Pismo wniesione po zwrocie wniosku

Pytanie:

"Po otrzymaniu zarządzenia o zwrocie wniosku - w terminie wniesiono pismo. Sąd zażądał sprecyzowania w ciągu 7 dni, czy to jest zażalenie, pod rygorem wpisania wniosku pod nowym numerem. Co może oznaczać "wpisanie wniosku pod nowym numerem" i jakie są konsekwencje dla wnioskodawcy?"

Odpowiedź prawnika: Pismo wniesione po zwrocie wniosku

W związku ze zwrotem pozwu w drodze zarządzenia wnioskodawca ma dwie możliwości. Jeżeli nie zgadza się ze zwrotem, uważa, iż nastąpił on bezpodstawnie, to może złożyć do sądu zażalenie na zarządzenie o zwrocie. Innym wyjściem jest po prostu ponowne złożenie wniosku. Będzie to nowy wniosek, pozostający bez związku z poprzednim, który uważa się w związku ze zwrotem za niebyły. Stąd nowy wniosek sąd opatrzy nowym numerem. Konsekwencją takiego działania jest to, że skutki prawne, jakie wywołuje pismo, nastąpią dopiero z chwilą wniesienia nowego pisma. Jako przykład skutku wniesienia wniosku można podać przerwę biegu przedawnienia.

Sąd powinien kierować się treścią pisma. Oznacza to, iż nawet brak oznaczenia w piśmie czy jest to zażalenie, pozew, wniosek itp. nie ma znaczenia pod warunkiem, że sąd może wywnioskować z treści pisma o jego charakterze. W opisanej sytuacji prawdopodobnie treść pisma wskazuje na to, że pytający złożył nowy wniosek, gdyż w sprecyzowaniu sąd mówi o wpisaniu wniosku pod nowym numerem (czyli jako zupełnie nowego wniosku). Jednak ze względu na ochronę wnioskującego sąd wezwał go do sprecyzowania, czy skierowane przez niego pismo jest zażaleniem.

Jeśli wnioskujący potwierdzi, że wniósł zażalenie na zarządzenie o zwrocie wniosku, sąd to zażalenie rozpatrzy. Jeśli rozpatrzy je pozytywnie i uzna zwrot wniosku za niezasadny sprawa będzie rozpatrywana na podstawie pierwszego, wcześniejszego wniosku i pod wcześniejszym numerem. Konsekwencje będą takie, że skutki prawne (np. przerwa biegu przedawnienia) nastąpią w dacie złożenia pierwszego wniosku i nie będzie potrzeby składania nowego. Jeśli sąd rozpatrzy zażalenie negatywnie, konieczne będzie skierowanie do sądu nowego wniosku, żeby sąd mógł rozpoznać sprawę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika