Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Pytanie:

Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, wpływał na ich treść i dopuszczał się poważnych uchybień w zapisach tych protokołów. Zamierzam zgłosić ten fakt organom wyższym nad Strażą Graniczną, włącznie z wnioskiem o zastosowanie środków dyscyplinarnych w stosunku do tego funkcjonariusza. Czy w takiej sytuacji mogę bezpośrednio złożyć skargę na tego funkcjonariusza do Ministra Spraw Wewnętrznych, czy też jest inna forma takiego zgłoszenia i kto jest ostatecznie organem nadrzędnym nad Strażą Graniczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Funkcjonariusze Straży Granicznej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnione przestępstwa, a także za naruszenie dyscypliny służbowej, nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej, a zwłaszcza honoru, godności i dobrego imienia służby, oraz w innych szczególnych przypadkach. Naruszeniem dyscypliny służbowej jest m.in.:

  • zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób niedbały lub nieprawidłowy
  • niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa

Kary dyscyplinarne mogą wymierzyć:

  • komendanci oddziałów, komendanci ośrodków szkolenia oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy Głównej;
  • dowódcy kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa;
  • Komendant Główny Straży Granicznej (wydalić ze służby może tylko ten organ)

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez funkcjonariusza czynu, za który ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną. Wszczyna je przełożony właściwy w sprawach dyscyplinarnych (jeden z wymienionych powyżej organów, przy czym Komendant Główny może wszcząć postępowanie wobec każdego funkcjonariusza). Może on wszcząć postępowanie dyscyplinarne z urzędu, a także na wniosek m.in sądu, prokuratora albo innego zainteresowanego organu, instytucji lub pokrzywdzonego. Działanie z urzędu nie wyklucza oczywiście możliwości zawiadomienia organu o naruszeniu dyscypliny.

Nie jest tu właściwy Minister do Spraw Wewnętrznych. Do niego służy obwinionemu funkcjonariuszowi odwołanie, jeśli w I instancji orzeczenie wydał Komendant Główny Straży Granicznej.

Proszę pamiętać, że nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 90 dni od dnia otrzymania przez przełożonego wiadomości o popełnieniu przewinienia lub naruszenia dyscypliny służbowej. Nie można także wymierzyć funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej po upływie 1 roku od dnia popełnienia czynu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123