Pełnomocnictwo do przeglądania akt szkodowych

Pytanie:

Chciałbym dokonać wglądu do akt szkody (w firmie ubezpieczeniowej) w imieniu moje szefa. Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo i czy musi być w formie akt notarialnego czy nie? Proszę o podanie przepisów, które to regulują.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo do przeglądania akt szkodowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi dane dotyczące reprezentantów do spraw roszczeń ustanawianych przez zakłady ubezpieczeń oraz dane organu odszkodowawczego ustanowionego w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 104 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) Fundusz udostępnia zgromadzone dane, poszkodowanemu lub uprawnionemu (np. pełnomocnikowi) z prawem wglądu we własne akta szkodowe albo innemu podmiotowi, jeżeli mają oni interes prawny w uzyskaniu tych danych w związku z zaistniałą szkodą, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Pełnomocnictwo może być w formie pisemnej. Nie jest potrzebne pełnomocnictwo notarialne. Pełnomocnictwo powinno być rodzajowe do dokonania czynności w zakresie likwidacji szkody. Może to być pełnomocnictwo dla dokonania określonej czynności - wglądu do akt. Nie jest wykluczone również pełnomocnictwo ogólne.

Porady prawne

Udostępnianie danych jest bezpłatne i podlega ewidencjonowaniu. Do udostępniania danych przez Fundusz stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie pełnomocnictwo potrzebne przed sądem?

Jakie pełnomocnictwo potrzebne przed sądem?

Pełnomocnictwo wystawione przez córkę, które uprawnia jej matkę do przeglądania akt w ZUS i wniesienia odwołania od decyzji zakładu, to za mało, by mogła ona występować przed sądem. Rzeczpospolita 22.06.2007 r. pałnomocnictwo, postępowanie administracyjne, ZUS, postępowanie przed sądem,

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Stan faktycznyMiałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki na mieszkanie które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu pełnomocnictwa. Na podstawie tego pełnomocnictwa mogłem się zameldować w tym mieszkaniu. Teraz (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 (...)

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące IOD lub jego zastępcy należy składać tylko w postaci elektronicznej Przesłanie zawiadomienia dotyczącego IOD lub zastępcy IOD w innej formie niż elektroniczna jest bezskuteczne.  ##baner## Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych ma obowiązek zawiadomić o tym Prezesa UODO w terminie 14 dni w trybie określonym w art. (...)

Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Do tej pory miałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki w stosunku do czynności związanych z mieszkaniem, które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu pełnomocnictwa. Na podstawie tego pełnomocnictwa mogłem (...)

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

  Rodzaje pełnomocnictwa W postępowaniu przed sądem cywilnym strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W artykule wskazemy kto może być pełnomocnikiem strony oraz jaki może być jego zakres i skutki.   Kto może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu cywilnym? Odnośnie pełnomocnictwa nie wprowadzono w postępowaniu (...)

Pełnomocnictwo a prokura?

Pełnomocnictwo a prokura?

  Mocodawca i przedstawiciel Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez każdą osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurę może ustanowić jedynie przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (np. spółki osobowe," spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie). Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca zdolność (...)

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

  Na czym tak naprawdę polega przedstawicielstwo? Czy organ spółki z o. o.  jest przedstawicielem tej osoby? Nie jest, ponieważ jego działalność nie polega na zastępstwie, lecz na działalności samej spółki. Warto wiedzieć, że wyróżnia się zastępstwo bezpośrednie, przez które rozumie się działanie w cudzym imieniu i ze skutkami bezpośrednio dla (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  Co to jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. Przykład: jeśli (...)

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki? - opinia prawna

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki? - opinia prawna

Stan faktycznyPonad miesiąc temu zawarliśmy umowę z osobą, która podała się za członka zarządu i pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W umowie wskazana jest druga strona umowy (spółka z o.o.) jako reprezentowana przez Pana X, jest ona podpisana przez niego, przy podpisie znajduje się pieczątka "członek zarządu", a do umowy jest załączone (...)

Czy deklaracje podatkowe może podpisywać pełnomocnik?

Czy deklaracje podatkowe może podpisywać pełnomocnik?

I podatnik, i jego pełnomocnik odpowiadają za zgodność z rzeczywistością oświadczenia złożonego w deklaracji podatkowej. Jest to oświadczenie wiedzy, które podlega weryfikacji administracyjnej oraz sankcjom karnym skarbowym, jeśli okaże się niezgodne z prawdą. (...)Zgodnie z decyzją każda deklaracja jest osobistym oświadczeniem wiedzy podatnika i nikt nie może go w tym zastąpić. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przeglądanie dokumentów w sądzie

Przeglądanie dokumentów w sądzie

Firma poprosiła osobę fizyczną, aby przejrzała akta określonej sprawy. Czy każdy, kto posiada pełnomocnictwo od strony może przeglądać dokumenty? Czy prawo to jest tylko zarezerwowane dla prawników (...)

Prawo przeglądania akt sprawy

Prawo przeglądania akt sprawy

Po zamknięciu śledztwa akta sprawy trafiają do Sądu. Kto i kiedy może do nich zaglądać? W przypadku sporządzenia aktu oskarżenia prokuratura przesyła go wraz z aktami sprawy do właściwego rzeczowo (...)

Nabycie nieruchomości - ogólne zasady

Nabycie nieruchomości - ogólne zasady

Zamierzam nabyć własność nieruchomości, co muszę sprawdzić, aby uniknąć komplikacji w przyszłości? Gdzie sprawdzić stan prawny nieruchomości? Pierwszym i najważniejszym krokiem jaki należy (...)

Rodzaje pełnomocnictwa

Rodzaje pełnomocnictwa

Jakie rodzaje pełnomocnictwa wyróżnia polskie prawo? Należy stwierdzić, że polskie prawo przewiduje trzy rodzaje pełnomocnictw: 1) pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu; (...)

Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

Jak powinno być wypełnione upoważnienie dla pełnomocnika reprezentującego zagranicznego udziałowca spółki zarejestrowanej w Polsce? Pełnomocnikiem ma być obywatel polski. Pełnomocnictwo, jeżeli (...)

Śmierć mocodawcy

Śmierć mocodawcy

W jakim zakresie prawnym osoba która otrzymała pełnomocnictwo na zasadzie tzw. "carte blanche" /pusta podpisana kartka papieru bez daty/ dana w celu napisania odpowiedniej treści, może reprezentować (...)

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

Zwróciłem się jako pełnomocnik ( mąż pozwanej ) do sądu gospodarczego z wnioskiem o przesłanie nam odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Wyrok zapadł w dniu 9 grudnia 2009 r a ja złożyłem wniosek (...)

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

Prowadzimy działalność gospodarczą zarejestrowaną na moją żonę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej . Czasami tak się składa, że musimy stawiać się w sądzie gospodarczym. (...)

Prokura jako rodzaj pełnomocnictwa

Prokura jako rodzaj pełnomocnictwa

Na czym polega prokura? Materialno-prawna regulacja instytucji prokury została zawarta w przepisach Kodeksu cywilnego. Jej sui generis definicję zawiera art. 1091 § 1 k.c. stanowiąc, iż prokura (...)

Czynność pełnomocnika z samym sobą

Czynność pełnomocnika z samym sobą

Podpisuję umowę przedwstępną kupna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i wpłacam 60% wartości. Sprzedający proponuje mi następujące rozwiązanie: wpłacam 100% kwoty przy podpisaniu (...)

Pełnomocnictwo do podpisywania umów

Pełnomocnictwo do podpisywania umów

Prowadzę działalność gospodarczą. Podpisywanie umów u klienta jest dla mnie uciążliwe, ponieważ mam małe dziecko. Najlepiej, gdyby umowę w mym imieniu podpisywał ktoś inny, jednakże nie pracownik (...)

Udzielenie i rodzaje pełnomocnictwa

Udzielenie i rodzaje pełnomocnictwa

Wyjeżdżam na dłużej za granicę. Czy u notariusza można przygotować taki rodzaj pełnomocnictwa, który gwarantowałby mi, że wszelkie działania które mogą okazać się niezbędne w trakcie mojego (...)

Pełnomocnictwo do wynajęcia mieszkania

Pełnomocnictwo do wynajęcia mieszkania

Na stałe mieszkam w Austrii i nie będę mógł jechać do Polski przez najbliższy rok. W Polsce mam mieszkanie własnościowe, które chciałbym wynająć. Chciałbym do tego upoważnić moją szwagierkę. (...)

Treść pełnomocnictwa

Treść pełnomocnictwa

Firma chciałaby udzielić pełnomocnictwa generalnego danej osobie. Jak wyglądałoby takie pełnomcnictwo (wzór). Czy można udzielić pełnomocnictwa dotyczącego tylko spraw organizacyjnych, (...)

Treść pełnomocnictwa wspólnego

Treść pełnomocnictwa wspólnego

Pięć osób występuje wspólnie z ofertą. Do reprezentowania siebie wobec kontrahenta muszą wyznaczyć jedną osobę spośród siebie jako pełnomocnika. Jak ma wobec tego wyglądać pełnomocnictwo? (...)

Udzielenie pełnomocnictwa w procesie cywilnym

Udzielenie pełnomocnictwa w procesie cywilnym

Czy wystarczająca jest formuła udzielenia pełnomocnictwa: Niniejszym udzielamy P. XX pełnomocnictwa do reprezentowania naszych interesów w sprawie przeciwko YY. Wraz z mężem jesteśmy powodem w (...)

Prawo do udziału w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej

Prawo do udziału w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej

Czy moja siostra może reprezentować mnie na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy, w której ja mam mieszkanie własnościowe hipoteczne (jestem właścicielem)? Siostra nie ma upoważnienia notarialnego. (...)

Przywłaszczenie środków na rachunku

Przywłaszczenie środków na rachunku

Czy przywłaszczenie środków z konta przez osobę upoważnioną (nie będącą spadkobiercą) podczas agonii jest przestępstwem? Zakładamy, że udzielone pełnomocnictwo nie było podrobione, lecz (...)

FORUM PRAWNE

PEŁNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO Czy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne w przpadku korzystania ze świadczeń z wypłacanych z pomocy społecznej? Bądź podpisywania wywiadów środowiskowych lub załatwiania innch (...)

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo Witam, w marcu wniosłam pozew o alimenty. Termin wyznaczono na koniec sierpnia. W międzyczasie (jeszcze przed terminem sprawy) dziecko skończy 18 lat. Czy w tej sytuacji potrzebne (...)

pełnomocnictwo

pełnomocnictwo Witam Mam 2 osoby przebywające w zakładach leczniczych zamkniętych. Czy za poświadczeniem lekarza prowadzącego można uzyskać pełnomocnictwo do reprezentowania w sądzie przy otwarciu (...)

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo Witam wynajmuje mieszkanie, umowa jest na Mnie, mieszka ze Mną chłopak. Chciałabym się dowiedzieć czy chłopak może być Moim pełnomocnikiem, ponieważ w niektórych sprawach właściciel (...)

pełnomocnictwo

pełnomocnictwo Witam, chciałbym zapytać czy jeśli chcę wydać komuś pełnomocnictwo to czy muszę zaznaczyć w jakiej sprawie będę reprezentowany czy podać np. okres czasu w jakim będę reprezentowany?

Prokura i prokurent

Prokura i prokurent Co to jest? (juta) Prokura, szczególny rodzaj pełnomocnictwa przewidziany w kodeksie handlowym. Prokura jest umocowaniem prokurenta do dokonywania wszystkich czynności sądowych (...)

Pełnomocnik co i jak ?

Pełnomocnik co i jak ? Witam mam kilka pytan dotyczacych pełnomocnictwa. 1.Czy mozna go dodac prowadzac juz działanosc gosporacza czy w trakcie rejstracji działalnosci gospodarczej? 2.Czy pełnomocnik (...)

3 kazusy z prawa cywilnego - same problemy

3 kazusy z prawa cywilnego - same problemy Witam, mamy do rozwiązania 3 kazusy z KC i mam z tym wielki problem bo swoją złożonością stważają duży problem. Zdaje sobie sprawę, że to jest dużo (...)

Wypowiedzenie umowy, podejrzeany właściciel

Wypowiedzenie umowy, podejrzeany właściciel Witam bardzo serdecznie Chciałbym zwrócić się o pomoc prawną. W lipcu tego roku wynajęliśmy mieszkanie w kamienicy wraz z 5 kolegami, również studentami (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Kto jest właścicielem działki?

Kto jest właścicielem działki? Chcę kupić działkę budowlaną. Ostatnio znalazłem w internecie informację, że Księga Wieczysta nie określa kwestii własności działki (nie musi). W takim razie (...)

Porady prawne