Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Pytanie:

Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo wysokie przychody w stosunku do świadczeń emerytalnych pobieranych z Wojskowego Biura Emerytalnego. W tej sytuacji rozważam możliwość przeliczenia świadczenia emerytalnego - w sytuacji gdybym zakończył okres czynności zawodowej. W ramach Reformy Emerytalnej (1999 r.) pozostałem tylko w tzw. I filarze. Ostatnio dostałem wezwanie od mojego obecnego pracodawcy do podania danych o moim zatrudnieniu w celu naliczenia kapitału początkowego. Podałem okres od zwolnienia z zawodowej służby wojskowej do czasu wejścia w życie Reformy Emerytalnej. Pracodawca zakwestionował te dane twierdząc, ze powinienem podać również moje dochody z okresu służby zawodowej. Po konsultacjach w ZUS okazało się, że danych o zarobkach " zamkniętych" świadczeniem emerytalnym nie uwzględnia się w obliczeniach kapitału początkowego w pracy na emeryturze. Czy podaje się dane o zarobkach w okresie służby zawodowej zakończonej świadczeniem emerytalnym do kapitału początkowego naliczanego w ramach pracy w cywilu? Czy istnieją również procedury naliczania kapitału początkowego w wojsku dla emerytów wojskowych - kapitał ten wydaje się być niezbędny do przeliczenia emerytury w I filarze? Czy w celu przeliczenia emerytury sumuje się oba kapitały z wojska (jeżeli taki istnieje) i z pracy w cywilu a następnie poddaje się je procedurze obliczania świadczeń wg tzw. przewidywanej długości życia na emeryturze?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.5.2002

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

I. Problematykę poruszoną w powyższych pytaniach regulują następujące akty prawne: - ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 1994 r. z późniejszymi zmianami) - ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1998 r. z późniejszymi zmianami) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2000 r.) II. Zgodnie ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela. W ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie określone świadczenia. Pytający nabył jedno ze świadczeń o charakterze pieniężnym, a mianowicie emeryturę wojskową. III. Podstawę wymiaru emerytury stanowi uposażenie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin nie przewiduje instytucji obliczania kapitału początkowego. Nie stosuje się tu także w drodze odesłania przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS o kapitale początkowym, co do żołnierzy zawodowych, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie pozostawali w służbie- a taką osobą jest Pytający, gdyż ustawa weszła w życie co do zasady 1 stycznia 1999r., a Pytający od 1996r. jest na emeryturze wojskowej. Emerytury wojskowe podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. IV. W razie zbiegu prawa do emerytury wojskowej z prawem do emerytury przewidzianej w innych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną. Jednakże należy podkreślić, że wybór emerytury przewidzianej w innych przepisach nie pozbawia osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom wojskowym. V. Jednakże emerytowi, który po zwolnieniu ze służby był zatrudniony przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Porady prawne
w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy lub po dniu 31 grudnia 1998 r. podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (czyli tak jak w przypadku Pytającego) , dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej okres tego zatrudnienia lub okres opłacania składek na te ubezpieczenia, jeżeli: 1) jego emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz 2) ukończył 55 lat życia - mężczyzna i 50 lat życia - kobieta albo stał się inwalidą. Te okresy zatrudnienia przypadające przed dniem 1 stycznia 1999 r. dolicza się do wysługi emerytalnej po odpowiednim ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Za każdy rok okresu zatrudnienia lub ubezpieczenia zaliczonego do wysługi emerytalnej emeryturę zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru. Ponowne ustalenie wysokości emerytury poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia następuje z uwzględnieniem pełnych miesięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że w kwartale kalendarzowym ustało ubezpieczenie. VI. Emerytura wojskowa przysługuje na zasadach odrębnych od emerytury przewidzianej ustawą o emeryturach i rentach z FUS, która posługuje się konstrukcją kapitału początkowego. Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim lub w innych organizacjach uznanych przez ustawę za równorzędne w wymiarze uposażenia należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. 

Zgodnie z właściwą informacją udzieloną Panu w ZUS, danych o zarobkach zamkniętych świadczeniem emerytalnym wojskowym nie uwzględnia się w obliczeniach kapitału początkowego według przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Nie istnieją procedury naliczania kapitału początkowego w wojsku. Zgodnie z punktem III podstawę wymiaru emerytury stanowi uposażenie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym (a nie obliczona w oparciu o instytucję kapitału początkowego), a waloryzacji podlega na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Nie następuje "sumowanie" kapitałów. Jednakże może Pan wybrać czy korzystniejszy dla Pan będzie wybór emerytury zgodnie z punktem IV , czy też "doliczenie" wskazane w punkcie V . ad. pytanie 4. Powinien Pan obliczyć, czy bardziej korzystne dla Pana będzie skorzystanie z regulacji określonej w punkcie IV , czy w punkcie V ad. pytanie

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

Chcesz obliczyć, ile wyniesie twoja emerytura? Najpierw ustal swój kapitał początkowy. Sprawdź, jak to zrobić. Co to jest kapitał początkowy? To odtworzona kwota składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone przez ciebie albo twojego płatnika składek (...)

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Co to jest kapitał początkowy.Kapitał początkowy jest pojęciem wprowadzonym przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pojęcie to wiąże się ściśle z reformą systemu ubezpieczeń społecznych dokonaną przez powoływaną ustawę od dnia 1 stycznia 1999 roku.Kapitał (...)

Kiedy ZUS ponownie przeliczy emeryturę, rentę lub kapitał początkowy?

Kiedy ZUS ponownie przeliczy emeryturę, rentę lub kapitał początkowy?

Sprawdź, czy możesz ponownie przeliczyć emeryturę, rentę lub kapitał początkowy z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego. Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego pracowników ponowne przeliczenie emerytury, renta, kapitał początkowy, (...)

Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

Obecnie mam 40 lat. Okres składkowy wynosi 16 lat i 7 miesięcy, natomiast okres nieskładkowy 1 miesiąc. Okresy te podaje na dzień 31 grudnia 1998r.Nasz użytkownik wskazał nam wysokość swoich zarobków z ostatnich 10 lat. Na podstawie tabeli przeciętnego rocznego wynagrodzenia wskaźnik tych (...)

Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego

Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego

Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty lub kapitału początkowego ZUS przyjął „wynagrodzenie zerowe”, to zainteresowany może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia pracownik&oac (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeżeli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz (...)

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  O jakie rekompensaty chodzi?  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w rekompensata, emerytura pomostowa, kapitał początkowy, praca w szczególnych warunkach, w szczególnym (...)

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną Twórcy i artyści mogą przejść na emeryturę przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, czy spełnia emerytura, działalność (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS. Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Poni Karta (...)

Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

W maju 2019 r. ok. 9,72 miliona osób pobierających emerytury i renty otrzyma tzw. „Emeryturę+”. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1,1 tys. złotych brutto. Emerytura+, emerytura, emeryt, ZUS, świadczenia (...)

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną Twórcy i artyści mogą przejść na emeryturę przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, czy spełnia emerytura, działalność (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS. Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Poni Karta (...)

Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

W maju 2019 r. ok. 9,72 miliona osób pobierających emerytury i renty otrzyma tzw. „Emeryturę+”. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1,1 tys. złotych brutto. Emerytura+, emerytura, emeryt, ZUS, świadczenia (...)

Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

Chcesz obliczyć, ile wyniesie twoja emerytura? Najpierw ustal swój kapitał początkowy. Sprawdź, jak to zrobić. Co to jest kapitał początkowy? To odtworzona kwota składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone przez ciebie albo twojego płatnika składek (...)

Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Dla kogo emerytura na nowych zasadach?Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo do e emerytura, ubezpieczonych, urodzonych, 31 grudnia, 1948 (...)

Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.

Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.

Dla kogo emerytura na "starych" zasadach ? Osoby urodzone w okresie od 1 stycznia 1949 r. do 31 grudnia 1968 r. mogą dokonać wyboru, czy chcą otrzymać w przyszłości emeryturę na starych zasadach, czy na zasadach nowych, które wprow emerytura, ustalenie prawa, 31 grudnia, 1948 r., 1 stycznia, (...)

Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

W maju 2019 r. , na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., ZUS wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłaca świadczenia określone w tej ustawie. Komu przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne? jednorazowe świadczenie pieniężne, (...)

Wysokość emerytur przedsiębiorców zależna jedynie od nich

Wysokość emerytur przedsiębiorców zależna jedynie od nich

Ogólna zasada przyjęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest prosta – im niższe zarobki, tym niższa emerytura (i odwrotnie). Dotyczy to zwłaszcza właścicieli firm, którzy są przecież motorem napędowym ekonomii i wykazują dużą aktywność w tym obszarze. Różnice (...)

Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

  Renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura, renta rodzinna są świadczeniami z ubezpieczenia społecznego, które są przysługują po spełnieniu określonych przesłanek. Podstawową przesłanką jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu z określonego tytułu np umowy o pracę. (...)

Prawo do emerytury górniczej

Prawo do emerytury górniczej

    Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom przechodzenie na wcześn zawody wykonywane w szczególnych warunkach, (...)

Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

  Chyba nie ma pracownika – niezależnie od wieku – który nie zaczyna się w pewnym momencie zastanawiać, jaka będzie jego emerytura. Być może, iż pracownikowi ubędzie zmartwień, bo teraz nie musi zbierać na swoją emeryturę utartą je emerytura, pracownicze programy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustalenie kapitału początkowego

Ustalenie kapitału początkowego

Jestem członkiem zakonu. Jestem odpowiedzialnym za ubezpieczenia wszystkich członków naszego zakonu od wejścia reformy ubezpieczeniowej. Mam duże wątpliwości prawne co do ustanowionej formy realizacji kapitału początkowego i jego obsługi przez urzędników ZUS. Wiem, że reforma ubezpieczeń (...)

Wyliczenie wcześniejszej emerytury

Wyliczenie wcześniejszej emerytury

Kobieta kończy 55 lat w listopadzie 2006 roku. Staż pracy: 33 lata. Nie przystąpiła do OFE. Zamierza przejść w listopadzie 2006 roku na wcześniejszą emeryturę. Wg jakiego systemu obliczona zostanie ta emerytura? W jaki sposób samodzielnie obliczyć wysokość tej emerytury? Przy ustalaniu wysokości (...)

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Jak będzie obliczona wysokość emerytury dla osoby, która zakończyła pracę zawodową w roku 1991, po 20 (udokumentowanych) latach pracy i od tego czasu nie pracuje zawodowo i do osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury czyli do roku 2010 już pracy zawodowej nie podejmie? Sytuacja dotyczy (...)

Kapitał początkowy - spóźniony wniosek

Kapitał początkowy - spóźniony wniosek

Nasz pracownik nie zdążył przekazać wszystkich wymaganych do ustalenia kapitału początkowego dokumentów w terminie ustalonym przez organ ubezpieczeniowy, czyli do końca 2006 roku. Czy jest jeszcze możliwe przekazanie danych do ubezpieczyciela celem wyliczenia kapitału początkowego? Termin, (...)

Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

Czy służba wojskowa odbyta przed 1998 r. uprawnia do naliczenia kapitału początkowego i czy można do niej doliczyć jako okresy nieskładkowe naukę w szkole średniej i okresy przebywania na bezrobociu? Zgodnie z art. 174 ust. 3 ustawy emerytalnej podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala (...)