Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Pytanie:

"Czy podczas przekształcenia spółki cywilnej w jawną, wartość wkładu powinna odpowiadać wartości spółki cywilnej tj. jej całego majątku?"

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową przez jej wspólników. Wyróżnić można tutaj dwa przypadki. Pierwszy z nich dotyczy spółki cywilnej, jeżeli jej przychody netto ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągnęły równowartość w walucie polskiej co najmniej 400.000 EURO (przedsiębiorstwo większych rozmiarów) - wówczas taka spółka z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką jawną. Tutaj według orzecznictwa nie stosujemy przepisów dotyczących przekształcenia w znaczeniu art. 551 i następnych ksh. W rzeczonych artykułach pojawia się tzw. przekształcenie sensu stricto. Do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową. Nie dotyczy to jednak przekształcenia w spółkę jawną. Do tego rodzaju przekształcenia należy stosować przepisy kodeksu cywilnego, a także przepisy ogólne kodeksu spółek handlowych. Jednakże niezależnie od tego, o który rodzaj przekształcenia Panu chodzi wydaje się, że przekształcenie spółki powinno obejmować całość jej majątku. Idea przekształcenia nie polega bowiem na tym, aby dzielić spółkę cywilną, ale na tym by zmienić jej charakter prawny. W przeciwnym wypadku następowałoby nie przekształcenie, ale właśnie podział majątku spółki i zawiązywanie nowej spółki - jawnej, która dotyczyłaby tylko fragmentu dawnej spółki cywilnej. Szczególnie wyraźnie podkreślone jest to w pierwszym przytoczonym przeze mnie znaczeniu przekształcenia, gdzie w orzecznictwie pojawia się sformułowanie, że "Zgłoszenie spółki cywilnej jako spółki jawnej oznacza kontynuację działalności prowadzonej wcześniej przy zastosowaniu umowy spółki cywilnej przez przekształcenie jej w umowę spółki jawnej".

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika