Dane dużych podatników CIT opublikowane

30.4.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Indywidualne dane dużych podatników CIT

Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatkowe podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych.

Dane dotyczą zeznań za lata podatkowe, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2011 r. i zakończyły przed 1 stycznia 2017 r.

 Informacje dotyczące zeznań za lata podatkowe kończące się w 2017 r. zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Zgodnie z art. 27b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dane podane do publicznej wiadomości podlegają kwartalnej aktualizacji.

Należy podkreślić, że w zestawieniu prezentowane są dane podatkowe wynikające ze złożonych przez podatników zeznań. W gestii podatników pozostaje możliwość i sposób ewentualnego odniesienia się do przedstawionych informacji.

Porady prawne

Obowiązek publikacji

Na podstawie art.  27b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, ze zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej swojego urzędu indywidualnych danych z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Obowiązek dotyczy danych zawartych w zeznaniach za rok podatkowy kończący się w roku  kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje publikacja i powinien być wypełniony do 30 września każdego roku.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 2369), która wprowadziła ww. przepis, obowiązek publikacji dotyczy również indywidualnych danych podatników zawartych w zeznaniach złożonych za lata podatkowe, które rozpoczęły się po dniu 31 grudnia 2011 r. i zakończyły przed  dniem 1 stycznia 2018 r.

Dane prezentowane są w podziale na lata kalendarzowe. O ich ujęciu w danym roku decyduje termin zakończenia roku podatkowego podatnika. Ze względu na specyfikę odrębnie prezentowane są dane podatkowych grup kapitałowych.

Dane podlegają kwartalnej aktualizacji według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego.

 
 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne