Partnerstwo publiczno-prywatne

Pytanie:

"Proszę o omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Proszę o odniesienie się do treści konkretnych przepisów."

Odpowiedź prawnika: Partnerstwo publiczno-prywatne

Do zakresu podmiotowego ustawy zalicza się, zgodnie z art. 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym po stronie partnera prywatnego:

 1. przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

 2. organizację pozarządową,

 3. kościół lub inny związek wyznaniowy,

 4. podmiot zagraniczny, jeżeli jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełnia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej.

Do kręgu partnerów publicznych należą:

 1. organy administracji rządowej,

 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

 3. fundusze celowe,

 4. państwowe szkoły wyższe,

 5. jednostki badawczo-rozwojowe,

 6. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

 7. państwowe lub samorządowe instytucje kultury,

 8. Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

 9. państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych.

Od strony przedmiotowej ustawa obejmuje (art. 1, 2 ustawy) zasady i tryb współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu ustawy, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się na zasadach określonych w ustawie. Przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika