Skarga do WSA - wysokość wpisu

Pytanie:

Chcę wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jakie są koszty sądowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.5.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skarga do WSA - wysokość wpisu

Do kosztów sądowych zalicza się opłaty sądowe (wpis i opłatę kancelaryjną ) oraz zwrot wydatków (w zależności od przebiegu sprawy są to np. należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych w danej sprawie, koszty ogłoszeń oraz diety i koszty podróży należne sędziom i pracownikom sądowym z powodu wykonania czynności sądowych poza budynkiem sądowym).

Opłaty kancelaryjne pobiera się za odpisy, zaświadczenia czy wyciągi wydawane na wniosek na podstawie akt sprawy, za stwierdzenie prawomocności (10 zł za stronę). Za kopie i wydruki dokumentów z akt opłata wynosi 2 zł za stronę. Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem pobiera się 100 zł.

W sprawach przed sądami administracyjnymi pobiera się wpis stały lub stosunkowy. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

 • do 10 000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;  

 • ponad 10 000 zł do 50 000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;

 • ponad 50 000 zł do 100 000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1 500 zł;  

 • ponad 100 000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł.  

W pewnych kategoriach spraw zamiast wpisu stosunkowego pobiera się stały. Ma to miejsce w sprawach:

 • skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;  

 • skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;  

 • skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;  

 • skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;  

 • skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;  

 • skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;  

 • zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.  

Wpis stały pobiera się w sprawie skarg dotyczących pozwoleń, koncesji, zezwoleń na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. W zależności od tego rodzaju wpis wynosi od 10000 do 500 zł.

Wpis stały wnosi się w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z dziedziny:  

 1. budownictwa i architektury - 500 zł;  

 2. zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;  

 3. ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;  

 4. gospodarki wodnej - 300 zł;  

 5. nieruchomości - 200 zł;  

 6. rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;  

 7. ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;  

 8. cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;  

 9. aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;  

 10. kombatantów - 100 zł;  

 11. własności przemysłowej - 1 000 zł;  

 12. zobowiązań podatkowych - 500 zł;  

 13. prawa celnego - 500 zł.

Ponadto, wpis stały pobierany jest w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej

Wpis stały w wysokości 200 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter oraz dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy.

Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

Wpis można uiścić w kasie sądu lub przelać na jego rachunek bankowy. Należy przy tym wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany oraz sygnaturę akt sądowych. 

Wysokość wpisu od skargi wnoszonej do WSA będzie więc zależała od kategorii sprawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (tzw. decyzji kasatoryjnych) Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw mają na celu m.in. usprawnienie i przyspieszenie (...)

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyspieszy rozstrzygnięcie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, w tym służących usprawnieniu (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Oferta kanalizacji kablowej w NSA

Oferta kanalizacji kablowej w NSA

Naczelny Sąd Administracyjny nakazał sądowi I instancji ponowne rozpatrzenie odwołania TP od decyzji w sprawie oferty ramowej dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej. W dniu 3 lipca 2008 r. odbyło się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym posiedzenie w sprawie ze skargi kasacyjnej (...)

O brakującą opłatę od skargi trzeba wezwać

O brakującą opłatę od skargi trzeba wezwać

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku ze względu na nieuiszczenie opłaty. Strona złożyła zażalenie na postanowienie WSA, bowiem uznała, że Sąd powinien był wpierw wezwać ją o opłacenie skargi. Naczelny Sąd Administracyjny (...)

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

  Uzasadnienie wyroku WSA Uzasadnienie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Jednak w sprawach, w których skargę oddalono, (...)

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Postępowanie sądowoadministracyjne zgodnie z wymaganiami Konstytucji jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Dlatego też ustawodawca wprowadził w postępowaniu sądowoadministracyjnym środek odwoławczy przysługujący stronom od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych (...)

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zwrot wydatków poniesionych przez pracowników na noclegi podczas wykonywania obowiązków służbowych nie stanowi u nich przysporzenia majątkowego. Zapewnienie noclegu przez pracodawcę pracownikowi służy wyłączeniu realizacji obowiązku (...)

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

  Zgodnie z art. 79 Konstytucji, każdy może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego (...)

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

Trybunał Konstytucyjny zbada, czy przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczące wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego są zgodne z konstytucją. Chodzi o odmowę przywrócenia terminu na wniesienie skargi do NSA. Już jutro Trybunał Konstytucyjny (...)

Skarga szefa CBA skazana na niepowodzenie?

Skarga szefa CBA skazana na niepowodzenie?

Mariusz Kamiński twierdzi, że odwołanie jego osoby z funkcji szefa CBA odbyło się z naruszeniem prawa. O „sprawiedliwość" Kamiński zamierza walczyć w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Czy jego skarga ma szansę na rozpatrzenie? Według Ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (...)

Dostęp do informacji medycznych

Dostęp do informacji medycznych

Czy można domagać się ujawnienia informacji medycznych dotyczących swojej osoby? Czy szpital ma obowiązek przedstawić naszą kartotekę medyczną? Co zrobić w przypadku odmowy udostępnienia nagrań z pogotowia?  Powyższe pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości związanych z udostępnianiem (...)

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe

Unijne rozporządzenie i polskie przepisy wprowadziły 17 sierpnia 2015 roku nowy dokument ułatwiający wykazywanie praw do spadku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w postaci tzw. europejskiego poświadczenia spadkowego. ##baner## Europejskie poświadczenie spadkowe - (...)

Liczy się data stempla pocztowego

Liczy się data stempla pocztowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny I instancji wezwał wnoszącego skargę A.P. do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 11 września 2009 roku, zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął (...)

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw miała na celu przede wszytkim usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Wprowadzone (...)

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2007 r. umorzył postępowanie sądowe wszczęte skargą W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. W uzasadnieniu wskazał, (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów (...)

Od adwokata wymaga się więcej

Od adwokata wymaga się więcej

Reprezentujący podatnika adwokat wniósł skargę na interpretację Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Opłatę od skargi (wpis stały 200 zł) uiścił jednak na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. WSA w Warszawie skargę odrzucił (...)

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Wpis stosunkowy (...)

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy, który nie wykonuje czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej, podlega odpowiedzialności zawodowej. Wykonujący zawód rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej już od dnia wpisu do (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Niniejszy artykuł dotyczący prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym  na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2008 roku, sygnatura akt: I OPS 1/08 (dalej jako Uchwała)[1] będzie się składać z następujących części: Część I dotyczący instytucji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Skarżący złożył skargę kasacyjną sporządzoną przez adwokata od wyroku NSA (poprzednika Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) w trybie art. 101 ustawy wprowadzającej ustawy o sądownictwie administracyjnym. Skarga została wniesiona przez stronę postępowania (skarżącego), bez pośrednictwa (...)

Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

Art. 175 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nakłada obowiązek sporządzania skargi kasacyjnej do NSA przez uprawnione osoby - adwokata, radcę prawnego lub inne wymienione w art. 175 par. 2 i 3 (tzw. przymus adwokacko0radcowski). Przepis ten stanowi, że wyżej wymienione (...)

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

Statut gminy X w części udostępniania obywatelom informacji publicznej jest sprzeczny z ustawą, Art. 106 ust.1 ww. statutu umożliwia wójtowi fizyczne ograniczenie dostępu do informacji publicznej dostępnej niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku, poprzez wyznaczenie (...)

Skarga do WSA

Skarga do WSA

Gmina zaniechała wykonania czynności nakazanych prawem. Chcę w oparciu o przepisy ppsa wezwać ją do usunięcia naruszenia prawa. Nie wiem jednak - bo z przepisów to nie wynika - czy w przypadku, gdyby gmina nie dokonała czynności pomimo mojego wezwania i zachodziła potrzeba złożenia skargi (...)

Cofnięce skargi przed WSA

Cofnięce skargi przed WSA

Na początku tego roku złożyłem skargę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dotyczącą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku przylegającego do mojej kamienicy. Czy mogę cofnąć skargę bez konsekwencji (...)

Zaskarżenie uchwały Rady Gminy

Zaskarżenie uchwały Rady Gminy

Skierowałem do RG skargę na naruszanie praworządności przez wójta. Katalog zarzutów był bardzo obszerny. Chodziło m.in. o nie udzielanie informacji publicznej (WSA wydał w tej sprawie 37 wyroków zobowiązujących), ukrywanie dokumentów, fałszowanie dokumentów meldunkowych, nie przekazywanie (...)

Skarga do WSA na postępowanie skargowe

Skarga do WSA na postępowanie skargowe

Przed rokiem złożyłem skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na działanie Powiatowego INB. Skarga została przekazana do rozpatrzenia przez skarżonego PINB i uznana za bezzasadną. Kwestii merytorycznych ani przedstawionych dowodów nie rozpatrywano. Mimo moich wezwań WINB nie (...)

Zaskarżenie rozporządzenia wojewody

Zaskarżenie rozporządzenia wojewody

W postępowaniu administracyjnym wydano decyzję na podstawie interpretacji przepisu (rozporządzenie wojewody), w którym jest błąd gramatyczny i merytoryczny. Moim zdaniem interpretacja ta była "nagięta" na potrzeby wydawanej decyzji. Zwróciłem się do Wojewody o wyjaśnienie treści przepisu (...)

Kasacja do NSA a decyzja organu administracyjnego

Kasacja do NSA a decyzja organu administracyjnego

Wygrałem sprawę w WSA, sąd nakazał uchylić decyzję organu administracyjnego. Jednak organ wniósł od wyroku kasację do NSA. Czy organ ma obowiązek decyzję uchylić, czy będzie czekał na rozstrzygnięcie NSA w sprawie kasacji? Problem przedstawiony w pytaniu polega na potrzebie jednoznacznego (...)

Odrzucenie skargi przez WSA

Odrzucenie skargi przez WSA

Złożyłem dwie skargi do WSA na działanie Starosty i Wojewody po wysłaniu wezwania do usunięcia niezgodności z prawem. Sąd odrzucił skargi, podkreślając w uzasadnieniu, że skargi nie może rozpatrzyć z powodu nie wyczerpania przeze mnie możliwości odwoławczych. Z jednego z pism można (...)

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Dwa miesiące temu skierowałem skargę do rady powiatu na bezczynność starosty w sprawie nie wydania przez niego zaświadczenia o dacie wybudowania i fakcie istnienia od czasów przed wojennych mojego siedliska rodzinnego na działce, która obecnie jest moja własnością. Rada powiatu nie zareagowała. (...)

Właściwy zakres skargi do WSA

Właściwy zakres skargi do WSA

Osoba A po drugim odwołaniu od decyzji I instancji otrzymała niepomyślną i jej zdaniem niezgodną z prawem materialnym decyzję ARiMR od organu II instancji. Wszystkie decyzje były podejmowane wspólnie i we współpracy organów I i II instancji, czego pracownicy nawet nie ukrywali oraz co wynika (...)

Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

Skierowałem pięć skarg do WSA na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), za jego pośrednictwem. Ponieważ żadna ze skarg nie została przekazana przez skarżonego do WSA skierowałem wnioski o grzywny. WSA zasądził prawomocnie pięć grzywien. Upływają dalsze miesiące, na mój wniosek (...)

Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 10.200,00 zł Roszczenie wynika z tego, ze pozwany przyjął zaliczkę w tej wysokości na poczet wykonania umowy w postaci zabudowy kuchni, jednak ani umowy nie wykonał, ani pieniędzy nie (...)

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu

Po korzystnym dla mnie wyroku WSA organ samorządowy ponownie wydał decyzję odmowną w sprawie. Od decyzji tej odwołałam się do SKO, które uwzględniło skargę częściowo i wydało nową decyzję, sporo odmienną w skutkach (poważne uszczuplenie zasadnych roszczeń) od poprzedniego rozstrzygnięcia. (...)

Nierozpatrzenie zarzutów skargi przez WSA

Nierozpatrzenie zarzutów skargi przez WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak to wynika z ustnie ogłoszonego wyroku i uzasadnienia, nie rozpatrzył części zarzutów podnoszonych w skardze. W ocenie skarżącego nie rozpatrzone zarzuty są istotne i mogły mieć wpływ na wynik sprawy. W sprawie skarga została oddalona. Czy można żądać (...)