Sporządzenie spisu inwentarza

Pytanie:

"Syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe. Czy spis sporządzany przez syndyka do prowadzenia upadłości według Prawa upadłościowego i naprawczego musi być zrobiony w oparciu o Ustawę o rachunkowości, czy może być dowolnym spisem? Jaka jest podstawa do żądania przez sąd kwoty 200 zł tytułem opłaty do rozpatrzenia zażalenia dotyczącego wyłączenia sędziego?"

Odpowiedź prawnika: Sporządzenie spisu inwentarza

Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie  spisu inwentarza. Spis inwentarza jest czynnością techniczną polegająca na ustaleniu jakie przedmioty wchodzą w skład masy upadłości, a następnie spisaniu całego majątku upadłego z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, uwzględniając również długi wchodzące w skład masy upadłości. Z czynności sporządzenia spisu inwentarza należy sporządzić protokół. Podstawę dla sporządzenia spisu inwentarza stanowi art. 68 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze:

Art. 68. 1. Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca ustala skład masy upadłości na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych. 

2. W razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu sędzia-komisarz może postanowić, aby ustalenia składu masy dokonał upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego.

Ustawa o rachunkowości nie stanowi podstawy dla sporządzenia spisu inwentarza.

Podstawę do żądania przez sąd opłaty w kwocie 200 zł od zażalenia na postanowienie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym stanowi art. 75 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika