Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Czy można zgłosić wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Co prawda kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Nie oznacza to jednak, iż nie może Pan składać wniosku o uchwalenie studium oraz planu. Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,

2) przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,

3) określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek,

4) kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wniosek kieruje się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust. 1 ustawy). Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: