanowienie hipoteki, bądź (...)

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

  Stan faktyczny   Po śmierci mojej matki, jako spadkobierca ustawowy, założyłem w sądzie rejonowym we Wrocławiu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku oraz poinformowałem sąd, że spadkiem zarządza bezprawnie wnuk zmarłej, nie dopuszczając do niego spadkobierców ustawowych. (...)

Podpis wystawcy weksla bez oznaczenia formy prawnej

Podpis wystawcy weksla bez oznaczenia formy prawnej

Jednym z niezbędnych elementów weksla własnego jest podpis wystawcy (art. 107 pkt 7 Prawa wekslowego). Wystawcą może być też osoba prawna. Należy ją wówczas tak oznaczyć, aby można było ocenić, czy weksel został wystawiony z zachowaniem reguł reprezentacji. W pewnej sprawie (...)

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Stan faktyczny W styczniu wystawiłem weksel na kwotę 50.000 zł. Weksel miał być płatny do 31 lutego br. Wczoraj otrzymałem nakaz zapłaty wydany przez sąd na podstawie tego weksla. Jak mogę się bronić przed egzekucją? Weksel podpisałem na żądanie mojego byłego wspólnika, który (...)

Nowoczesne sposoby windykacji

Nowoczesne sposoby windykacji

Praktyka ostatnich lat wskazuje na rosnącą tendencję dochodzenia należności nie tylko na drodze tradycyjnych środków egzekucyjnych. Do tradycyjnych-najczęściej stosowanych i uregulowanych w sposób pełny przez prawo sposobów windykacji zaliczyć można wytoczenie powództwa (...)

Weksel in blanco a termin przedawnienia

Weksel in blanco a termin przedawnienia

W sprawie z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych o zapłatę z weksla pozwany bronił się m.in. zarzutem, iż weksel in blanco został wypełniony po upływie terminu przedawnienia. Sprawa po rozpoznaniu w obu instancjach na skutek skargi kasacyjnej trafiła do Sądu Najwyższego, który (...)

Nieważna umowa wywołuje skutek w postaci nieważności zobowiązania wekslowego opartego na tej umowie

Nieważna umowa wywołuje skutek w postaci nieważności zobowiązania wekslowego opartego na tej umowie

Zgodnie z prawem wekslowym weksel jest zobowiązaniem o charakterze abstrakcyjnym. Polega to na tym, że przeciwko posiadaczowi weksla nie można podnosić zarzutów z innych tytułów nawet związanych ze zobowiązaniem wekslowym. Zobowiązanie wekslowe bowiem jest niezależne od podstawy jego powstania. (...)

Poręczenie wekslowe

Poręczenie wekslowe

Należy przypomnieć, iż weksel jest papierem wartościowym którego posiadacz może domagać się spełnienia świadczenia wynikającego z jego treści od osoby podpisanej na wekslu. Kto może udzielić poręczenia wekslowego? Poręczenia wekslowego może udzielić jedynie osoba mająca zdolność (...)

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Okręgowy wyroku zasądzającego kwotę wynikającą ze zobowiązania wekslowego. Wyrok Sądu Okręgowego został uchylony, (...)

Kiedy można podnosić zarzuty przeciwko uprawnionemu z weksla?

Kiedy można podnosić zarzuty przeciwko uprawnionemu z weksla?

Art. 17 ustawy prawo wekslowe statuuje, iż osoby, przeciw którym dochodzi się praw z weksla, nie mogą wobec posiadacza zasłaniać się zarzutami, opartymi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub z posiadaczami poprzednimi, chyba że posiadacz, nabywając weksel, działał świadomie na szkodę (...)

Należyta staranność przy opracowywaniu listy wierzytelności - opinia prawna

Należyta staranność przy opracowywaniu listy wierzytelności - opinia prawna

Stan faktyczny Firma w której pełniłem funkcje członka zarządu zaciągnęła kredyt inwestycyjny w banku na zakup nieruchomości i maszyn. Oprócz hipoteki i zastawu na zakupione maszyny bank wymagał także weksli, poręczeń majątkowych od naszych żon, które otrzymał. Z powodu załamania (...)

Nabywca weksla musi zbadać deklarację wekslową

Nabywca weksla musi zbadać deklarację wekslową

Nabywający weksel in blanco od pierwszego posiadacza powinien się upewnić, czy dokument został wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową(...)Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. V CSK 71/08). (...)Korzysta bowiem z ograniczonej ochrony przewidzianej w art. 10 prawa wekslowego - stwierdził (...)

Jak napisać dobrą deklarację wekslową?

Jak napisać dobrą deklarację wekslową?

Zasady uzupełnienia weksla in blanco określa zazwyczaj deklaracja wekslowa. Problemy dla wystawcy weksla mogą pojawić się, gdy jego kontrahent uzupełni weksel niezgodnie z warunkami deklaracji lub gdy indosuje weksel na kogo innego. (...)Dochodząc zapłaty z weksla w postępowaniu nakazowym, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dochodzenie należności zabezpieczonych wekslem

Dochodzenie należności zabezpieczonych wekslem

Pożyczyłem pewną kwotę pieniędzy znajomemu (powyżej 10.000 PLN). Umowa miała charakter ustny. Zabezpieczeniem pożyczki był weksel in blanco. Mijają już dwa lata i dłużnik nie oddaje mi pożyczonych (...)

Weksel in blanco

Weksel in blanco

W porozumieniu do weksla in blanco (własny niezupełny) jest upoważnienie do uzupełnienia weksla we wszystkie brakujące elementy, po uprzednim upomnieniu na piśmie, listem poleconym. Weksel ten jest (...)

Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

Został wręczony weksel in blanco który zawierał tylko podpis wystawcy oraz miejsce zamieszkania. Nie było również deklaracji ani porozumienia wekslowego w żadnej formie pisemnej czy ustnej. Posiadacz (...)

Niespłacenie długu przez wierzyciela a weksel.

Niespłacenie długu przez wierzyciela a weksel.

Pożyczyłem mojemu znajomemu gotówkę w wysokości 12 tys złotych. Termin realizacji weksla mija 31.04.2015. Niestety mój znajomy mi nie zapłacił. Co mam zrobić w takim przypadku? Czy należą mi (...)

Przedawnienie zobowiązania wekslowego

Przedawnienie zobowiązania wekslowego

Czy jeżeli weksel in blanco zabezpieczy długi, zapłatę należności uzupełnię z pominięciem daty płatności, to uważany jest on za płatny za okazaniem? Kiedy się wtedy on przedawnia? Czy w rok (...)

Sporządzenie weksla na urzędowym blankiecie

Sporządzenie weksla na urzędowym blankiecie

Chcę pożyczyć sąsiadowi pieniądze, jednak ma opinię osoby, która nie spłaca zobowiązań (ma to być pożyczka chwilowa, lecz znając sąsiada może się wydłużyć). Jako gwarancje pożyczki (...)

Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

Pismem z dnia 02 stycznia 2007 r. kontrahent żąda zabezpieczenia umowy dostawy wekslami in blanco z deklaracjami wekslowymi, dodając odnośnie weksli, że powinny być \"właściwie opłacone blankiety (...)

Poprawne wypełnienie weksla in blanco

Poprawne wypełnienie weksla in blanco

Firma posiada weksel in blanco, który zawiera tylko podpis wystawcy. Brak jest porozumienia wekslowego. O jakie elementy Firma może uzupełnić weksel? Jaka jest procedura oraz terminy dochodzenia roszczeń (...)

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Złożyłem pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Faktury z których dochodziłem należności były podpisane przez dłużnika. Do pozwu dołączyłem potwierdzenie opłaty wpisu stosunkowego oraz (...)

Wypełnienie weksla

Wypełnienie weksla

Jak wypełnić weksel? Prawidłowo sporządzony weksel powinien zawierać wszystkie konieczne elementy. Przy czym dopuszczalne jest wystawienie weksla niezupełnego, który zostanie następczo wypełniony. (...)

Zmiany w prawie wekslowym

Zmiany w prawie wekslowym

Słyszałam, że zmieniło się coś w prawie odnośnie weksli. Czy nadal mogą one stanowić zabezpieczenie transakcji handlowych? Tak, weksle nadal mogą stanowić zabezpieczenie transakcji handlowych. (...)

Wypełnienie blankietu wekslowego

Wypełnienie blankietu wekslowego

Gdzie można nabyć urzędowy blankiet weksla własnego? Obecnie blankiety weksli można uzyskać w każdej wiekszej placówce banku, lecz warto wiedzieć, że weksel dla swojej ważności nie musi (...)

Poprawne określenie wystawcy weksla

Poprawne określenie wystawcy weksla

Firma (jednoosobowa) miała zaległości za faktury za miesiąc maj, czerwiec i lipiec na kwotę 9000 zł. W miesiącu wrześniu wierzyciel nakazał podpisanie weksla i deklaracji wekslowej. Czy deklaracja (...)

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Zgadzam się z Państwa interpretacją dotyczącą abstrakcyjności weksla w przypadku, gdy jest to weksel zupełny. Natomiast weksel in blanco jest ścisle związany z porozumieniem i bez niego nie ma (...)

Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

Co w przypadku, jeśli weksel zostanie znaleziony np. na ulicy i wypełniony na kwotę 100 zł lub niewypełniony? Względnie obdarowany otrzyma weksel w drodze anonimowej darowizny pocztą wypełniony (...)

Poprawne określenie wystawcy weksla

Poprawne określenie wystawcy weksla

Firma (jednoosobowa) miała zaległości za faktury za miesiąc maj, czerwiec i lipiec na kwotę 9000 zł. W miesiącu wrześniu wierzyciel nakazał podpisanie weksla i deklaracji wekslowej. Czy deklaracja (...)

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Zgadzam się z Państwa interpretacją dotyczącą abstrakcyjności weksla w przypadku, gdy jest to weksel zupełny. Natomiast weksel in blanco jest ścisle związany z porozumieniem i bez niego nie ma (...)

Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

Co w przypadku, jeśli weksel zostanie znaleziony np. na ulicy i wypełniony na kwotę 100 zł lub niewypełniony? Względnie obdarowany otrzyma weksel w drodze anonimowej darowizny pocztą wypełniony (...)

Weksel niezupełny (in blanco)

Weksel niezupełny (in blanco)

Czy posiadając weksel in blanco i wypisując go weksel ten przestaje być in blanco? Czym różni się weksel in blanco od weksla wypisanego? Weksel niezupełny (in blanco) to weksel, który nie (...)

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Na czym polega zobowiązanie wekslowe w przypadku weksla in blanco? Pracownik do umowy o pracę podpisał weksel in blanco na wypadek ściągnięcia należności za błędy popełnione w pracy bez deklaracji (...)

Klauzula wekslowa nie na zlecenie

Klauzula wekslowa nie na zlecenie

Co daje klauzula ,,nie na zlecenie\" w przypadku weksla in blanco - jak się ją wykorzystuje? Klauzula \"nie na zlecenie\", lub inna równoważna np.: \"zakaz indosowania\" lub \"rekta weksel\" (...)

Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

Został wręczony weksel in blanco który zawierał tylko podpis wystawcy oraz miejsce zamieszkania. Nie było również deklaracji ani porozumienia wekslowego w żadnej formie pisemnej czy ustnej. Posiadacz (...)

Określenie daty i miejsca płatności weksla

Określenie daty i miejsca płatności weksla

W \"Porozumieniu do weksla in blanco\" z dnia 15 czerwca 2004 roku znajduje się dyspozycja do uzupełnienia weksla m.in. o: \"datę płatności weksla - 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia wystawcy (...)

Dochodzenie należności z weksla

Dochodzenie należności z weksla

Posiadam weksel wypełniony w obecności notariusza. Czytając pytania i odpowiedzi zamieszczone na waszej stronie zaczynam mieć wątpliwości czy aby jest prawidłowo wypełniony .Na druku wekslowym (...)

Data wystawienia weksla

Data wystawienia weksla

Wierzyciel wypełnił weksel in blanco z powodu niezapłacenia długu przez dłużnika. Weksel w istocie jest blankietem urzędowym z miejscem na datę wystawienia: 19....r. Wierzyciel przedkłada w Sądzie (...)

Wypełnienie weksla in blanco

Wypełnienie weksla in blanco

Wydzierżawiam od Agencji Nieruchomości Rolnych 4.5 ha łąki i z tego tytułu będę płacił roczny czynsz przez 3-lata w kwocie ok. 600 zł rocznie (łącznie ok 1800 zł). Przy podpisaniu umowy zażądano (...)

Wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy

Wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy

Firma której przekazano weksel in blanco (zawierał tylko podpis wystawcy) a który miał służyć wg.przedstawiciela tej Firmy tylko dla pokazania w razie kontroli Firmy audytorskiej został wypełniony (...)

Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

W umowach handlowych z naszymi klientami, przyznając limit kupiecki 100 tys., stosujemy deklarację wekslową i weksel in blanco o nominale 100,00 PLN. Zdarzyła się nam sytuacja, że klient, posiadając (...)

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie (...)

Zwrot weksla in blanco

Zwrot weksla in blanco

Czy w przypadku zwrotu weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie, powinno się też zwrócić wystawcy weksla, deklarację wekslową do tego weksla? Z wystawieniem weksla in blanco łączy się zawarcie (...)

FORUM PRAWNE

Weksel in blanco

Weksel in blanco Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. Teraz gdy chcę odejść z firmy (...)

Nieuzyskany bankowy tytuł egz., a weksel in blanco

Nieuzyskany bankowy tytuł egz., a weksel in blanco Witam wszystkich. W skrócie: był wzięty kredyt na samochód w banku poprzez toważystwo finansowe.Zabezpieczeniem był sądowy zastaw rejestracyjny (...)

Weksel in blanco - jak wypełnić prawidłowo?

Weksel in blanco - jak wypełnić prawidłowo? Bardzo proszę o pomoc. Jak powinien być przygotowany / wypełniony częściowo weksel in blanco składany wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie (...)

Weksel własny

Weksel własny W trakcie trwania umowy został podpisany weksel własny in blanco wraz z umową wekslową. Dotyczy to działalności ubezpieczeniowej i umowy agencyjnej. Czy weksel ten może stanowić (...)

