Termin wniesienia opłaty za sprzedaż alkoholu

Pytanie:

"Wniosłam opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych w dniu 2 lutego 2009 r. , właściwy do pobrania opłaty Urząd wszczął postępowanie o wygaśnięciu zezwolenia, w związku z nieterminowym dokonaniem opłaty. Czy faktycznie opłata została wniesiona po terminie, skoro ostatni dzień dokonania opłaty przypadł na sobotę?"

Odpowiedź prawnika: Termin wniesienia opłaty za sprzedaż alkoholu

Dzień 2 lutego 2009 r. to poniedziałek. Przyjmujemy, że sobota, o której mowa w opisie stanu faktycznego, to 31 stycznia 2009 r. Zgodnie z art. 11[1] ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnosi się w trzech równych ratach, z których pierwszą należy wpłacić na rachunek gminy do 31 stycznia. W myśl art. 57 §4 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa z końcem następnego dnia powszedniego. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i inne dni wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy - nie ma wśród nich 31 stycznia. W związku z tym należy stwierdzić, że wniesienie opłaty 2 lutego nastąpiło po upływie ustawowego terminu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika