Nienaprawienie szkody a zarządzenie wykonania kary

Pytanie:

Oskarżono mnie o przywłaszczenie pieniędzy i sąd wydał wyrok skazujący mnie na karę pozbawienia wolności na okres 10 miesięcy i zawiesił warunkowo wykonanie wyroku na okres trzech lat. Jednocześnie Sąd w wydanym wyroku zobowiązał mnie do naprawienia szkody na rzecz poszkodowanego w terminie 1 roku od daty uprawomocnienia się wyroku. Termin naprawienia szkody mija 1 lutego 2007 r. Nie jestem w stanie - nie z własnej winy - dokonać spłaty kwoty zasądzonej wyrokiem karnym z tej przyczyny, iż komornik dokonał wcześniej zajęcia moich jedynych dochodów oraz nieruchomości zabudowanej pawilonem i obecnie prowadzi egzekucję z tejże nieruchomości. Poinformowałem miesiąc temu osobę poszkodowaną, na rzecz której mam naprawić szkodę, by dokonała przyłączenia się do egzekucji z nieruchomości celem odzyskania należnych jej pieniędzy. Poinformowałem o tym fakcie również kuratora sądowego, który nadzoruje wykonanie naprawienia szkody. Pragnę zaznaczyć, iż jestem wierzycielem wobec innych dłużników, wobec których sąd również wydał wyroki karne nakazujące naprawienie szkody na moją rzecz i do dnia dzisiejszego moi dłużnicy nie wykonali obowiązku naprawienia szkody. Nie ukrywam, iż liczyłem na to, że moi dłużnicy zwrócą mi pieniądze przed dniem 1 lutego 2007 r., co pozwoliłoby mi pokryć z tych środków naprawienie szkody na rzecz mojego wierzyciela. Ponadto liczyłem, iż komornik sądowy do 1 lutego 2007 r. sprzeda moją nieruchomość, co również pozwoliłoby mi z uzyskanych środków w egzekucji naprawić szkodę orzeczoną wyrokiem karnym. Czy w takiej sytuacji, kiedy upływa termin naprawienia szkody, powinienem poinformować sąd, który wydał wyrok oraz uzasadnić, dlaczego nie jestem w stanie wykonać obowiązku naprawienia szkody? Czy argument, o którym mowa wyżej oraz moja sytuacja finansowa jest wystarczająca dla oceny sądu, by nie nastąpiło odwieszenie wykonania wyroku z tej przyczyny, iż nie dokonałem w terminie roku naprawienia szkody?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nienaprawienie szkody a zarządzenie wykonania kary

W myśl art. 72 par. 2 kodeksu karnego, sąd karny może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł środek karny wymieniony w art. 39 pkt 5, czyli obowiązek naprawienia szkody. Stosownie zaś do treści art. 75 kk, sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Porady prawne

Uchylenie się przez skazanego od naprawienia szkody może zatem stanowić przesłankę zarządzenia o wykonaniu kary. Brak naprawienia szkody w terminie określonym orzeczeniem sądu karnego może być poczytany jako uchylenie się od naprawienia szkody. Należy zatem uznać, że skazany winien poinformować sąd o przyczynach niewykonania obowiązku naprawienia szkody podmiotowi poszkodowanemu. W każdym razie w pojęciu „uchylać się” mieści się negatywny stosunek psychiczny skazanego do nałożonych obowiązków, będący wyrazem jego złej woli, a sprawiający że mimo obiektywnej możliwości nie realizuje on obowiązków, gdyż nie chce tego, a więc postępuje tak z powodów przez siebie zawinionych (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1980 roku V KRN 146/80 OSNKW 1980/10-11 poz. 82). Ocena, czy powołane okoliczności będą dla sądu karnego wystarczające, aby nie zarządzać wykonania kary nałożonej na skazanego w treści wyroku, należy do sądu.

Inna sprawą jest, że skoro posiada Pan wierzytelności przysługujące Panu od podmiotów trzecich z tytułu naprawienia szkody, wierzytelności te mogą być zajęte przez poszkodowanego przez Pana w jego sprawie karnej, gdyby zdecydował się on skierować wyrok sądu karnego w zakresie naprawienia szkody do egzekucji (która będzie toczyła się wedle przepisów kodeksu postępowania cywilnego). W piśmie do sądu karnego warto wskazać, iż posiada Pan wierzytelności przysługujące Panu w stosunku do innych dłużników, które mogą służyć - w braku posiadania majątku przez skazanego - do zaspokojenia poszkodowanego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego (...)

Nowocześniejsze prawo karne

Nowocześniejsze prawo karne

NowelizacjaUstawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2008 r.Czego dotyczą zmiany w prawie karnym?Nowelizacja dotyczy implementacji do polskiego porządku prawnego norm prawa UE, zgodnie z zobowiązaniem do (...)

Prawo karne działa wstecz?

Prawo karne działa wstecz?

Przy zmianach prawa wobec sprawcy stosuje się przepisy, które są dla niego korzystniejsze - podkreślają eksperci. Tymczasem najnowsza nowelizacja prawa karnego odstępuje od tej zasady. W czerwcu Sejm znacząco zmienił kodeksy karne. Posłowie wbrew opinii nadzwyczajnej komisji i wielu ekspertów (...)

Zaostrzone prawo karne

Zaostrzone prawo karne

Sejm rozpatrzy obywatelski projekt nowego kodeksu karnego razem z projektem zgłoszonym przez rząd. (...) Tymczasem w Sejmie od marca czeka obywatelski projekt nowego kodeksu karnego. (...) Rozwiązania w obu projektach są bowiem bardzo do siebie podobne - by nie powiedzieć, że wręcz się pokrywają. (...) (...)

Decyzje unijne a prawo karne

Decyzje unijne a prawo karne

Kilka unijnych decyzji mimo upływu terminu jeszcze nie weszło do naszego prawa karnego. Nie grożą nam za to jednak poważne konsekwencje Tam gdzie decyzji nie wdrożono, sądy mogą jedynie interpretować polskie prawo w świetle decyzji ramowych. (...)Skąd wzięły się opóźnienia? Andrzej Duda, (...)

Prawo karne łagodniejsze dla menadżerów?

Prawo karne łagodniejsze dla menadżerów?

Resort sprawiedliwości chce zmniejszyć kary dla nierzetelnych zarządców spółek czy złodziei tajemnic przedsiębiorstwa. Zmiany ma wprowadzić projekt założeń do ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym – pisze Gazeta Prawna. Uzasadnienie zmian w przepisach karnych ministerstwo (...)

Prawo karne a przestępczość w internecie

Prawo karne a przestępczość w internecie

W ściganiu przestępczości internetowej przeszkadza nie tylko nieustający postęp technologiczny. Utrudnia je również nieprecyzyjne prawo, które cyberprzestępcy z łatwością omijają (...)- Tak jak klasyczna kradzież z włamaniem jest przedmiotem dyspozycji i sankcji określonej w kodeksie (...)

Czym jest sprawstwo kierownicze? Rodzaje sprawstwa.

Czym jest sprawstwo kierownicze? Rodzaje sprawstwa.

Np. znachorowi, który doprowadził do śmierci półrocznego dziecka, prokuratura zarzuca sprawstwo kierownicze w nieumyślnym doprowadzeniu do śmierci. Czy jednak w tym przypadku rzeczywiście można mówić o sprawstwie kierowniczym? Rodzaje sprawstwa Prawo karne przewiduje kilka (...)

Reforma prawa karnego odesłana do Trybunału Konstytucyjnego

Reforma prawa karnego odesłana do Trybunału Konstytucyjnego

28 czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, działając na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP, podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także (...)

W czym może pomóc doradca prawny?

W czym może pomóc doradca prawny?

Wedle przyjetego przez Radę ministrów projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych absolwenci studiów prawniczych będą mogli zajmować się doradztwem prawnym na podstawie licencji doradcy. Charakter ich pracy ma być wyłącznie usługowy i będzie podlegał prawom (...)

Zwiększanie liczby kar jest potrzebne?

Zwiększanie liczby kar jest potrzebne?

Nieustanne zmiany w prawie karnym budzą kontrowersje. Część prawników uważa, że uzupełnianie kodeksów jest potrzebne. Inni uważają to za zbędne „zaśmiecanie prawa” – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Do kodeksu karnego mają wkrótce trafić kolejne (...)

Stanisław Zabłocki - sędzia SN - o postawie adwokatów jako obrońców

Stanisław Zabłocki - sędzia SN - o postawie adwokatów jako obrońców

O ile nie można mieć pretensji do adwokata, że podjął się obrony odrażającego indywiduum, o tyle zupełnie odrębnym zagadnieniem jest sposób prowadzenia tej obrony - pisze Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu NajwyższegoW związku z wywiadem rzecznika praw obywatelskich („Rz" (...)

Konfiskata rozszerzona - trzeba udowodnić legalność pochodzenia mienia

Konfiskata rozszerzona - trzeba udowodnić legalność pochodzenia mienia

Jakie są cele nowelizacji? Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów. (...)

Prawo karne - kiedy świadczenie pieniężne może być przeznaczone organizacji społecznej?

Prawo karne - kiedy świadczenie pieniężne może być przeznaczone organizacji społecznej?

Fundacja Centrum Praw Kobiet słusznie została skreślona z wykazu podmiotów, na których rzecz sądy mogą orzekać świadczenie pieniężne w sprawach karnych. Minister sprawiedliwości nie mógł postąpić inaczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, (...)

Dyrektywa a odpowiedzialność karna

Dyrektywa a odpowiedzialność karna

Przed sądami włoskimi toczyły się postępowania przeciwko kilku osobom oskarżonym o dokonanie w przeszłości nieprawdziwych zapisów rachunkowych. Natomiast w 2002 r. we Włoszech weszły w życie nowe przepisy karne dotyczące tych czynów zabronionych, łagodniejsze niż poprzednie, które uniemożliwiłyby (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Nowocześniejsze prawo karne

Nowocześniejsze prawo karne

NowelizacjaUstawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2008 r.Czego dotyczą zmiany w prawie karnym?Nowelizacja dotyczy implementacji do polskiego porządku prawnego norm prawa UE, zgodnie z zobowiązaniem do (...)

Prawo karne działa wstecz?

Prawo karne działa wstecz?

Przy zmianach prawa wobec sprawcy stosuje się przepisy, które są dla niego korzystniejsze - podkreślają eksperci. Tymczasem najnowsza nowelizacja prawa karnego odstępuje od tej zasady. W czerwcu Sejm znacząco zmienił kodeksy karne. Posłowie wbrew opinii nadzwyczajnej komisji i wielu ekspertów (...)

Zaostrzone prawo karne

Zaostrzone prawo karne

Sejm rozpatrzy obywatelski projekt nowego kodeksu karnego razem z projektem zgłoszonym przez rząd. (...) Tymczasem w Sejmie od marca czeka obywatelski projekt nowego kodeksu karnego. (...) Rozwiązania w obu projektach są bowiem bardzo do siebie podobne - by nie powiedzieć, że wręcz się pokrywają. (...) (...)

Decyzje unijne a prawo karne

Decyzje unijne a prawo karne

Kilka unijnych decyzji mimo upływu terminu jeszcze nie weszło do naszego prawa karnego. Nie grożą nam za to jednak poważne konsekwencje Tam gdzie decyzji nie wdrożono, sądy mogą jedynie interpretować polskie prawo w świetle decyzji ramowych. (...)Skąd wzięły się opóźnienia? Andrzej Duda, (...)

Prawo karne łagodniejsze dla menadżerów?

Prawo karne łagodniejsze dla menadżerów?

Resort sprawiedliwości chce zmniejszyć kary dla nierzetelnych zarządców spółek czy złodziei tajemnic przedsiębiorstwa. Zmiany ma wprowadzić projekt założeń do ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym – pisze Gazeta Prawna. Uzasadnienie zmian w przepisach karnych ministerstwo (...)

Prawo karne a przestępczość w internecie

Prawo karne a przestępczość w internecie

W ściganiu przestępczości internetowej przeszkadza nie tylko nieustający postęp technologiczny. Utrudnia je również nieprecyzyjne prawo, które cyberprzestępcy z łatwością omijają (...)- Tak jak klasyczna kradzież z włamaniem jest przedmiotem dyspozycji i sankcji określonej w kodeksie (...)

Czym jest sprawstwo kierownicze? Rodzaje sprawstwa.

Czym jest sprawstwo kierownicze? Rodzaje sprawstwa.

Np. znachorowi, który doprowadził do śmierci półrocznego dziecka, prokuratura zarzuca sprawstwo kierownicze w nieumyślnym doprowadzeniu do śmierci. Czy jednak w tym przypadku rzeczywiście można mówić o sprawstwie kierowniczym? Rodzaje sprawstwa Prawo karne przewiduje kilka (...)

Reforma prawa karnego odesłana do Trybunału Konstytucyjnego

Reforma prawa karnego odesłana do Trybunału Konstytucyjnego

28 czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, działając na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP, podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także (...)

W czym może pomóc doradca prawny?

W czym może pomóc doradca prawny?

Wedle przyjetego przez Radę ministrów projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych absolwenci studiów prawniczych będą mogli zajmować się doradztwem prawnym na podstawie licencji doradcy. Charakter ich pracy ma być wyłącznie usługowy i będzie podlegał prawom (...)

Zwiększanie liczby kar jest potrzebne?

Zwiększanie liczby kar jest potrzebne?

Nieustanne zmiany w prawie karnym budzą kontrowersje. Część prawników uważa, że uzupełnianie kodeksów jest potrzebne. Inni uważają to za zbędne „zaśmiecanie prawa” – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Do kodeksu karnego mają wkrótce trafić kolejne (...)

Stanisław Zabłocki - sędzia SN - o postawie adwokatów jako obrońców

Stanisław Zabłocki - sędzia SN - o postawie adwokatów jako obrońców

O ile nie można mieć pretensji do adwokata, że podjął się obrony odrażającego indywiduum, o tyle zupełnie odrębnym zagadnieniem jest sposób prowadzenia tej obrony - pisze Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu NajwyższegoW związku z wywiadem rzecznika praw obywatelskich („Rz" (...)

Konfiskata rozszerzona - trzeba udowodnić legalność pochodzenia mienia

Konfiskata rozszerzona - trzeba udowodnić legalność pochodzenia mienia

Jakie są cele nowelizacji? Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów. (...)

Prawo karne - kiedy świadczenie pieniężne może być przeznaczone organizacji społecznej?

Prawo karne - kiedy świadczenie pieniężne może być przeznaczone organizacji społecznej?

Fundacja Centrum Praw Kobiet słusznie została skreślona z wykazu podmiotów, na których rzecz sądy mogą orzekać świadczenie pieniężne w sprawach karnych. Minister sprawiedliwości nie mógł postąpić inaczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, (...)

Dyrektywa a odpowiedzialność karna

Dyrektywa a odpowiedzialność karna

Przed sądami włoskimi toczyły się postępowania przeciwko kilku osobom oskarżonym o dokonanie w przeszłości nieprawdziwych zapisów rachunkowych. Natomiast w 2002 r. we Włoszech weszły w życie nowe przepisy karne dotyczące tych czynów zabronionych, łagodniejsze niż poprzednie, które uniemożliwiłyby (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój brat przechodząc przez drogę publiczną, która przebiega między gospodarstwem a domem mieszkalnym został napadnięty i uderzony kijem przez sąsiada. Wybiegliśmy z domu na pomoc, była przepychanka, w końcu jakoś dało się wyrwać sąsiadowi kij, który (...)

System prawa powinien być spójny

System prawa powinien być spójny

Policjantka została zwolniona ze służby ze względu na popełnienie przestępstwa, za które została prawomocnie skazana. Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji zwalnia się policjanta ze służby w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo (...)

Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

Wśród cech, jakie sprzyjają właściwemu wykonywaniu doradztwa podatkowego można wymienić poniższe. Przyszły doradca powinien być pilny, skrupulatny, bystry, opanowany, towarzyski i pracowity. Wymagana jest szeroka i głęboka wiedza z zakresu prawa, rachunkowości i finansów – (...)

Spółka jawna jako pokrzywdzony

Spółka jawna jako pokrzywdzony

W sprawie dotyczącej przestępstwa z art. 296 k..k. Sąd Okręgowy przedstawił Sądowi Najwyższemu następujące zagadnienie prawne: Czy spółka jawna może brać udział w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego? SN nie podjął uchwały w tym przedmiocie, ale w uzasadnieniu postanowienia (...)

Dosyć tortur na policji!

Dosyć tortur na policji!

Państwo ma obowiązek zapewnienia osobom pozbawionym wolności odpowiedniej odstraszającej ochrony przed torturami. Aby było to skuteczne, należy wprowadzić do kodeksu karnego przestępstwo tortur. Przykładem tortur jest rażenie zatrzymanego paralizatorem. Ważny wyrok sądu: rażenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Naprawienie szkody a powództwo cywilne

Naprawienie szkody a powództwo cywilne

W październiku 2006 r. zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania tej kary na okres próby 5 lat za przestępstwo z art. 286 k.k. wobec operatora telefonii komórkowej. (...)

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Osobie skazanej za oszustwo sąd wymierzył karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz orzekł wobec niej obowiązek naprawienia szkody. Skazany nie naprawił tejże szkody (nie zapłacił wierzycielowi) (...)

Wykonanie kary uprzednio zawieszonej

Wykonanie kary uprzednio zawieszonej

Kilku dłużników solidarnie zostało skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu za to, że przepisali majątki na rodziny uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli (postępowanie egzekucyjne (...)

Odwieszenie kary a informacja dla pokrzywdzonego

Odwieszenie kary a informacja dla pokrzywdzonego

Mojemu dłużnikowi, skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu z 2005 r. z klauzulą wykonalności i obowiązkiem naprawienia szkody do pół roku od uprawomocnienia wyroku, odwieszono karę pozbawienia wolności (...)

Zarządzenie wykonania kary

Zarządzenie wykonania kary

Czy w związku z niewykonaniem obowiązku naprawienia szkody można zarządzić wykonanie kary podlegającej zawieszeniu? Zgodnie z Kodeksem karnym: Art. 75. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli (...)

Naruszenie obowiązków w okresie próby

Naruszenie obowiązków w okresie próby

Wyrokiem karnym, który uprawomocnił się 04.06.2003 r., mój nierzetelny kontrahent został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę. Na mocy art. 69 par. 1 i 2 kk i art. 70 par. 1 (...)

Niewypełnianie obowiązków a odwieszenie kary

Niewypełnianie obowiązków a odwieszenie kary

Zatrudniałem w swojej firmie osobę, która dokonywała przywłaszczenia powierzonego mu mienia w ten sposób, że przywłaszczała sobie część pobieranych od klientów należności za wykonane przez (...)

Uszkodzenie rzeczy jako wykroczenie

Uszkodzenie rzeczy jako wykroczenie

Prokuratura wniosła do sądu przeciwko mnie akt oskarżenia z art.288 § 1 kk . to jest o czyn uszkodzenia mienia - samochodu o wartości 1700,-zł . W trakcie procesu ujawniono iż poszkodowany, który (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył (...)

Postanowienie o wykonaniu kary

Postanowienie o wykonaniu kary

Sąd wyznaczył posiedzenie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary a to w wyniku, iż oskarżony nie wykonał zobowiązań wynikających z prawomocnego wyroku jaki na nim ciąży, w którym sąd warunkowo (...)

Podstawy odwieszenia zawieszonej kary

Podstawy odwieszenia zawieszonej kary

Czy skazanemu na 2 lata w zawieszeniu na 4 lata z art. 278 i in., który spłacił koszty sądowe oraz grzywnę zasądzoną przez Sąd, może zostać odwieszone wykonywanie kary pozbawienia wolności, (...)

Cześć człowieka a prawo karne

Cześć człowieka a prawo karne

W jaki sposób prawo karne definiuje cześć człowieka? Cześć jako kategoria normatywna oznacza przysługujące każdemu podmiotowi domniemanie o jego uczciwości, właściwym postępowaniu i posiadaniu (...)

Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

Kilka lat temu zgłosiłem do prokuratury przestępstwo przeciwko osobie polegające na niewypłaceniu należnych mi pieniędzy wynikających z umowy pomiedzy mną a spółką cywilną tego dłużnika (...)

Fałszywe oskarżenia

Fałszywe oskarżenia

Mam dłużnika, który złośliwie wysyła przeciwko mnie kłamliwe zawiadomienia do urzędów. Miałem już przez niego kontrolę z Urzędu Skarbowego, byłem wzywany na Policję, jutro znowu, gdyż wysłał (...)

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Kto oprócz prawnika może być reprezentantem, bądź przedstawicielem osoby oskarżonej? Prawo karne procesowe przewiduje wyłącznie obronę adwokacką, tzn. że obrońcą może być jedynie osoba uprawniona (...)

Cześć człowieka a prawo karne

Cześć człowieka a prawo karne

W jaki sposób prawo karne definiuje cześć człowieka? Cześć jako kategoria normatywna oznacza przysługujące każdemu podmiotowi domniemanie o jego uczciwości, właściwym postępowaniu i posiadaniu (...)

Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

Kilka lat temu zgłosiłem do prokuratury przestępstwo przeciwko osobie polegające na niewypłaceniu należnych mi pieniędzy wynikających z umowy pomiedzy mną a spółką cywilną tego dłużnika (...)

Fałszywe oskarżenia

Fałszywe oskarżenia

Mam dłużnika, który złośliwie wysyła przeciwko mnie kłamliwe zawiadomienia do urzędów. Miałem już przez niego kontrolę z Urzędu Skarbowego, byłem wzywany na Policję, jutro znowu, gdyż wysłał (...)

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Kto oprócz prawnika może być reprezentantem, bądź przedstawicielem osoby oskarżonej? Prawo karne procesowe przewiduje wyłącznie obronę adwokacką, tzn. że obrońcą może być jedynie osoba uprawniona (...)

ściąganie plików audio mp3

ściąganie plików audio mp3

Chciałbym ściągnąć z Internetu kilka albumów muzycznych formacie mp3 z portalu chomikuj.pl w celu ich odsłuchania i zdecydowania, czy chciałbym je zakupić w oryginale. Czy jeżeli nie udostępniam (...)

Zażalenie na sędziego

Zażalenie na sędziego

Jestem po sprawie sadowej w sprawie umorzenia postępowania o zniszczenie mienia. Sąd postanowił, żeby podtrzymać to postanowienie ponieważ mąż (sprawca zniszczeń), oświadczył, że nie zrobił (...)

Zmiana zakładu karnego dla skazanego

Zmiana zakładu karnego dla skazanego

Syn odbywa karę pozbawienia wolności 6 lat w Rawiczu. Mieszkamy we Włocławku, gdzie znajduje się również zakład karny i chciałabym przenieść syna do Włocławka. Co muszę zrobić i jakie do (...)

