Tymczasowe aresztowanie w świetle Konwencji

Pytanie:

W prawie polskim jest mowa, że dla zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego ustawa nie wymaga udowodnienia, a jedynie uprawdopodobnienia faktu. Mój partner został tymczasowo aresztowany pod zarzutem najpierw udziału w morderstwie, a kiedy okazało się to niemożliwe, sprawstwa kierowniczego, a ostatnio już pod zarzutem szantażu, w oparciu o pomówienie, które jest niespójne, nie układa się w całość i jest już wielokrotnie zmieniane. Sąd apelacyjny nie uwzględnił zażalenia motywując to tym, że ustawa nie wymaga udowodnienia, a jedynie uprawdopodobnienia. Jak ta sprawa jest traktowana w prawie europejskim i gdzie mogę znaleźć odpowiedź?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tymczasowe aresztowanie w świetle Konwencji

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii przesłanek tymczasowego aresztowania, gdyż regulacja prawa i postępowania karnego, w tym środków zabezpieczających, jest regulowana przez prawo wewnętrzne. Odmienne przesłanki tymczasowego aresztowania mogą być przewidziane w przepisach regulujących postępowanie karne w innych państwach europejskich. Warto podkreślić, że art. 5 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przewiduje, że pozbawienie wolności jest dopuszczalne w razie zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed właściwym organem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą, lub, jeśli jest to konieczne, w celu zapobieżenia popełnieniu takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu. Polski kodeks postępowania karnego jako przesłanki dopuszczalności każdego środka zapobiegawczego podaje duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo oraz celowość zastosowania środka zapobiegawczego (zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także zapobiegnięcie popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa). Ustawa wymaga uprawdopodobnienia zbliżonego do pewności wynikającego z dotychczasowych dowodów, że oskarżony jest sprawcą przestępstwa. Należy więc stwierdzić, że postanowienia kpk są zgodne z postanowieniami Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a Konwencja wyznacza swoisty "standard" ochrony praw człowieka, powielany w ustawodawstwach wewnętrznych państw europejskich.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: