Przedawnienie obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne po śmierci przedsiębiorcy

Pytanie:

Jak długo ZUS może egzekwować zapłatę zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne po śmierci przedsiębiorcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne po śmierci przedsiębiorcy

Z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że zasadą jest, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

Śmierć przedsiębiorcy powoduje jednak zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

Art. 24. (…)

4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6. (...)

6. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy. (…)

Porady prawne

Jak wskazaliśmy przedawnienie 10-letnie jest zasadą, wyjątki ustanawiają ustępy 5-6 w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne