Polisa OC a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Pytanie:

Czy kierowanie pojazdem z aktualnym ubezpieczeniem OC, ale nieposiadaniem polisy ubezpieczeniowej przy sobie jest wykroczeniem? Jest mi wiadome, że po wejściu do Unii przyjęliśmy prawodawstwo w tej kwestii Unijne, co oznacza, że polisy ubezpieczeniowe są automatycznie dalej przedłużane. Niestety do dzisiaj za brak polisy OC przy sobie został mi zabrany samochód i otrzymałem mandat karny za brak aktualnego OC. Chcę podjąć kroki prawne przeciwko policjantowi, który bezprawnie pozbawił mnie mojej własności i komendantowi tejże jednostki policji. Czy występuje tutaj "wątek" przestępstwa (samochód jest moją własnością i został zabrany na parking strzeżony bez mojej zgody). Jakie prawa naruszył funkcjonariusz policji?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Polisa OC a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

W myśl art. 95 kodeksu wykroczeń, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd nie mając przy sobie wymaganych dokumentów. Dokumenty, które kierowca obowiązany jest mieć przy sobie określa art. 38 prawa o ruchu drogowym. Chodzi tutaj w szczególności o:

  • dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
  • dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
  • dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia

Dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia zawiera m.in. termin, na jaki umowa została zawarta. Ponadto nie w każdej sytuacji umowa obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów osobowych ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy. Ustawa przewiduje bowiem wypadki, w których umowa taka zostaje rozwiązana (np. jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych). Tak więc z samego tylko przepisu ustawy powołującego zasadę kontynuacji obowiązkowego ubezpieczenia nie można wyprowadzić wniosku, że posiadacz pojazdu nadal posiada ważne ubezpieczenie OC.

Zatem nie okazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia stanowi wykroczenie drogowe i zagrożone jest grzywną do 250 zł lub karą nagany.

Ponadto zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 6 prawa o ruchu drogowym, nieokazanie przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub nieokazania dokumentu stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia stanowi podstawę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Policję. W takiej sytuacji Policja nie może również zezwolić kierowcy pojazdu na na czasowe używanie pojazdu, jak ma to miejsce przy innych podstawach zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Warto zwrócić uwagę, że zatrzymanie dowodu rejestracyjnego zależy od tego, czy kierowca posiada przy sobie dokument potwierdzający objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem, a nie od tego czy kierowca faktycznie takim ubezpieczeniem jest objęty.

Tak więc stwierdzić należy, iż zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a co za tym idzie i zatrzymanie pojazdu było w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: