Wgląd do akt sprawy o wykroczenie

Pytanie:

"W zeszłym roku mój pies rasy kundelek – spaniel pogryziony został przez psa sąsiada rasy amstaf. Pogryzienie było na tyle dotkliwe, że zmuszony byłem zawieźć psa lecznicy dla zwierząt, gdzie miedzy innymi miał szycia skóry, szczepienia i inne zabiegi na kwotę ponad 500 złotych (posiadam fakturę). Przekonany byłem, że polubownie odzyskam poniesione koszty leczenia. Zgłosiłem zdarzenie na Policję. W efekcie sprawa znalazła się w Sądzie Grodzkim. Odbyła się rozprawa bez oskarżonego właściciela psa (nie stawił się na rozprawę). Ja na sprawie byłem w charakterze świadka. Nie byłem pouczony, że mogę być oskarżycielem posiłkowym. Przed Sądem złożyłem powtórne zeznania zaznaczając, że oczekuje wyroku, ponieważ on będzie podstawą i argumentem do domagania się w drodze cywilnej zwrotu kosztów leczenia psa. W miesiącu czerwcu tego roku odbyła się sprawa z obecnością oskarżonego. Nie byłem powiadomiony o terminie rozprawy. Nie wiem czy sprawa zakończyła się wyrokiem, a jeżeli tak to jakim. Próby zapoznania się z aktami sprawy i wyrokiem spotkały się z odmową. Powiedziano mi, że gdybym miał status oskarżyciela posiłkowego to wtedy tak. W tej sytuacji nie mam pewności czy słusznie mogę założyć sprawę cywilną nie znając wyroku. Jaka jest w chwili obecnej możliwość zapoznania się z aktami oraz z wyrokiem w tej sprawie? Czy mogę założyć sprawę o zwrot kosztów leczenia psa bez znajomości wyroku?"

Odpowiedź prawnika: Wgląd do akt sprawy o wykroczenie

Domyślamy się, że chodziło o wykroczenie z art. 77 lub 78 kodeksu wykroczeń. Postępowanie w sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji toczy się w sądzie grodzkim, który jest jednym z wydziałów sądu rejonowego. Istnieje specjalna ustawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, ale nie reguluje ona tego postępowania całościowo. W niektórych kwestiach, wśród których znajduje się także przeglądanie akt, odsyła do kodeksu postępowania karnego. Ten akt z kolei stanowi, iż prawo przeglądania akt służy stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. Innym osobom akta mogą być udostępnione za zgodą prezesa sądu.

Pan jest pokrzywdzonym. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia pokrzywdzony może działać w charakterze strony jako oskarżyciel posiłkowy obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. O tym uprawnieniu powinien Pan być pouczony w zawiadomieniu o przesłaniu wniosku o ukaranie. W ciągu 7 dni od zawiadomienia pokrzywdzony może oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Po upływie tego terminu uprawnienie wygasa. Z pytania wynika, że nie był Pan oskarżycielem posiłkowym w postępowaniu. Zatem jest Pan „inną osobą” i do przeglądania akt sprawy potrzebna będzie Panu zgoda prezesa sądu. Ponieważ nie był Pan stroną, nie zostało Panu wysłane zawiadomienie o rozprawie, na której stawił się obwiniony (warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w postępowaniu w sprawach o wykroczenia występuje nie „oskarżony”, lecz właśnie „obwiniony”).

Z powództwem o odszkodowanie za czyn niedozwolony może Pan wystąpić bez znajomości wyroku. Wyrok skazujący nie jest warunkiem zasądzenia odszkodowania w procesie cywilnym, choć może stanowić w nim dowód.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika