Składki na ubezpieczenie rencisty

Pytanie:

Zawiesiłem działalność firmy bezterminowo. Otrzymałem w międzyczasie rentę i w tej sytuacji zapytuję czy mam płacić ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? W czasie renty jakie wynagrodzenie maximum mogę otrzymywać gdybym się zatrudnił?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.4.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składki na ubezpieczenie rencisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe zawieszanie działalności gospodarczej, możliwość zawieszenia będzie dopiero możliwa po wprowadzeniu odpowiednich przepisów do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wskazać należy również, że ostatnio ZUS często kwestionuje brak opłacania składek przez osoby, które działalność "zawiesiły". Jednym słowem, dla własnego bezpieczeństwa, należy albo trakcie "zawieszenia" działalności powinny być płacone składki ZUS tak jak w trakcie prowadzenia działalności, albo należy się całkowicie wyrejestrować.

Jeżeli prowadzący działalność gospodarczą  otrzymuje rentę, można wskazać co następuje. Do 1 lipca 2007 r. osoby posiadające rentę i prowadzące działalność gospodarcza nie muszą opłacać składki emerytalnej i rentowej. Po tej dacie ma wejść w życie przepis nakładający na te osoby obowiązek opłacania tych składek. Można wskazać, że niniejsza regulacja jest przedmiotem debat politycznych, a wejście w życie tego przepisu było już odsuwane w czasie. Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 4c (o ile wejdzie on w życie) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Natomiast, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy od pracowników – rencistów pobiera się składki tak jak i od innych pracowników.

Porady prawne

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają zarówno osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą  jak i  osoby pobierające emeryturę lub rentę. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających emeryturę lub rentę powstaje od dnia, od którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, i wygasa z dniem zaprzestania pobierania świadczenia.

  Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla rencisty jest jest kwota renty pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze. Za osobę pobierającą rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty renty i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach opisanych poniżej w razie osiągania określonych przychodów. Kwestie dotyczące rodzaju przychodów, które wpływają na zawieszenie bądź zmniejszenie renty zostały omówione w artykule: Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości: 

  1. 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 

  2. 18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 

  3. 20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Jak odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących – ma prawo odliczyć te składki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysługuje (...)

Składki na ubezpieczenie chorobowe

Składki na ubezpieczenie chorobowe

Niniejszy artykuł przedstawia zasady finansowania składek na ubezpieczenie chorobowe, określa zasady ustalania podstawy wymiaru składki a także przedstawia zasady jej uiszczania.   Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczeniem chorobowym jest jedno z ubezpieczeń społecznych obejmujących ubezpieczenie (...)

Zasady finansowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zasady finansowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

Niniejsza porada przedstawia zasady finansowania składek na ubezpieczenie wypadkowe, określa zasady ustalania podstawy wymiaru składki a także przedstawia zasady jej uiszczania. Ubezpieczenie wypadkowe Ubezpieczenie wypadko ubezpieczenie społeczne, wypadkowe, składki, finansowanie, zasady

Jak odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Jak odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego 2020 opłacał składki na własne ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, ma prawo odliczyć te składki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Prawo do odliczenia (...)

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Czym jest roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne? Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do (...)

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przy prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych formach

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przy prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych formach

Wiele osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w różnych formach nie wie, jak ma w takiej sytuacji opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Aby rozwiać wątpliwości w tym zakresie, stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Zdrowia. składki na ubezpieczenie (...)

Wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2023 r. wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych Ustawą wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Ile wynosi wysokość składki na ubezpieczenia? Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych (...)

Ważne informacje w sprawie składki zdrowotnej

Ważne informacje w sprawie składki zdrowotnej

Przeczytaj informację dotyczącą stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie odliczenia składki zdrowotnej od dochodu/przychodu dla celów ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych (...)

W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

Uiszczanie składki ubezpieczeniowej jest podstawowym obowiązkiem ubezpieczonego. Składka, ustalana przez zakład ubezpieczeń ma zawsze wymiar pieniężny. Informacje o tym w jaki sposób zakład powinien ustalić wysokość składki, a także o możliwości zmiany wysokoś ubezpieczenie majątkowe, (...)

Ważne zmiany w przedawnieniu należności z tytułu składek wobec ZUS

Ważne zmiany w przedawnieniu należności z tytułu składek wobec ZUS

Zagadnienie długości okresu przedawnienia należności z tytułu składek względem ZUS (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne, do których stosuje się te same zasady co w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne), było zawsze przedmiotem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zajęcie przez komornika ROR-u rencisty

Zajęcie przez komornika ROR-u rencisty

Komornik zajął ROR rencisty na który wpływa reszta renty po jej zajęciu przez komornika w ZUS. Na konto wpływa ok. 850zł miesięcznie a do ściągnięcia jest ok. 1000 zł. Ile wynosi kwota która komornik musi pozostawić na koncie w tym wypadku? Egzekwowany jest dług z tytułu pożyczki zaciągniętej (...)

Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli tak czy są od tego jakieś odstępstwa? Emeryt lub rencista, którzy prowadzą działalność pozarolniczą, nie muszą płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne (...)

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

Czy rencista, który prowadzi działalność gospodarczą musi opłacać w ZUSie ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli tak, to czy nawet przy dochodzie 100 zł miesięcznie? Jaki przepis o tym mówi? Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowym (...)

Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym

Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym

Jakie są okresy składkowe przy ustalaniu prawa do emerytury? Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresami nieskładkowymi są następujące okresy:   1)   ubezpieczenia;   2)   opłacania składek na ubezpieczenie (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników

Spełnienie, jakich przesłanek decyduje o podleganiu pod ubezpieczenie społeczne rolników? Problematyka ta została uregulowana przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej u.s.r.). Zgodnie z art. 16 u.s.r. ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, (...)