Wady uzupełniającej opinii biegłych sądowych

Pytanie:

"Biegli sądowi mieli sporządzić opinię uzupełniającą. Pomimo jej dokonania nie znalazło się w niej jednak wiele ważnych elementów (m.in: podano, iż właścicielami konkretnych działek są inne osoby, niż w rzeczywistości; zakwalifikowano działki jako władnące, a one takimi nie są itp.) Co w tej sytuacji można zrobić - czy wnioskować o odrzucenie opinii biegłych, czy też o wyłączenie sądu, który na to przyzwala?"

Odpowiedź prawnika: Wady uzupełniającej opinii biegłych sądowych

Na wstępie należy zauważyć, że niekompletność lub nierzetelność uzupełniającej opinii biegłych sądowych nie jest przesłanką powodującą wyłączenie sądu, jak sugeruje się w pytaniu. Okoliczność powodujące wyłączenie sędziego (składu orzekającego) są konkretnie wskazane w treści kodeksu postępowania cywilnego, ich zakresem nie jest jednak objęty stan faktyczny, o którym mowa. Warto przy tym zauważyć, że to strony postępowania cywilnego (a nie sąd) są dysponentem sporu toczącego się przed organem orzekającym, zaś rolą sądu jest swobodna (co nie znaczy - dowolna) ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego.

W sytuacji, gdy uzupełniająca opinia biegłych sądowych nie daje wciąż odpowiedzi na istotne zagadnienia związane ze sprawą, zasadnym byłoby złożenie wniosku o jej uzupełnienie, szczególnie wówczas, gdy o jej sporządzenie wnioskowała strona niezadowolona z jej treści. Warto pamiętać, że na stronie ciąży obowiązek dowodzenia okoliczności, z których wywodzi ona skutki prawne. Być może okaże się, że strona będzie w stanie wskazać inne dowody, poza opinią biegłego sądowego, na wykazanie okoliczności, co do których milczy opinia. Wydaje się jednak, że warto dążyć do tego, aby powołani biegli sądowi wyjaśnili w miarę możliwości okoliczności, co których istnieje w dalszym ciągu wątpliwość. Co innego jednak, gdy treść opinii nie wspiera argumentacji strony przeciwnej - to na drugiej stronie spoczywałby obowiązek dowiedzenia określonych okoliczności i decyzji co do dalszych losów ustaleń biegłych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika