Emerytury wojskowe

Pytanie:

"Jaka jest relacja między regulacjami dotyczącymi emerytur wojskowych a tych przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?"

Odpowiedź prawnika: Emerytury wojskowe

Zgodnie z art. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (dalej ustawa „wojskowa), żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin -w razie śmierci żywiciela.

Ustawa ta zawiera zatem regulacje szczególne dotyczące zaopatrzenia emerytalnego tejże grupy zawodowej. Nie oznacza to jednak, że pozostaje w oderwaniu od ustawy o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującej większość zawodów. Tak na przykład zgodnie z art. 6 ustawy „wojskowej” emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.). Przy ustalaniu najniższej emerytury lub renty bierze się natomiast pod uwagę te kwoty w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podobnie definiuje się okresy składkowe i nieskładkowe. Zgodnie bowiem z art. 11 ustawy „wojskowej” w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym wojskowych zawiera jednak własne regulacje odnośnie zawieszenia lub zmniejszenia prawa do świadczeń.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika