Rejestracja protokołu dodatkowego

Pytanie:

Jakie dokumenty należy dołączyć do rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rejestracja protokołu dodatkowego

 Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o rejestrację zakładowych układów zbiorowych i protokołów dodatkowych do takich układów określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz.U. 2001 Nr 34, poz. 408). Zgodnie z par. 2 rozporządzenia, rejestracji układu (protokołu dodatkowego) dokonuje się na wniosek jednej ze stron układu. Do rejestracji protokołu dodatkowego stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące rejestracji układu.

Wniosek o rejestrację układu powinien zawierać informacje dotyczące:  

1) daty i miejsca zawarcia układu oraz daty jego wejścia w życie,  

2) stron układu i ich siedzib oraz adresów do korespondencji,  

3) spełnienia przez strony układu warunków wymaganych do zawarcia układu,  

4) terminu mocy obowiązującej układu,

 5) zakresu obowiązywania układu, w szczególności terytorialnego i podmiotowego, oraz liczby pracowników, którzy tym układem zostali objęci.

Do wniosku dołącza się: 

1) zszyte lub oprawione egzemplarze układu (albo protokołu), w ilości odpowiadającej liczbie podmiotów, które zawarły układ, powiększonej o 2 egzemplarze; egzemplarze układu (protokołu) powinny zawierać oryginalne podpisy osób reprezentujących strony, które go zawarły,  

2) pełnomocnictwa osób zawierających układ (protokół) w imieniu organów do tego uprawnionych,  

3) odpis orzeczenia sądu stwierdzającego reprezentatywność organizacji związkowej,  

4) pismo ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji) potwierdzające wchodzenie w jej skład ogólnokrajowego związku zawodowego lub zrzeszenia (federacji) związków zawodowych,  

5) wyciąg z rejestru organizacji związkowych lub organizacji pracodawców stwierdzający zarejestrowanie danej organizacji,

6) wyciąg ze statutu organizacji związkowej lub organizacji pracodawców wskazujący organ właściwy do zawarcia układu (protokołu)

W razie gdy dokumenty, o których mowa w pkt 2-6, są w posiadaniu organu rejestrującego i zachowały swą aktualność, nie zachodzi potrzeba ponownego ich dołączania do wniosku o rejestrację układu (protokołu).  Ponadto w przypadku wniosku o rejestrację układu zakładowego (protokołu), wnioskodawca powinien udostępnić tekst układu ponadzakładowego obowiązującego u pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pomysl na biznes.

28.2.2014 przez: wojtek-528

Firma 2 współwłaścicieli

28.3.2013 przez: ebix