Sankcje za nieprzerejestrowanie samochodu

Pytanie:

Art. 78 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym nakłada nakłada obowiązek na właściciela pojazdu co do informowania organu o tym fakcie w terminie 30 dni. Jaka jest sankcja karna, finansowa lub inna za niedochowanie tego obowiązku i który przepis o tym mówi?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sankcje za nieprzerejestrowanie samochodu

Niewykonanie obowiązków wskazanych w tym przepisie może skutkować odpowiedzialnością na podstawie art. 97 Kodeksu wykroczeń:

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) lub przepisom wydanym na jej podstawie,  podlega karze grzywny do 3 000 złotych albo karze nagany.

Porady prawne

Na takim stanowisku stoją m.in. Wojciech Kotowski i Ryszard Stefański, autorzy komentarzy do prawa o ruchu drogowym oraz kodeksu wykroczeń.

Naszym zdaniem należy wziąć pod uwagę pogląd wyrażony przez T. Bojarskiego, który pisze, że: "W brzmieniu przepisu sprzed ostatniej nowelizacji do realizacji znamion wykroczenia z art. 97 prowadzić mogło tylko naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa lub porządku ruchu na drogach publicznych. Obecnie przepis mówi o naruszeniu innych przepisów Prawa o ruchu drogowym lub przepisów wydanych na jego podstawie. Mogłoby to prowadzić do wniosku, że celem ustawodawcy było poszerzenie pola penalizacji poprzez rezygnację z tego wcześniejszego wymogu. Jednak dokonując wykładni art. 97, należy niewątpliwie zwrócić uwagę na usytuowanie tego przepisu w systematyce Kodeksu wykroczeń. Art. 97 znajduje się w rozdziale poświęconym wykroczeniom przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, a to pozwala bronić poglądu, że mimo zmiany jego brzmienia, do realizacji znamion wykroczenia nadal niezbędne jest naruszenie takich przepisów Prawa o ruchu drogowym lub innych wydanych na jego podstawie przepisów, które dotyczą właśnie bezpieczeństwa lub porządku w komunikacji

Powyższe oznacza, że niedopełnienie obowiązku z art. 78 ust. 2 prawa o ruchu drogowym nie byłoby zagrożone żadną sankcją.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne