Powołanie biegłego przez komornika

Pytanie:

"Na wniosek wierzyciela Komornik Sądowy musiał powołać biegłego do wykonania opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika przeciwko któremu Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne celem jej sprzedaży w drodze licytacji. Ponieważ w kancelarii komornika sądowego pracuje bliski przyjaciel jednego z listy biegłych sądu, to pracownik kancelarii komornika zlecił wykonanie wyceny nieruchomości właśnie swojemu koledze, pomijając zasady bezstronności i prawa w zakresie powoływania biegłych przez Komornika Sądowego. Czy w takiej sytuacji komornik sądowy miał prawo powołać biegłego sądowego wiedząc, iż pracownika kancelarii komornika sądowego łączą bliskie stosunki koleżeńskie, co może mieć wpływ na wykonaną opinię oraz czy są przepisy, które jasno precyzują sposób, formę powoływania biegłych do wycen nieruchomości przez komornika sądowego? Czy w takiej sytuacji mogę zaskarżyć sposób powołania biegłego, tym bardziej iż pomiędzy pracownikiem kancelarii, o którym mowa wyżej a dłużnikiem, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne istnieje konflikt, którego efektem jest złożone zawiadomienia przez dłużnika podejrzenia przestępstwa przez pracownika kancelarii komornika?"

Odpowiedź prawnika: Powołanie biegłego przez komornika

Co do zasady w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości komornik powinien powołać biegłego. Komornik odstępuje od szacowania wartości nieruchomości tylko w przypadku, gdy nieruchomość była już szacowana w okresie 6 miesięcy przed zajęciem na potrzeby obrotu rynkowego. Jeżeli więc w stosunku do przedmiotowej nieruchomości w okresie 6 miesięcy przed zajęciem nie było przeprowadzane jej szacowanie, nieruchomość podlega obligatoryjnie oszacowaniu.

Do przeprowadzenia oszacowania komornik powinien powołać biegłego z listy biegłych sądowych. W razie potrzeby komornik może wyznaczyć biegłego spośród osób, które nie są wpisane na listę biegłych sądowych. W takim wypadku komornik powinien zwrócić się do właściwej rady gminy o wskazanie kandydata na biegłego.

Komornik wskazuje biegłego, a jedynym ograniczeniem jest lista biegłych sądowych uprawnionych stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Sam fakt, że komornik wyznaczył do przeprowadzenia oszacowania nieruchomości biegłego, który utrzymuje stosunki koleżeńskie z pracownikiem kancelarii komorniczej, nie stanowi jeszcze o stronniczości biegłego i nierzetelności przeprowadzonego przez niego oszacowania nieruchomości.

Na czynności opisu i oszacowania nieruchomości przez komornika przysługuje skarga na czynności komornika. Kwestionuje się tu nie tyle samą opinię biegłego ustalającą wartość nieruchomości, ale czynności komornika oszacowujące nieruchomość, wydane na podstawie opinii biegłego. W kwestii skargi na czynności komornika prosimy o zapoznanie się z treścią artykułu znajdującego sie na stronach naszego serwisu: Skarga na czynności komornika

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika