Przedawnienie zaległości wobec ZUS

Pytanie:

Po jakim czasie przedawniają się zaległości podatnika wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Jak liczony jest bieg przedawnienia? Czy kiedy egzekucja jest zawieszona, można liczyć okres przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie zaległości wobec ZUS

Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej, zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem lat 5 licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ponadto bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. Z kolei należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia wszczęcia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego oraz postępowania przed sądem. Zatem podczas zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie biegnie termin przedawnienia należności z tytułu nie opłaconych składek na ubezpieczenie ani z tytułu niezapłaconych podatków. Biegnie od dopiero dalej po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne