Obowiązek urzędnika "bycia uprzejmym"

Pytanie:

Jakie normy (akty prawne) regulują "postawę" urzędnika państwowego wzlędem petenta. Jak dociekać właściwego traktowania przez urzędnika w wypadku dopuszczania się przezeń mało jaskrawych nadużyć, lecz w efekcie prowadzących do niedoinfomowaia, straty nerwów i czasu ? Takich choćby jak: lekceważący stosunek, nieeleganckie zachowanie się, zdawkowe, niepełne odpowiedzi na zadane pytania czy nawet utrudnianie dostępu do przełożonego, odmowa ujawnienia personaliów.

Masz inne pytanie do prawnika?

17.9.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek urzędnika "bycia uprzejmym"

Aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki urzędników państwowych jest ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Zgodnie z tą regulacją urzędnik państwowy jest obowiązany chronić interesy państwa oraz prawa i słuszne interesy obywateli. Urzędnik państwowy obowiązany jest w szczególności: 1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 2) strzec autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dążyć do pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, 3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi, 4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania, 5) dochowywać tajemnicy państwowej i służbowej, 6) rozwijać własną wiedzę zawodową, 7) godnie zachowywać się w pracy oraz poza nią. Urzędnicy państwowi mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków pracownika. Karę porządkową za przewinienie mniejszej wagi stanowi upomnienie. Karami dyscyplinarnymi są: 1) nagana, 2) nagana z ostrzeżeniem, 3) nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do dwóch lat do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko, 4) przeniesienie na niższe stanowisko, 5) wydalenie z pracy w urzędzie. Ponadto zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Sprzedaż na allegro

Wczoraj 17:5:37 przez: matnexss

Zakończenie urlopu wychowawczego - wypowiedzenie

Wczoraj 16:7:59 przez: Mamawracadopraxy

Dług alimentacyjny

Wczoraj 14:2:0 przez: Bartek_Kowal321123