Prawo tymczasowo aresztowanego do zażalenia

Prawo tymczasowo aresztowanego do zażalenia

Mój mąż został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Zaraz po aresztowaniu przez policję mój teść wynajął adwokata. Zapłaciliśmy 2500 zł. Adwokat cały czas robił wszystko, jakby współpracował (...)

Postanowienie o powołaniu biegłego

Postanowienie o powołaniu biegłego

Na rozprawie zakwestionowałem ilość zagrabionego towaru podanego w akcie oskarżenia. Podstawą były oryginalne dokumenty firmy, która mnie o ten czyn oskarżyła. Wykazałem również, że motywacją (...)

Wybór na radnego osoby skazanej

Wybór na radnego osoby skazanej

Załóżmy, że ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 233 par. 1 k.k. (skłamał jako radny w oświadczeniu majątkowym). Czy taka skazana osoba może ponownie zostać radnym, ubiegać (...)

Odpowiadanie z wolnej stopy

Odpowiadanie z wolnej stopy

Zgodnie z moim rozumieniem tego artykułu (286 kk), to przestępstwo może być popełnione jedynie w stosunku do osoby prywatnej tzn. nie w stosunku do instytucji (np. banku). Chciałabym też prosić (...)

Rezygnacja przez oskarżonego z obrońcy

Rezygnacja przez oskarżonego z obrońcy

Oskarżony w procesie karnym rezygnuje z obrońcy i powołuje nowego. Co się dzieje z procesem w sytuacji, kiedy na krótko przed mowami końcowymi oskarżony w procesie karnym zrezygnuje ze swojego obrońcy (...)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomiłem prokuraturę o popełnieniu przestępstwa potwierdzenia nieprawdy funkcjonariuszowi publicznemu jakim jest komornik przez byłą żonę i podałem dowody, które posiadam na ten fakt, jednocześnie (...)

Oględziny miejsca, osoby lub rzeczy

Oględziny miejsca, osoby lub rzeczy

Czy w ramach postępowania przygotowawczego prowadzi się oględziny miejsca, osoby lub rzeczy? W pierwszej kolejności przytoczymy art. 207 kpk. Przepis ten stanowi, że w razie potrzeby dokonuje (...)

Oskarżyciel posiłkowy

Oskarżyciel posiłkowy

Czy istnieje jakiś standardowy wzór zgłoszenia osoby jako oskarżyciela posiłkowego, czy tylko wystarczy napisać takie oświadczenie i przedłożyć do Sądu? W sprawach o przestępstwa ścigane z (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa

Po jakim czasie następuje przedawnienie przestępstwa i czy okres ten liczy się od momentu zaistnienia czynu, czy od chwili wniesienia sprawy do sądu? Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolnosci .Zażalenie

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolnosci .Zażalenie Witam Kilka dni temu zarządzono wobec mnie wykonanie kary pozbawienia wolnosci.Chodzi o artykuł 286. Dokładnie o należnosci wobec ZUS (...)

Prawo karne...

Prawo karne... Witam . Poszukuję dobrego i doświadczonego adwokata karnisty. Dodam że sprawa jest bardzo , ale to bardzo poważna. Dotyczy m.in. udział w zorganizowanej grupie przestepczej jak i również (...)

prawo karne

prawo karne Czy moze ktos polecic dobrego i taniego adwokata ds.karnych z Torunia?

Prawo karne

Prawo karne Witam mam takie pytanie narzyczony w przeszlosci mial wyroki w zawieszeniu za kradziez. Nadzor kuratora skonczyl mu sie w grudniu 2010r ale niestety w lutym tego roku z kolegami okradl kiosk (...)

prawo karne

prawo karne Jaka jest naj wyzsza kara w polsce (mała) Jeżeli chodzi o karę pozbawienia wolności to DOŻYWOCIE yngwie Witam mam takie pytanie narzyczony w przeszlosci mial wyroki w zawieszeniu za kradziez. (...)

Europejskie prawo karne - prośba...

Europejskie prawo karne - prośba... Na poniedziałek muszę przygotować definicję pojęcia Europejskie Prawo Karne. Szukam, szukam po internecie. Opócz książek w tej tematyce do kupienia nic nie (...)

Prawo karne a nóż.

Prawo karne a nóż. dzień dobry pisze w srednio dla mnie przyjemnej sprawie ktorej jestem sam winien. wczoraj wracajac wieczorem do domu przez park zostalem zatrzymany przez policje i wylegitymowany (...)

Rozbój prawo karne

Rozbój prawo karne Jak najlepiej okreslić rozbój, tzn. co jest jego czynnikiem głównym? Użycie przemocy? Rozbój to ogólnie rzecz biorąc używanie przemocy przy wykroczeniach m.in. np. kradzież (...)

PILNE-prawo karne

PILNE-prawo karne Sprawę przedstawę krótko: Wypadek sam.-kierowca, 2 pasażerów, wszyscy stan nietrzeźwy. Pasażerowie zginęli na miejscu. Kierowca (1,8 promila) ma się dobrze. Grozi mu do 8 lat. (...)

Prawo karne...

Prawo karne... Witam . Poszukuję dobrego i doświadczonego adwokata karnisty. Dodam że sprawa jest bardzo , ale to bardzo poważna. Dotyczy m.in. udział w zorganizowanej grupie przestepczej jak i również (...)

prawo karne

prawo karne Czy moze ktos polecic dobrego i taniego adwokata ds.karnych z Torunia?

Prawo karne

Prawo karne Witam mam takie pytanie narzyczony w przeszlosci mial wyroki w zawieszeniu za kradziez. Nadzor kuratora skonczyl mu sie w grudniu 2010r ale niestety w lutym tego roku z kolegami okradl kiosk (...)

prawo karne

prawo karne Jaka jest naj wyzsza kara w polsce (mała) Jeżeli chodzi o karę pozbawienia wolności to DOŻYWOCIE yngwie Witam mam takie pytanie narzyczony w przeszlosci mial wyroki w zawieszeniu za kradziez. (...)

Europejskie prawo karne - prośba...

Europejskie prawo karne - prośba... Na poniedziałek muszę przygotować definicję pojęcia Europejskie Prawo Karne. Szukam, szukam po internecie. Opócz książek w tej tematyce do kupienia nic nie (...)

Prawo karne a nóż.

Prawo karne a nóż. dzień dobry pisze w srednio dla mnie przyjemnej sprawie ktorej jestem sam winien. wczoraj wracajac wieczorem do domu przez park zostalem zatrzymany przez policje i wylegitymowany (...)

Rozbój prawo karne

Rozbój prawo karne Jak najlepiej okreslić rozbój, tzn. co jest jego czynnikiem głównym? Użycie przemocy? Rozbój to ogólnie rzecz biorąc używanie przemocy przy wykroczeniach m.in. np. kradzież (...)

PILNE-prawo karne

PILNE-prawo karne Sprawę przedstawę krótko: Wypadek sam.-kierowca, 2 pasażerów, wszyscy stan nietrzeźwy. Pasażerowie zginęli na miejscu. Kierowca (1,8 promila) ma się dobrze. Grozi mu do 8 lat. (...)

przedawnienie prawo karne.

przedawnienie prawo karne. Ponieważ ostatnio miałam do czynienia z tym tematem dlatego może moja szybka informacja pomoże komus z was. Przedawnienie zostało uregulowane w przepisach kodeksu karnego (...)

wielokrotna recydywa - prawo karne

wielokrotna recydywa - prawo karne prosze o pilna odpowiedz. osoba która jest recydywistą, można by rzec bardzo upartym i zawzietym i trafia znowu za kraty, może się ubiegać o warunkowe zwolnienie (...)

Prawo Karne - Rosja.

Prawo Karne - Rosja. Witam i proszę o pomoc. Mam mało ciekawą sytuację. Udało nam się z grupą znajomych wreszcie dostać wize do rosji, i wybraliśmy się tak jak już dawno planowaliśmy do Kaliningradu. (...)

Porady prawne