Jak od kogos LEGALNIE sciagnac dlug?

Jak od kogos LEGALNIE sciagnac dlug? Mam taki oto problem. Dla pewnej osoby (powiedzmy bylego kolegi) wykonalem pewna usluge. Ustalilismy warunki, ja wykonalem ta robote i zgodzilem sie za zaplate w pozniejszym (...)

weksel

weksel Czy osoba niepełnoletnia może podpisać weksel? Czy taki weksel będzie w jakiś sposób wymagalny? Czy jak osoba ukończy 18 lat to będzie wtedy wymagalny, czy w ogóle?

weksel a dług

weksel a dług jednym z zabezpieczeń mojego kredytu był wystawiony weksel inblanco, chwilowo nie mogłem spłacac tego kredytu wiec bank wypełnił weksel wyznaczajac date wykupu, a gdy ta mineła skierował (...)

Umowa zlecenia - Porozumienie wekslowe - Weksel

Umowa zlecenia - Porozumienie wekslowe - Weksel Witam Podpisałem w firmie z którą współpracuje od dwóch lat na zasadzie umowy zlecenia, a od kilku miesiecy na wlasnej dzialalności, kolejna umowe (...)

Pracodawca posiada mój weksel jak go odzyskać?

Pracodawca posiada mój weksel jak go odzyskać? Witam.Mam problem który często mnie dręczy i nie mogę o tym zapomnieć.2 miesiące temu zatrudniłem się w pewnej "firmie" niedość że dostałem (...)

weksel in blanco

weksel in blanco Dzień dobry Mam problem z odzyskaniem weksla in blanco. 1,5 roku temu zakończyłem współprace z firmą PowerMed.Przy podpisywanieu umowy otrzymałem informacje że nie z dniem zakończenia (...)

Weksel in blanco

Weksel in blanco Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. Teraz gdy chcę odejść z firmy (...)

Nieuzyskany bankowy tytuł egz., a weksel in blanco

Nieuzyskany bankowy tytuł egz., a weksel in blanco Witam wszystkich. W skrócie: był wzięty kredyt na samochód w banku poprzez toważystwo finansowe.Zabezpieczeniem był sądowy zastaw rejestracyjny (...)

Weksel in blanco - jak wypełnić prawidłowo?

Weksel in blanco - jak wypełnić prawidłowo? Bardzo proszę o pomoc. Jak powinien być przygotowany / wypełniony częściowo weksel in blanco składany wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie (...)

Weksel własny

Weksel własny W trakcie trwania umowy został podpisany weksel własny in blanco wraz z umową wekslową. Dotyczy to działalności ubezpieczeniowej i umowy agencyjnej. Czy weksel ten może stanowić (...)

Jak od kogos LEGALNIE sciagnac dlug?

Jak od kogos LEGALNIE sciagnac dlug? Mam taki oto problem. Dla pewnej osoby (powiedzmy bylego kolegi) wykonalem pewna usluge. Ustalilismy warunki, ja wykonalem ta robote i zgodzilem sie za zaplate w pozniejszym (...)

weksel

weksel Czy osoba niepełnoletnia może podpisać weksel? Czy taki weksel będzie w jakiś sposób wymagalny? Czy jak osoba ukończy 18 lat to będzie wtedy wymagalny, czy w ogóle?

weksel a dług

weksel a dług jednym z zabezpieczeń mojego kredytu był wystawiony weksel inblanco, chwilowo nie mogłem spłacac tego kredytu wiec bank wypełnił weksel wyznaczajac date wykupu, a gdy ta mineła skierował (...)

Umowa zlecenia - Porozumienie wekslowe - Weksel

Umowa zlecenia - Porozumienie wekslowe - Weksel Witam Podpisałem w firmie z którą współpracuje od dwóch lat na zasadzie umowy zlecenia, a od kilku miesiecy na wlasnej dzialalności, kolejna umowe (...)

Pracodawca posiada mój weksel jak go odzyskać?

Pracodawca posiada mój weksel jak go odzyskać? Witam.Mam problem który często mnie dręczy i nie mogę o tym zapomnieć.2 miesiące temu zatrudniłem się w pewnej "firmie" niedość że dostałem (...)

weksel in blanco

weksel in blanco Dzień dobry Mam problem z odzyskaniem weksla in blanco. 1,5 roku temu zakończyłem współprace z firmą PowerMed.Przy podpisywanieu umowy otrzymałem informacje że nie z dniem zakończenia (...)

bank sprzedał weksel

bank sprzedał weksel Witam wszystkich. Mam następujący problem. W 2008 roku zostałem żyrantem kredytu na 20tys. zł. Po pewnym czasie przyszła informacja z banku że kredytobiorca nie spłacił 3 (...)

Porady prawne