Obowiązek urzędnika "bycia uprzejmym"

Pytanie:

Jakie normy (akty prawne) regulują "postawę" urzędnika państwowego wzlędem petenta. Jak dociekać właściwego traktowania przez urzędnika w wypadku dopuszczania się przezeń mało jaskrawych nadużyć, lecz w efekcie prowadzących do niedoinfomowaia, straty nerwów i czasu ? Takich choćby jak: lekceważący stosunek, nieeleganckie zachowanie się, zdawkowe, niepełne odpowiedzi na zadane pytania czy nawet utrudnianie dostępu do przełożonego, odmowa ujawnienia personaliów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek urzędnika "bycia uprzejmym"

Aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki urzędników państwowych jest ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Zgodnie z tą regulacją urzędnik państwowy jest obowiązany chronić interesy państwa oraz prawa i słuszne interesy obywateli. Urzędnik państwowy obowiązany jest w szczególności: 1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 2) strzec autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dążyć do pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, 3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi, 4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania, 5) dochowywać tajemnicy państwowej i służbowej, 6) rozwijać własną wiedzę zawodową, 7) godnie zachowywać się w pracy oraz poza nią. Urzędnicy państwowi mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków pracownika. Karę porządkową za przewinienie mniejszej wagi stanowi upomnienie. Karami dyscyplinarnymi są: 1) nagana, 2) nagana z ostrzeżeniem, 3) nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do dwóch lat do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko, 4) przeniesienie na niższe stanowisko, 5) wydalenie z pracy w urzędzie. Ponadto zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Potrzebujesz porady prawnej?

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Zmiany w Kodeksie wyborczym Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą w zakresie m.in.: skrócenia procedury sądowoadministracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze, (...)

Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

Na czym polega zasada wolności działalności gospodarczej? Konstytucja w art. 20 przyjmuje jako zasadę wolność gospodarczą (swobodę działalności gospodarczej), stanowiąc, iż: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz (...)

Odszkodowanie od władzy publicznej, czyli o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych

Odszkodowanie od władzy publicznej, czyli o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych

Z dniem 1 września 2004 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja kodeksu cywilnego. W sposób o wiele bardziej szczegółowy została uregulowana odpowiedzialność za szkodę, jaka została wyrządzona przy wykonywaniu władzy publicznej. Możliwość dochodzenia odszkodowania z tego tytułu gwarantuje (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów. ##baner## Nowy obowiązek O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Metryka sprawy ujawni, który urzędnik się pomylił

Metryka sprawy ujawni, który urzędnik się pomylił

Nowe prawo ułatwia wykrywanie urzędniczych błędów. Niektóre niedopatrzenia nadal jednak będą anonimowe. Od 7 marca obowiązuje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzone zmiany mają rozjaśnić decyzje, podejmowane przez urzędników fiskusa, gminy czy starostwa. Chodzi (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska nowego Rzecznika.  Trybunał (...)

W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

Uiszczanie składki ubezpieczeniowej jest podstawowym obowiązkiem ubezpieczonego. Składka, ustalana przez zakład ubezpieczeń ma zawsze wymiar pieniężny. Informacje o tym w jaki sposób zakład powinien ustalić wysokość składki, a także o możliwości zmiany wysokości składki w trakcie (...)

Jak zgłosić wyjazd za granicę?

Jak zgłosić wyjazd za granicę?

Każdy, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż 6 miesięcy bądź planuje na stałe wyjechać z Polski, musi zgłosić swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszcza kraj. Może to zrobić przez Internet albo w urzędzie gminy. Sprawdź, jak to zrobić. Kto musi zgłosić (...)

Mediacje między przedsiębiorcami

Mediacje między przedsiębiorcami

Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania sporów przez przedsiębiorców Sprawy sądowe z natury rzeczy są czasochłonne, drogie i w dodatku utrudniają codzienne prowadzenie biznesu. Atrakcyjną alternatywę stanowią dla nich mediacje, które gwarantują realną oszczędność (...)

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Wprowadziła ona inne zasady opłacania opłaty skarbowej w stosunku do przepisów poprzednio obowiązujących. Co podlega opłacie skarbowej? Celem wprowadzanych zmian miało (...)

Ochrona przed nieuczciwymi firmami

Ochrona przed nieuczciwymi firmami

Rząd przyjął 8 stycznia, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Trafił on do Sejmu. Projekt zakłada zwiększenie skuteczności wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym (osobom prawnym), zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej (...)

Zmiany dotyczące wiz

Zmiany dotyczące wiz

Nowelizacja wprowadza zmiany związane z modyfikacją europejskiego kodeksu wizowego i wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA. Dostosowuje polskie przepisy do zmian wprowadzonych rozporządzeniem PE i Rady Unii Europejskiej.  ##baner## Co przewiduje ustawa z dnia 28 października 2020 (...)

Oświadczenia sposobem na kolejki w urzędach

Oświadczenia sposobem na kolejki w urzędach

Osoba starająca się o zasiłek nie będzie już musiała dołączać do wniosku zaświadczenia o dochodzie z urzędu skarbowego. Wystarczy, że swoje zarobki poda we własnoręcznie spisanym oświadczeniu. Będzie to dotyczyło np. przyznawanych przez gminy świadczeń rodzinnych. Oświadczeniem potwierdzimy (...)

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma, gdy byłem prezesem jej zarządu, zakupywała alkohol etylowy skażony do produkcji preparatów chemicznych. W toku jednej z kontroli prowadzonej przez Urząd Celny zarzucono nam "odkażanie" alkoholu etylowego, co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia składu (...)

Kolejne propozycje zmian w Kodeksie karnym

Kolejne propozycje zmian w Kodeksie karnym

Propozycja poniższych zmian uzasadniania jest w dużej mierze treścią postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji z dnia 21.11.2003 r. Jej artykuł 20 stanowi, iż każde z państw Stron rozważy przyjęcie takich środków ustawodawczych oraz innych środków, jakie mogą być (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

  Kontrola administracji publicznej Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Problematyka kontroli administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) mieści się w nauce prawa administracyjnego. Kontrola (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

  Kontrola administracji publicznej Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Problematyka kontroli administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) mieści się w nauce prawa administracyjnego. Kontrola (...)

Błędy urzędników nie będą już anonimowe

Błędy urzędników nie będą już anonimowe

Każdy będzie podpisywał się pod swoją decyzją. Skończy się ukrywanie winnych za łamanie prawa. Wszystko dzięki tzw. metrykom administracyjnym, które ma wprowadzić ustawa uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Chodzi o nowelę kodeksu postępowania administracyjnego. Po wejściu nowych (...)

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

Do urzędników państwowych należą np. prezydenci miast, pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu, pracownicy zatrudnieni w następujących Biurach np: Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a także (...)

Metryka sprawy ujawni, który urzędnik się pomylił

Metryka sprawy ujawni, który urzędnik się pomylił

Nowe prawo ułatwia wykrywanie urzędniczych błędów. Niektóre niedopatrzenia nadal jednak będą anonimowe. Od 7 marca obowiązuje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzone zmiany mają rozjaśnić decyzje, podejmowane przez urzędników fiskusa, gminy czy starostwa. Chodzi (...)

Za błędy urzędnik zapłaci z własnej kieszeni

Za błędy urzędnik zapłaci z własnej kieszeni

Decyzja urzędnika naruszy prawo? Od jutra możesz sprawić, by stracił za to nawet roczne zarobki. Będzie tak, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Jeśli uznamy, że decyzja urzędnika jest niesprawiedliwa, to należy się od niej odwołać. Sąd musi wydać wyrok," który ją unieważni (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie (...)

Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych

Wystartował Rejestr Danych Kontaktowych – dołącz już dziś! Chcesz mieć pewność, że urząd ma Twoje aktualne dane kontaktowe – numer telefon i adres e-mail? Przekaż je do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu urzędnik w ważnych dla Ciebie sprawach zamiast wysyłać (...)

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Nie czekaj do 18-tki... Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez internet. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego (...)

Twój wybór

Twój wybór

Ostatnie dni na skorzystanie z e-usług wyborczych Już tylko do końca niedzieli można złożyć wniosek online o wpis do rejestru wyborców. Dwa dni więcej - do wtorku - zostało na dopisanie się przez internet do spisu wyborców. ##baner## Pewnie wiele osób zadaje sobie pytanie, (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności (...)

Jak uzyskać prawo jazdy?

Jak uzyskać prawo jazdy?

Chcesz uzyskać prawo jazdy? A może już je masz i chcesz uzyskać pozwolenie na kolejną kategorię? Dowiedz się, jak wygląda cały proces - od złożenia wniosku, przez kurs i egzamin, po odbiór dokumentu. Wniosek o prawo jazdy można złożyć w urzędzie lub przez Internet. Wniosek (...)

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo? Sprawdź, jak załatwić formalności. Wniosek o wpis do ewidencji (CEIDG) Jeśli chcesz rozpocząć działalność jednoosobową (samozatrudnienie), powinieneś złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności (...)

Urzędnik zapłaci za błędy z własnej kieszeni?

Urzędnik zapłaci za błędy z własnej kieszeni?

Kontroler skarbówki, celnik czy pracownik urzędu miasta osobiście odpowie za rażącą pomyłkę, która np. doprowadziła firmę do bankructwa, wpłynęła na likwidację miejsc pracy lub w jakikolwiek inny sposób zaszkodziła obywatelom. Teraz poszkodowani biznesmeni i obywatele (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Jak zgłosić utratę dowodu osobistego?

Jak zgłosić utratę dowodu osobistego?

W połowie marca pierwsze osoby odebrały dowody z warstwą elektroniczną. Podpowiadamy co zrobić, jeśli nowy dokument zniknie w nieoczekiwanych okolicznościach… E-dowód  Wszyscy, którzy wniosek o nowy dowód osobisty złożą 4 marca lub później, (...)

Zmiana danych w CEIDG

Zmiana danych w CEIDG

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, gdy zmienią się jego dane, powinien złożyć w tej sprawie wniosek do CEIDG (czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wniosek jest też potrzebny wówczas, gdy zainteresowany zawiesza oraz wznawia wykonywanie (...)

Dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty dla dziecka

Jeśli rodzic chce wyjechać z dzieckiem za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej, powinien wyrobić dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy chce się podróżować po krajach, które pozwalają przekraczać granicę na (...)

Jak wyrobić paszport?

Jak wyrobić paszport?

Wyjeżdżasz za granicę? Jeśli wyjeżdżasz poza Unię Europejską — musisz mieć paszport. Dowiedz się, jak go uzyskać. Paszport to dokument, który potwierdza twoją tożsamość i polskie obywatelstwo. Z paszportem możesz podróżować za granicę, również do krajów, (...)

Emerytura dla pracowników urzędów państwowych

Emerytura dla pracowników urzędów państwowych

Art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr. 86, poz. 953 ze zmianami) stanowi, że w razie rozwiązania z urzędnikiem państwowym stosunku pracy z powodu likwidacji urzędu albo jego reorganizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie pracownika, (...)

Szybciej załatwisz sprawę w urzędzie...

Szybciej załatwisz sprawę w urzędzie...

Przyjęta już przez Sejm nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i kilku innych ustaw przewiduje, że: w relacjach państwo-obywatel będzie więcej partnerstwa (np. poprzez wykorzystanie mediacji), sprawy urzędowe będą załatwiane szybciej, a wysokość kar administracyjnych będzie (...)

Urzędnicy nie będą lekceważyć petycji

Urzędnicy nie będą lekceważyć petycji

Każdy z nas będzie mógł złożyć petycję. Urzędy dostaną maksymalnie 3 miesiące na ich rozpatrzenie. Senatorowie przygotowali projekt ustawy w sprawie petycji. Zaproponowano w nim, by każda osoba mogła składać petycję w imieniu własnym lub w imieniu innych. W ten sposób nie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Konsultacja z radcą prawnym

Konsultacja z radcą prawnym

Wystąpił pewien \"zator\" w urzędzie miejskim i placówkach zależnych. Każda informacja ustana czy pisemna musi być (wg urzędników) konsultowana z radcą prawnym. Np. proszę o informacje czy dana (...)

Pouczenie strony w postępowaniu administracyjnym

Pouczenie strony w postępowaniu administracyjnym

Od kilku miesięcy mam problemy z załatwieniem sprawy w urzędzie. Co chwilę brakuje jakiegoś dokumentu, o którym urzędnik nie wspominał na początkowym etapie załatwiania sprawy. Chcę mieć pewność, (...)

Oświadczenie majątkowe pracownika urzędu

Oświadczenie majątkowe pracownika urzędu

Jako pracownik urzędu skarbowego złożyłem oświadczenie majątkowe w zamkniętej kopercie wraz z zeznaniem rocznym. W jakich przypadkach i kto tę kopertę może otworzyć Czy wymagana jest na otwarcie (...)

Zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego

W pewnym urzędzie gminy urzędnik dokonał wielu nieprawidłowości w procedurze administracyjnej. Opisałam klarownie, z załącznikami, w kolejnych punktach owe nieprawidłowości, w piśmie do SKO; (...)

Konsekwencje bezpodstawnego zawiadomienia policji

Konsekwencje bezpodstawnego zawiadomienia policji

Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury wobec urzędnika samorządu gminnego. Gmina poprzez nieudzielenie odpowiedzi na moje pytania uniemożliwia mi weryfikację moich (...)

Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów

Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów

Ponieważ pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarte w formie aktu notarialnego, takie pełnomocnictwo udzielane za granicami kraju, poza spełnieniem innych wymogów, (...)

Obowiązek udzielenia informacji przez urzędnika

Obowiązek udzielenia informacji przez urzędnika

W moim mieście nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W 2000 r zostało uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Staram się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o (...)

Odmowa zameldowania

Odmowa zameldowania

W jakim przypadku Urząd Miasta może odmówić zameldowania córki u ojca (stan zdrowia ojca wymagający stałej opieki)? Obowiązek zameldowanią się w miejscu pobytu stałego lub czasowego wykonuje (...)

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja (...)

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona (...)

Odwołanie od decyzji meldunkowej

Odwołanie od decyzji meldunkowej

Jestem wraz z żoną właścicielem domu jednorodzinnego. Zameldowany na pobyt stały jestem w moim mieszkaniu w innym mieście. W związku z tym, że faktycznie przebywam jednak w naszym domu i że skończył (...)

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

W lipcu tego roku zakupiłem działkę budowlaną (nazwijmy ją "A"). Kupiłem ją od człowieka, który w tym regionie posiadał 2 działki, jedną z nich sprzedawał (jego działkę nazwijmy "B", sprzedał (...)

Zamieszkanie a pobyt stały

Zamieszkanie a pobyt stały

Pojęcie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy określa Ustawa o ewidencji ludności w dowodach osobistych. Pojęcie adres zamieszkania określa kodeks cywilny, ale w sposób nieprecyzyjny, (...)

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Jestem urzędnikiem skarbowym chciałbym startować w wyborach samorządowych. Czy pracownik Urzędu Skarbowego nie mianowany członek korpusu służby cywilnej może kandydować w wyborach samorządowych, (...)

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Jestem urzędnikiem skarbowym chciałbym startować w wyborach samorządowych. Czy pracownik Urzędu Skarbowego nie mianowany członek korpusu służby cywilnej może kandydować w wyborach samorządowych, (...)

Konsekwencje nie złożenia oświadczenia majątkowego

Konsekwencje nie złożenia oświadczenia majątkowego

Pracownik gminny (kierownik jednostki organizacyjnej) zgodnie z ustawą samorządową jest zobowiązany do składania deklaracji majątkowej. W swojej deklaracji za rok 2005 urzędnik ten zataił informacje (...)

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Wraz z moim narzeczonym, obywatelem Republiki Środkowoafrykańskiej, zamierzamy wziąć ślub w Polsce. Otrzymaliśmy prawomocne postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu z przedstawienia zaświadczenia (...)

Obowiązek udzielenia informacji przez urzędnika

Obowiązek udzielenia informacji przez urzędnika

W moim mieście nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W 2000 r zostało uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Staram się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (...)

Szkoda wywołana wprowadzeniem w błąd

Szkoda wywołana wprowadzeniem w błąd

Urzędnik Urzędu Miasta wprowadził w błąd właściciela nieruchomości co do sytuacji prawnej byłych właścicieli. To samo na piśmie przedstawił w Sądzie. Czy z tego tytułu może ponosić odpowiedzialność (...)

Dodatkowe zajęcie pracownika urzędu skarbowego

Dodatkowe zajęcie pracownika urzędu skarbowego

Pracownik pobliskiego urzędu skarbowego, prowadzi dokumentację (książki przychodu i rozchodu) jednego z miejscowych sklepów. Czy wolno świadczyć tego rodzaju usługi pracownikom US? Czy jest to (...)

Definicja komornika

Definicja komornika

Definicja komornika wg słownika języka polskiego brzmi: "urzędnik państwowy ściągający należność od dłużników na podstawie orzeczeń i pod kontrolą sądu". Moim zdaniem komornik nie jest (...)

Przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów

Jakie są regulacje prawne w sprawie przechowywania dokumentacji budowlanej w urzędzie? Czy jest koniecznym, by była w archiwum, gdy sprawa dotyczy budowy z końca lat 90-tych, czy mogą być w pokoju (...)

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

O ile mi wiadomo, jeśli urzędnik państwowy zostanie poinformowany o popełnieniu przestępstwa w trakcie postępowania administracyjnego i otrzyma na to wiarygodne, a przynajmniej prawdopodobne dowody, (...)

Oświadczenie majątkowe pracownika urzędu

Oświadczenie majątkowe pracownika urzędu

Jako pracownik urzędu skarbowego złożyłem oświadczenie majątkowe w zamkniętej kopercie wraz z zeznaniem rocznym. W jakich przypadkach i kto tę kopertę może otworzyć Czy wymagana jest na otwarcie (...)

Odpowiedzialność urzędnika za niezałatwianie spraw

Odpowiedzialność urzędnika za niezałatwianie spraw

Organ administracji publicznej z niewiadomych przyczyn nie wysłał wniosku o przywrócenie terminu odwołania do organu drugiej instancji. Wobec tego czy urzędnik naruszył prawo oraz co może mu za (...)

Zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego

W pewnym urzędzie gminy urzędnik dokonał wielu nieprawidłowości w procedurze administracyjnej. Opisałam klarownie, z załącznikami, w kolejnych punktach owe nieprawidłowości, w piśmie do SKO; (...)

Konsultacja z radcą prawnym

Konsultacja z radcą prawnym

Wystąpił pewien \"zator\" w urzędzie miejskim i placówkach zależnych. Każda informacja ustana czy pisemna musi być (wg urzędników) konsultowana z radcą prawnym. Np. proszę o informacje czy dana (...)

Pouczenie strony w postępowaniu administracyjnym

Pouczenie strony w postępowaniu administracyjnym

Od kilku miesięcy mam problemy z załatwieniem sprawy w urzędzie. Co chwilę brakuje jakiegoś dokumentu, o którym urzędnik nie wspominał na początkowym etapie załatwiania sprawy. Chcę mieć pewność, (...)

Uwierzytelnianie odpisów z akt sprawy

Uwierzytelnianie odpisów z akt sprawy

Przedmiotem mojego zainteresowania jest uwierzytelnianie dokumentów znajdujących się w aktach postępowania administracyjnego. Kto jest upoważniony do ich uwierzytelnienia (np. zwykły urzędnik prowadzący (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

K O R U P C J A

K O R U P C J A Jets wiele problemów z tym związnaych. Chetnei z WAmi o tym podyskutuje. Akurat bronie niedługo doktorat z tego zagadneinia a wujeciu prawnbiczym. Na poczatke jedno zagadnienie do przemyslen;) (...)

Dowód osobisty a zagranica

Dowód osobisty a zagranica Niedlugo konczy mi sie waznosc dowodu osobistego i powinienem wyrobic nowy dowód. Jestem obywatelem polskim, ale od 7 lat mieszkam na stale poza granicami Polski. Czy w zwiazku (...)

Co to są koszty uzyskania przychodu?

Co to są koszty uzyskania przychodu? Prosze podpowiedzcie mi co to są koszty co jest i na czy polega lub podpowiedzcie jakąś lekture w necie To w niezły sposób przybliza opis KUP. Koszty uzyskania (...)

Czy kary dla urzędników w jakikolwiek sposób ich karzą!?!

Czy kary dla urzędników w jakikolwiek sposób ich karzą!?! Mam problem. Urzędnik załatwiający moją sprawę w urzędzie miasta, 1 rok temu zawalił ją kompletnie , tak że przez rok nic praktycznie (...)

dowód z przestepstwa urzędnika

dowód z przestepstwa urzędnika Ma miejsce sytuacja jak niżej opisana : osoba AB jest wzywana do urzędu skarbowego do złożenia zeznań pod odpowiedzialnością karną, do sprawy skarbowo- karnej AB (...)

wybiórcza decyzja urzędnika

wybiórcza decyzja urzędnika w 1998r. urzędnik nadzoru budowlanego wydał nakaz zaniechania działalności handlowej w moim lokalu w piwnicy jako niezgodnego z przeznaczeniem, po sąsiedzku obok mojego (...)

Jak wyciągnąć konsekwencje? Urzędowy kłamca

Jak wyciągnąć konsekwencje? Urzędowy kłamca Pewien urzędnik preparuje dowody, z których wynika, że nie przebywam (nie mieszkam) w domu. Tworzy notatki służbowe, które w sądzie służą jako (...)

urzędnik zapłaci z własnej kieszeni?

urzędnik zapłaci z własnej kieszeni? Witam, ponoć zmiany w prawie dopuszczają teraz kary dla urzędników za naruszenie prawa? Jak to będzie wyglądać? trzeba się będzie odwołać do sądu? czy (...)

Księga wieczysta - dział II

Księga wieczysta - dział II Witam, Mam pytanie o II dział KW, a konkretnie o sekcje "WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ" -> "Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów": Podrubryka (...)

Czy kary dla urzędników w jakikolwiek sposób ich karzą!?!

Czy kary dla urzędników w jakikolwiek sposób ich karzą!?! Mam problem. Urzędnik załatwiający moją sprawę w urzędzie miasta, 1 rok temu zawalił ją kompletnie , tak że przez rok nic praktycznie (...)

dowód z przestepstwa urzędnika

dowód z przestepstwa urzędnika Ma miejsce sytuacja jak niżej opisana : osoba AB jest wzywana do urzędu skarbowego do złożenia zeznań pod odpowiedzialnością karną, do sprawy skarbowo- karnej AB (...)

wybiórcza decyzja urzędnika

wybiórcza decyzja urzędnika w 1998r. urzędnik nadzoru budowlanego wydał nakaz zaniechania działalności handlowej w moim lokalu w piwnicy jako niezgodnego z przeznaczeniem, po sąsiedzku obok mojego (...)

Jak wyciągnąć konsekwencje? Urzędowy kłamca

Jak wyciągnąć konsekwencje? Urzędowy kłamca Pewien urzędnik preparuje dowody, z których wynika, że nie przebywam (nie mieszkam) w domu. Tworzy notatki służbowe, które w sądzie służą jako (...)

urzędnik zapłaci z własnej kieszeni?

urzędnik zapłaci z własnej kieszeni? Witam, ponoć zmiany w prawie dopuszczają teraz kary dla urzędników za naruszenie prawa? Jak to będzie wyglądać? trzeba się będzie odwołać do sądu? czy (...)

Księga wieczysta - dział II

Księga wieczysta - dział II Witam, Mam pytanie o II dział KW, a konkretnie o sekcje "WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ" -> "Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów": Podrubryka (...)

Nietrzeźwy petent

Nietrzeźwy petent Czy coś grozi petentowi, który zjawi się w urzędzie pijany? Co może i powinien zrobić w takiej sytuacji urzędnik? Raczej jasne jest, że jeżeli osoba jest agresywna lub nieodpowiednio (...)

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy. Witam! To mój pierwszy post na forum, mam nadzieje, że trafiłem do dobrego działu. Otóż zostałem oszukany przez człowieka zajmującego się sprowadzaniem (...)

NIP czy PESEL przy zakładaniu przedsiębiorstwa?!

NIP czy PESEL przy zakładaniu przedsiębiorstwa?! Witam ostatnio wypełniałem formularz CEIDG. Urzędnik kazał mi wpisać NIP, którym posługiwałem się w poprzednich latach. Podobną prośbę usłyszałem (...)

Czy ZUS może zabrać emeryturę którą wcześniej przyznał?

Czy ZUS może zabrać emeryturę którą wcześniej przyznał? Mojemu ojcu została cofnięta emerytura przyznana mu przez ZUS w zeszłym roku. Zostało stwierdzone że urzędnik który przyznawał ojcu (...)

Przesłuchanie o Vat 24

Przesłuchanie o Vat 24 Witam, kupiłem sprowadzony motocykl z Anglii i do rejestracji muszę złożyć VAT 24 i czy muszę składać jakieś oświadczenie bądź zeznanie w jaki sposób kupiłem motocykl.Konkretnie (...)

Porady prawne