Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Pytanie:

Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, wpływał na ich treść i dopuszczał się poważnych uchybień w zapisach tych protokołów. Zamierzam zgłosić ten fakt organom wyższym nad Strażą Graniczną, włącznie z wnioskiem o zastosowanie środków dyscyplinarnych w stosunku do tego funkcjonariusza. Czy w takiej sytuacji mogę bezpośrednio złożyć skargę na tego funkcjonariusza do Ministra Spraw Wewnętrznych, czy też jest inna forma takiego zgłoszenia i kto jest ostatecznie organem nadrzędnym nad Strażą Graniczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Funkcjonariusze Straży Granicznej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnione przestępstwa, a także za naruszenie dyscypliny służbowej, nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej, a zwłaszcza honoru, godności i dobrego imienia służby, oraz w innych szczególnych przypadkach. Naruszeniem dyscypliny służbowej jest m.in.:

  • zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób niedbały lub nieprawidłowy
  • niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa

Kary dyscyplinarne mogą wymierzyć:

Porady prawne
  • komendanci oddziałów, komendanci ośrodków szkolenia oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy Głównej;
  • dowódcy kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa;
  • Komendant Główny Straży Granicznej (wydalić ze służby może tylko ten organ)

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez funkcjonariusza czynu, za który ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną. Wszczyna je przełożony właściwy w sprawach dyscyplinarnych (jeden z wymienionych powyżej organów, przy czym Komendant Główny może wszcząć postępowanie wobec każdego funkcjonariusza). Może on wszcząć postępowanie dyscyplinarne z urzędu, a także na wniosek m.in sądu, prokuratora albo innego zainteresowanego organu, instytucji lub pokrzywdzonego. Działanie z urzędu nie wyklucza oczywiście możliwości zawiadomienia organu o naruszeniu dyscypliny.

Nie jest tu właściwy Minister do Spraw Wewnętrznych. Do niego służy obwinionemu funkcjonariuszowi odwołanie, jeśli w I instancji orzeczenie wydał Komendant Główny Straży Granicznej.

Proszę pamiętać, że nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 90 dni od dnia otrzymania przez przełożonego wiadomości o popełnieniu przewinienia lub naruszenia dyscypliny służbowej. Nie można także wymierzyć funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej po upływie 1 roku od dnia popełnienia czynu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

Jakie uprawnienia przysługują funkcjonariuszom Straży Granicznej wobec cudzoziemca w toku postępowań? Wywiad i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca Według ustawy o cudzoziemcach w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy funkcjonariusze Straży (...)

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany ustawy dot. emerytur służb mundurowych przyznają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100% płatnych nadgodzin, natomiast funkcjonariusze policji, straży granicznej i Służby Więziennej za sprawą przyjętych zmian zaproponowanych przez (...)

Gruntowne zmiany w Straży Granicznej

Gruntowne zmiany w Straży Granicznej

Wchodząca w zasadzie w życie z dniem 11 czerwca 2007 r. ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in.: rozszerzenia zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczaniem korupcji (...)

Większe uprawnienia pracownicze funkcjonariuszy

Większe uprawnienia pracownicze funkcjonariuszy

Najważniejszą zmianą wprowadzaną ustawą o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej jest przyznanie policjantom oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej i Służby Więziennej prawa zrzeszania się w związkach zawodowych, a nie w jednym (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej

Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej

Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. rozszerzenia prawa funkcjonariuszy w zakresie zrzeszania się w związkach zawodowych Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (...)

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Czego dotyczą nowe przepisy?  25 lutego 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe. Stanowi ono uzupełnienie przepisów Kodeksu karnego skarbowego co do tzw. postępowania mandatowego. Nowe (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

Nowelizacja z podpisem prezydenta 17 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu (...)

Projekt ustawy o świadczeniu przysługującym członkom rodziny poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy

Projekt ustawy o świadczeniu przysługującym członkom rodziny poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy

Rządowy projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia zakłada wprowadzenie (...)

Służba Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa

Powołanie Służby Ochrony Państwa Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa powołuje Służbę Ochrony Państwa (SOP), jako jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formację, wykonującą zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i (...)

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej

Rada Ministrów przyjęła projekt - co przewidziano? Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają przede wszystkim zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy w (...)

Co nowego w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy?

Co nowego w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy?

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, (...)

Renty policyjne i wojskowe w konsultacjach

Renty policyjne i wojskowe w konsultacjach

Projekt reguluje kwestie funkcjonowania komisji lekarskich, rent funkcjonariuszy policji i żołnierzy, a także rozwiązania z zakresu prewencji rentowej oraz aktywizacji zawodowej byłych policjantów, strażników granicznych, strażaków PSP i funkcjonariuszy BOR. Do 3 kwietnia potrwają konsultacje (...)

Zagraniczne służby mają legalnie działać w Polsce

Zagraniczne służby mają legalnie działać w Polsce

Projekt ustawy przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych umożliwia funkcjonariuszom i pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw objętych regulacjami Schengen i państw trzecich udział we wspólnych działaniach odbywających się w Polsce. Chodzi o działania (...)

Straż Graniczna też da mandat za szybką jazdę

Straż Graniczna też da mandat za szybką jazdę

Ukarze również za picie piwa w parku, niszczenie znaków drogowych czy jazdę autem bez dowodu rejestracyjnego. Po co dawać nowe uprawnienia mandatowe Straży Granicznej? Ponieważ służby te działają już nie tylko na terenach przygranicznych, lecz coraz bardziej angażują się w (...)

Niekonstytucyjne przeszukania

Niekonstytucyjne przeszukania

Przepisy regulujące przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych Brak ustalenia w ustawach pojęć „przeszukanie osoby” i „kontrola osobista” narusza konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Konstytucję (...)

Jak przeprowadzana jest kontrola rodzaju paliwa?

Jak przeprowadzana jest kontrola rodzaju paliwa?

W związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pojawiły się m.in. nowe przepisy regulujące szczegółowy sposób oraz tryb przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa.  Zatrzymanie pojazdu Z regulacji ustawy o KAS dotyczących (...)

Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa”

Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa”

SN wskazał, że kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Uchwała (...)

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, (...)

Środki przymusu bezpośredniego. Paralizatory w szerszym użyciu?

Środki przymusu bezpośredniego. Paralizatory w szerszym użyciu?

Rada Ministrów zajmie się dzisiaj przygotowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych projektem Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Projekt zakłada ujednolicenie m.in. zasad, sposobu użycia, oraz rodzajów środków przymusu bezpośredniego, oraz przypadków, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu (...)

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku? Czy pełnienie (...)

Równoważnik dla funkcjonariusza Służby Granicznej

Równoważnik dla funkcjonariusza Służby Granicznej

W związku ze zmianą ustawy o Straży Granicznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu w celu ustalenia mojego prawa do pobierania równoważnika za brak kwatery. Treść obecnego: (...)

Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

Po urodzeniu dziecka i po urlopie macierzyńskim chciałabym wrócić do pracy. Wychowaniem dziecka chce zająć się ojciec dziecka. Nie jesteśmy małżeństwem i jak na razie nie zamierzamy się pobrać. (...)

Mandat karny a przepisy porządkowe

Mandat karny a przepisy porządkowe

5 czerwca 2006 r weszło w życie rozporządzenia MSWiA (Dz.U. 2006 r. Nr 94, poz. 653) w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej, nakazujące powiadamianie (...)

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego

Syn, został zarejestrowany jako osoba bezrobotna 1.08.2006 bez prawa do zasiłku. Wcześniej był w służbie zasadniczej od 1.02.2006 do 28.07.2006r. Został przedterminowo zwolniony z powodu zakażenia (...)

Umowa pożyczki gotówkowej udzielona za granicą RP

Umowa pożyczki gotówkowej udzielona za granicą RP

W maju 2004 r. pożyczyłem od obywatela Polski mieszkającego od kilku lat w Holandii, prowadzącego własną działalność gospodarczą, sumę w wysokości 30.000 euro. Na wspomnianą okoliczność (...)

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Po przeczytaniu artykułu Kontrola prędkości przez straż miejską z dnia 24.01.2006 r. na stronie www.e-prawnik.pl, postanowiłem zwrócić się o poradę prawną. Dnia 15.07.2006 r. podczas gdy jechałem (...)

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Zgłoszono przestępstwo gospodarcze. Od strony podejrzanej pobrano odciski palców. W toku dalszego postępowania okazało się, że nie ma podstaw do zgłoszenia przestępstwa. Czy wobec powyższego (...)

Dochodzenie a śledztwo w procesie karnym

Dochodzenie a śledztwo w procesie karnym

Czym różni się z definicji dochodzenie od śledztwa? Po jakim terminie przedawniają się przestępstwa z art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo)? Art. 286 § 1 kodeksu karnego stanowi, że kto w celu (...)

Urlop macierzyński i wychowawczy - Straż Graniczna

Urlop macierzyński i wychowawczy - Straż Graniczna

Skoro w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników (którym objęta jest moja żona) nie przewidziano uprawnień związanych z urlopem lub zwolnieniem od pracy z tytułu urodzenia dziecka, (...)

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 sierpnia (...)

Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

Jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej zajmuję kwaterę tymczasową w miejscu pełnienia służby przydzieloną decyzją administracyjną przez Komendanta Oddziału. Moja żona posiada 2/3 udziału (...)

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Wraz z moim narzeczonym, obywatelem Republiki Środkowoafrykańskiej, zamierzamy wziąć ślub w Polsce. Otrzymaliśmy prawomocne postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu z przedstawienia zaświadczenia (...)

Osoby niepożądane

Osoby niepożądane

Kraje skandynawskie stosują wobec osób które uważają za niepożądane zakaz wjazdu na ich terytorium. Czy w Polsce można sprawdzić czy figuruje się na takiej liście?Kto mógłby mi udzielić informacji (...)

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu (...)

Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

Po urodzeniu dziecka i po urlopie macierzyńskim chciałabym wrócić do pracy. Wychowaniem dziecka chce zająć się ojciec dziecka. Nie jesteśmy małżeństwem i jak na razie nie zamierzamy się pobrać. (...)

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Po przeczytaniu artykułu Kontrola prędkości przez straż miejską z dnia 24.01.2006 r. na stronie www.e-prawnik.pl, postanowiłem zwrócić się o poradę prawną. Dnia 15.07.2006 r. podczas gdy jechałem (...)

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Zgłoszono przestępstwo gospodarcze. Od strony podejrzanej pobrano odciski palców. W toku dalszego postępowania okazało się, że nie ma podstaw do zgłoszenia przestępstwa. Czy wobec powyższego (...)

Dochodzenie a śledztwo w procesie karnym

Dochodzenie a śledztwo w procesie karnym

Czym różni się z definicji dochodzenie od śledztwa? Po jakim terminie przedawniają się przestępstwa z art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo)? Art. 286 § 1 kodeksu karnego stanowi, że kto w celu (...)

Urlop macierzyński i wychowawczy - Straż Graniczna

Urlop macierzyński i wychowawczy - Straż Graniczna

Skoro w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników (którym objęta jest moja żona) nie przewidziano uprawnień związanych z urlopem lub zwolnieniem od pracy z tytułu urodzenia dziecka, (...)

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 sierpnia (...)

Mandat karny a przepisy porządkowe

Mandat karny a przepisy porządkowe

5 czerwca 2006 r weszło w życie rozporządzenia MSWiA (Dz.U. 2006 r. Nr 94, poz. 653) w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej, nakazujące powiadamianie (...)

Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

Jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej zajmuję kwaterę tymczasową w miejscu pełnienia służby przydzieloną decyzją administracyjną przez Komendanta Oddziału. Moja żona posiada 2/3 udziału (...)

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Wraz z moim narzeczonym, obywatelem Republiki Środkowoafrykańskiej, zamierzamy wziąć ślub w Polsce. Otrzymaliśmy prawomocne postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu z przedstawienia zaświadczenia (...)

Osoby niepożądane

Osoby niepożądane

Kraje skandynawskie stosują wobec osób które uważają za niepożądane zakaz wjazdu na ich terytorium. Czy w Polsce można sprawdzić czy figuruje się na takiej liście?Kto mógłby mi udzielić informacji (...)

Zmiana terminu stawiennictwa w prokuraturze

Zmiana terminu stawiennictwa w prokuraturze

W związku z tym, iż przebywam za granicą, żona odebrała pismo z prokuratury o zawieszeniu postępowania wobec mojej osoby z art.284 par.1 kk, ponieważ nie miałem możliwości odebrania wezwania. (...)

Zakres regulacji kodeksu karnego skarbowego

Zakres regulacji kodeksu karnego skarbowego

Proszę o udzielenie odpowiedzi co dokładnie reguluje kks i jakie organy prowadzą takie postępowanie? KKS reguluje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Zgodnie z art. 133 KKS (...)

FORUM PRAWNE

wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Bardzo proszę o podanie wszystkich możliwości z podaniem podstawy prawnej,kiedy mozna zwolnić pracownika na zwolnieniu (...)

Proszę o pomoc

Proszę o pomoc Dnia 30 grudnia 2007 r polski minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji zawarł z białoruskim ministrem do spraw administracji umowę międzynarodową o ułatwieniach (...)

Skarga i odwołanie od mandatu Straży Miejskiej.

Skarga i odwołanie od mandatu Straży Miejskiej. Wczoraj dostałem mandat za psa bez smyczy w parku. Pies to szczenię kilku miesięczne. Strażnicy miejscy też niewiele starsi stażem od niego. Nie (...)

Straż graniczna, przekroczenie prędkości

Straż graniczna, przekroczenie prędkości Witam, czy Straż Graniczna ma możliwość wypisywania mandatów za przekroczenie prędkości?... jeżeli tak to czy podobne uprawnienia ma jeszcze jakaś inna (...)

Zatrzymanie za długi na lotnisku przez Straż Graniczna?

Zatrzymanie za długi na lotnisku przez Straż Graniczna? Witam Posiadam długi wobec Urzedu Sakrobowego , zusu-u raz firm , na dzień dzijeszy spłacam należnosci wobec US!! Mam pyatnie czy jak bede (...)

Cudzoziemiec problem z pobytem

Cudzoziemiec problem z pobytem Dzień dobry, postaram się dokładnie przedstawić problem z jakim boryka się mój pracownik - Cudzoziemiec (obywatel Ukrainy). Jest na terytorium RP od około 1,5roku. (...)

Czy Wielka Brytania ma wgląd do Systemu Informacji Schengen skoro nie należy do strefy Schengen ? Czy

Czy Wielka Brytania ma wgląd do Systemu Informacji Schengen skoro nie należy do strefy Schengen ? Czy Czy Wielka Brytania ma wgląd do Systemu Informacji Schengen skoro nie należy do strefy Schengen (...)

Ojciec ukrainiec, a jego deportacja

Ojciec ukrainiec, a jego deportacja Witam serdecznie. Od dwóch lat mieszkam ze swoim partnerem z Ukrainy. Z poprzedniego związku mam córkę prawie czteroletnią, którą on wspólnie ze mną wychowuje (...)

Mobbing w Straży Granicznej!!

Mobbing w Straży Granicznej!! W straży granicznej w Białymstoku 39 pracowników ze 100 potwierdziło iż w placówce dla cudzoziemców gdzie służyli dochodziło do aktów mobbingu codziennie. W wyniku (...)

zmiany w prawie o broni

zmiany w prawie o broni Hej mam pytanie jak zmieniło się prawo o broni palnej, nie dla służb tylko dla osób prywatnych? Tzn takich co albo mają pozwolenie już albo się będą o nie starać? Coś (...)

Straż graniczna, przekroczenie prędkości

Straż graniczna, przekroczenie prędkości Witam, czy Straż Graniczna ma możliwość wypisywania mandatów za przekroczenie prędkości?... jeżeli tak to czy podobne uprawnienia ma jeszcze jakaś inna (...)

Zatrzymanie za długi na lotnisku przez Straż Graniczna?

Zatrzymanie za długi na lotnisku przez Straż Graniczna? Witam Posiadam długi wobec Urzedu Sakrobowego , zusu-u raz firm , na dzień dzijeszy spłacam należnosci wobec US!! Mam pyatnie czy jak bede (...)

Cudzoziemiec problem z pobytem

Cudzoziemiec problem z pobytem Dzień dobry, postaram się dokładnie przedstawić problem z jakim boryka się mój pracownik - Cudzoziemiec (obywatel Ukrainy). Jest na terytorium RP od około 1,5roku. (...)

Czy Wielka Brytania ma wgląd do Systemu Informacji Schengen skoro nie należy do strefy Schengen ? Czy

Czy Wielka Brytania ma wgląd do Systemu Informacji Schengen skoro nie należy do strefy Schengen ? Czy Czy Wielka Brytania ma wgląd do Systemu Informacji Schengen skoro nie należy do strefy Schengen (...)

Ojciec ukrainiec, a jego deportacja

Ojciec ukrainiec, a jego deportacja Witam serdecznie. Od dwóch lat mieszkam ze swoim partnerem z Ukrainy. Z poprzedniego związku mam córkę prawie czteroletnią, którą on wspólnie ze mną wychowuje (...)

Mobbing w Straży Granicznej!!

Mobbing w Straży Granicznej!! W straży granicznej w Białymstoku 39 pracowników ze 100 potwierdziło iż w placówce dla cudzoziemców gdzie służyli dochodziło do aktów mobbingu codziennie. W wyniku (...)

zmiany w prawie o broni

zmiany w prawie o broni Hej mam pytanie jak zmieniło się prawo o broni palnej, nie dla służb tylko dla osób prywatnych? Tzn takich co albo mają pozwolenie już albo się będą o nie starać? Coś (...)

Uprawnienia Weterana - to jest tylko do żołnierza?

Uprawnienia Weterana - to jest tylko do żołnierza? Witam serdecznie! Prosze o odpowiedź, czy prawa do bycia weteranem mogą nabyc jedynie żołnierze? Czy taką możliwość mają np. policjanci albo (...)

donos na pracodawce o mobbing

donos na pracodawce o mobbing Jakie będą konsekwencje donosu na pracodawce, jeżeli nagram to co się dzieje w firmie i złoże donos do Inspektoratu pracy? Boje się że stracę tą pracę... czy to (...)

Ile podwyżki dostaną służby mundurowe ??

Ile podwyżki dostaną służby mundurowe ?? Hej, ile kasy w sumie ma pójść na podwyżki dla mundurowców??\' i owógle jakby ktoś miał jakaś rozpiske komu ile to byłbym bardzo widzieczny;) Pieniądze (...)

Wypadek na terenie pustostanu.

Wypadek na terenie pustostanu. Hej niedawno miałem dość poważny wypadek. Na terenie fortu w okolicach krakowa, wpadłem do niezabezpieczonego szybu wentylacyjengo/studni. Teren całego fortu nie był (...)

Porady prawne