Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

Pytanie:

Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy spółka jest zobowiązana wystawić deklarację CIT-10. Jeżeli nie, to jakie inne obowiązki dokumentacyjne spoczywają na spółce?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

Osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są, co do zasady, obowiązane, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat - występują więc w roli płatnika.

Trzeba pamiętać, iż zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Porady prawne

Spółka, jako płatnik, w przedmiotowym przypadku jest obowiązana przekazać kwotę podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych i jako płatnik jest obowiązana przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku - sporządzone według ustalonego wzoru. Spółka jako płatnik jest zobowiązana przesłać przedmiotową informację w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, również wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje na pisemny wniosek podatnika.

IFT-2/IFT-2R, czyli wzór informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2007 r. przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest załącznikiem nr 13 do rozporządzenia Ministra Finansów dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2006 r., Nr 243, poz. 1761).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne