Termin do wniesienia odwołania od decyzji

Pytanie:

Starosta wydał decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania. Decyzja wpłynęła do Gminy 09.09.2010 r. Gmina zamierza odwołać się od wydanej decyzji. Termin do wniesienia odwołania to 14 dni od dnia doręczenia.Czy ostatnim dniem do wniesienia odwołania jest dzień 23.09.2010 czy 22.09.2010 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.9.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin do wniesienia odwołania od decyzji

W niniejszej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy rozdziału 10. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Terminy w postępowaniu administracyjnym oblicza się analogicznie, jak terminy w postępowaniach sądowych i innych postępowaniach. Jeżeli zatem początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, na przykład ogłoszenie lub doręczenie decyzji, to przy obliczaniu terminu do wniesienia odwołania nie uwzględnia się dnia, w którym to ogłoszenie lub doręczenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni, zatem dnia czternastego, uważa się za koniec terminu (Art. 57 § 1 k.p.a.).

Porady prawne

Jeżeli więc decyzja została doręczona stronie w dniu 9 września 2010 r., to przy obliczaniu terminu do wniesienia odwołania nie liczymy tego dnia; termin do wniesienia odwołania upływa dnia 24 września 2010 r. o godzinie 00:00

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne