Oświadczenie majątkowe pracownika urzędu

Pytanie:

Jako pracownik urzędu skarbowego złożyłem oświadczenie majątkowe w zamkniętej kopercie wraz z zeznaniem rocznym. W jakich przypadkach i kto tę kopertę może otworzyć Czy wymagana jest na otwarcie zgoda i wiedza pracownika składającego przedmiotowe oświadczenie majątkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oświadczenie majątkowe pracownika urzędu

Obowiązek składania corocznych oświadczeń majątkowych spoczywa na pracownikach urzędów skarbowych będących pracownikami służby cywilnej. Na urzędnikach urzędów skarbowych (bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i zajmowane stanowisko) spoczywa także obowiązek składania takich oświadczeń majątkowych przy nawiązaniu stosunku pracy i na każde wezwanie kierownika urzędu. Kierownik może wielokrotnie żądać od tego samego urzędnika złożenia oświadczenia majątkowego, jednak za każdym razem podstawą takiego żądania (choć kierownik nie musi go uzasadniać) musi być interes publiczny. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przede wszystkim ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których urzędnik wykorzystuje swoją pracę do czerpania korzyści majątkowych. Co do formy i treści oświadczenia majątkowego należy stosować ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Tak więc oświadczenie dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową, powinno obejmować informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach, o nabytym przez urzędnika albo jego małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub spółdzielniach. Wszelkie informacje, które dana osoba zawarła w swoim oświadczeniu majątkowym są objęte tajemnicą służbową. Oznacza to, ze informacje te nie mogą być ujawniane, chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, wyrazi pisemną zgodę na ich ujawnienie. Osobą uprawnioną do odebrania oświadczenia pracownika urzędu skarbowego jest kierownik tego urzędu. To kierownik urzędu skarbowego analizuje informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym i porównuje treść obecnego oświadczenia z treścią poprzednich. Oznacza to również, że obecny kierownik urzędu ma prawo wglądu do oświadczeń majątkowych odebranych przez wcześniejszego kierownika tego urzędu. Może on w szczególnie uzasadnionych przypadkach ujawnić informacje z oświadczenia, mimo braku zgody składającego oświadczenie. Oświadczenie majątkowe powinno być przechowywane przez 6 lat.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne