Obowiązanie gminy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

"Czy da się w jakiś sposób zmusić gminę do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązanie gminy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje żadnych szczególnych środków prawnych, które mogłyby służyć zobligowaniu odpowiednich organów do podjęcia stosowanych kroków w celu zmiany miejscowego planu. Co prawda istnieje możliwość odwołania
się do regulacji przepisów ustrojowych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności do art. 101a u.s.g., który umożliwia zaskarżenie do sądu bezczynności organu gminy, jak jednak wskazuje się w literaturze przedmiotu oraz jak można wywnioskować z dotychczasowego
orzecznictwa sądów administracyjnych, środek ten w większości przypadków będzie nieskuteczny. W literaturze wskazuje się, że organ nadzoru nie może przejąć kompetencji prawodawczej rady miasta i wydać aktu prawa miejscowego zamiast rady miasta (D. Dąbek „Prawo miejscowe samorządu terytorialnego" Bydgoszcz, Kraków 2003 r. str. 115). Zatem środek prawny w postaci skargi na bezczynność określonej w art. 101a u.s.g. może okazać się nieskuteczny (Zobacz także: J. Świątkiewicz, Prawo miejscowe pod rządem Konstytucji RP z 1997 roku w: „Przegląd Legislacyjny" 2000/1 str. 103).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika