Preferencyjna stawka składki ZUS

Pytanie:

"Zamierzam zawrzeć umowę spółki partnerskiej, dotychczas byłam zatrudniona i nie prowadziłam działalności gospodarczej. Jeden z przyszłych wspólników posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy przed zawarciem umowy powinnam również dokonać wpisu do ewidencji i czy będę mogła korzystać z preferencyjnej stawki ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą?"

Odpowiedź prawnika: Preferencyjna stawka składki ZUS

Spółka partnerska jest spółką osobową, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Ponadto prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka taka jest tworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą, przy czym może być wykonywany więcej niż jeden wolny zawód. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego). Działalność gospodarczą prowadzi spółka, a nie wspólnik, dlatego nie musi Pani wpisywać się do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Na potrzeby ubezpieczeń społecznych, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą została określona w sposób szczególny. Jest to osoba:

-         prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;

-         twórca i artysta;

-         wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

-         prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty;

-         prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

          a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

          b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym rozumieniu, będąc wspólnikiem spółki partnerskiej, będzie Pani uważana za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, oczywiście tylko w rozumieniu przepisów regulujących ubezpieczenia społeczne.

Natomiast jeśli chodzi o preferencyjną stawkę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, to krąg osób, które mają prawo do preferencyjnej składki, jest ograniczony. Dotyczy tylko osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Za takie osoby nie uznaje się wspólników spółki partnerskiej. Co oznacza, że nie będzie miała Pani prawa do składki w preferencyjnej wysokości.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika