Status pracownika samorządowego

Pytanie:

"Jakie osoby posiadają status pracownika samorządowego?"

Odpowiedź prawnika: Status pracownika samorządowego

Odpowiedź na postawione pytanie wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, czy w Państwa sytuacji stosować należy ustawę o pracownikach samorządowych. W tym celu należy poddać analizie art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych:


Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

  1)  urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

  2)  starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

  3)  urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

  4)  biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

  5)  biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.

Artykuły 2 i 3 wyznaczają zakres podmiotowy przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Artykuł 2 w ujęciu pozytywnym enumeratywnie określa katalog osób poddanych jurysdykcji ustawy, natomiast art. 3 zawiera generalne z niego wyłączenie1.

Art. 4. 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

  1)   wyboru:

a)  w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi,

b)  w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi,

c)  w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),

d)  w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi;

  2)   powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;

  3)   umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.

2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:

  1)   urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

  2)   doradców i asystentów;

  3)   pomocniczych i obsługi.

Art. 4 dookreśla znaczenie terminologiczne pojęcia "pracownicy samorządowi" poprzez enumeratywne wskazanie form prawnych, na których podstawie nawiązywany może być z nimi stosunek pracy.

1Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz., Oficyna, 2010.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika