Zobligowanie odpowiednich organów do podjęcia stosownych kroków w celu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

"Proszę o radę. Już od dłuższego czasu staram się o zmianę przeznaczenia mojej działki rolnej na działkę budowlaną. W tym celu sporządziłam wiele wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niestety pozostały one bez satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. W jaki sposób mogę zobligować odpowiednie organy do podjęcia stosownych kroków w celu zmiany miejscowego planu? "

Odpowiedź prawnika: Zobligowanie odpowiednich organów do podjęcia stosownych kroków w celu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje  żadnych szczególnych środków prawnych, które mogłyby służyć zobligowaniu odpowiednich organów do podjęcia stosowanych kroków w celu zmiany miejscowego planu. Co prawda istnieje możliwość odwołania się do regulacji przepisów ustrojowych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności do art. 101a u.s.g., który umożliwia zaskarżenie do sądu bezczynności organu gminy, jak jednak wskazuje się w literaturze przedmiotu oraz jak można wywnioskować z dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych,  środek ten w większości przypadków będzie nieskuteczny. W literaturze wskazuje się,  że organ nadzoru nie może przejąć kompetencji prawodawczej rady miasta i wydać aktu prawa miejscowego zamiast rady miasta (D. Dąbek „Prawo miejscowe samorządu terytorialnego” Bydgoszcz, Kraków 2003 r. str. 115). Zatem środek prawny w postaci skargi na bezczynność określonej w art. 101a u.s.g. może okazać się nieskuteczny (Zobacz także: J.  Świątkiewicz, Prawo miejscowe pod rządem Konstytucji RP z 1997 roku w: „Przegląd Legislacyjny” 2000/1 str. 103).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika