Nie otrzymałem wynagrodzenia za wydaną płytę.

Pytanie:

Bardzo bym Państwa prosił o pomoc w sprawie dotyczącej niewypłaceni ami honorarium za wydaną płytę. W 2012 roku nagrałem płytę, w ramach reklamy zagrałem również pare koncertów. Niestety ani za płytę, ani za koncerty wynagrodzenia nie otrzymałem. Czy istnieje szansa na wyegzekwowanie wynagrodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nie otrzymałem wynagrodzenia za wydaną płytę.

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, dalej u.p.a.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

W opisanym wypadku mamy do czynienia z prawem do artystycznych wykonań. Zgodnie z art. 86 u.p.a.:

1. Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 

2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

W zakresie prawa majątkowych przysługuj Panu z tytułu artystycznego wykonania wyłączne prawo do (art. 86 ust. 1 pkt 2 u.p.a.) korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do niego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. b) - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

Za korzystanie i rozpowszechnianie powyższymi prawami przysługuje Panu prawo do wynagrodzenia określonego w umowie lub przepisach. Nie wspomina Pan konkretnie o umowie na mocy której doszło do wytworzenia wykonania artystycznego w formie płyty oraz wprowadzenie do obrotu, w tym w formie insertów do gazety. Przyjmujemy jednak, że taką umowę zawarto – z jej tytułu przysługuje Panu wynagrodzenia ustalone w jej treści, stosownie do tego czy wynagrodzenie przewidziane było za udzielenie licencji czy za rozporządzenie wyłącznymi prawami opisanymi wyżej w art. 86 u.p.a. Wynagrodzenie przysługuje odpowiednio do treści umowy łącznie za wszystkie pola eksploatacji:

1) za wytwarzanie – utrwalenie koncertu metodą cyfrową lub inną oraz zwielokrotnienie na płycie; 

2) za wprowadzanie do obrotu – oferowanie płyt z nagraniem koncertu; 3) rozpowszechnianie - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W konkluzji z treści umowy powinno wynikać czy przysługuje Panu wynagrodzenie oddzielnie za każde pole eksploatacji czy też jedno wynagrodzenie za wszystkie pola. Żaden z przepisów u.p.a. nie wskazuje terminu przedawnienia roszczeń z zakresu prawa autorskiego. Zgodnie z obowiązującym poglądem roszczenie o zapłatę za przeniesienie majątkowych praw autorskich (lub udzielenie licencji) przedawnia się na zasadach ogólnych z upływem 10 lat (art. 118 k.c.) licząc od dnia wymagalności roszczenia, tj od dnia wskazane go w umowie lub dnia wejścia w życie umowy, najczęściej jej zawarcia. W tym wypadku Pana roszczenia przedawniają się w  2022 roku. Jeżeli jednak jest Pan przedsiębiorcą i zawarł umowę w sprawie koncertu w ramach swoje działalności gospodarczej przedawnienie wynosi 3 lata.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: