Zgłoszenie delegowania kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski

Zgłoszenie delegowania kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski

Jesteś przewoźnikiem spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii i chcesz delegować swoich kierowców na terytorium Polski? Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić tylko elektronicznie (on-line). W tym celu przygotuj zgłoszenie delegowania kierowcy i wyślij je jako załącznik do pisma ogólnego. Zgłoszenie podpiszesz profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym, mDowodem lub e-dowodem.

Porady prawne

Kiedy przewoźnik musi zgłosić delegowanie kierowcy?

Przewoźnicy drogowi z krajów trzecich, tzn. spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, których kierowcy wykonują na terytorium Polski:  

 • przewóz kabotażowy;

 • przewóz międzynarodowy inny niż przewozy dwustronne (przewóz typu cross-trade);

 • przewóz dwustronny rzeczy lub przewóz dwustronny osób

- muszą zgłosić ich delegowanie na terytorium Polski z państwa trzeciego do Państwowej Inspekcji Pracy. 

Nie musisz zgłaszać delegowania, jeżeli złożyłeś je na Portalu Zgłoszeń Delegowania Kierowców, w systemie IMI. 

Kierowca z państwa trzeciego, który wykonuje przejazd tranzytem, nie jest kierowcą delegowanym na terytorium Polski, ani pracownikiem delegowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy. 

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Jakie obowiązki ma przewoźnik delegujący kierowcę?

Przewoźnik delegujący z siedzibą w kraju trzecim musi przestrzegać: 

 • przepisów związanych z delegowaniem kierowcy na terytorium Polski;

 • przepisów dotyczących wynagradzania cudzoziemca. 

Przed rozpoczęciem delegowania kierowcy musisz poinformować go o przysługujących mu w związku z delegowaniem prawach i spoczywających na nim obowiązkach. 

Kiedy nie trzeba zgłaszać delegowania?

Wymogów dotyczących zgłoszenia delegowania kierowcy w transporcie drogowym nie stosuje się do kierowców delegowanych na terytorium Polski:  

 • do pracy w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy pracodawca delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • przez agencję pracy tymczasowej albo agencję wynajmującą personel, które kierują kierowcę do pracodawcy użytkownika. 

Do tych kierowców stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, a przewoźnicy ich delegujący zgłaszają fakt delegowania kierowcy do Polski za pomocą oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP.

Gdzie załatwić sprawę?

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

Jak złożyć zgłoszenie delegowania kierowcy do PIP?

Przygotuj powiadomienie na interaktywnym formularzu PDF i wyślij je online, za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl. Swoje zgłoszenie możesz podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, mDowodem lub podpisem osobistym.  

Nie wysyłaj powiadomienia e-mailem. PIP nie przyjmie zgłoszenia w takiej formie. Nie czekaj na potwierdzenie przyjęcia powiadomienia, gdyż PIP go nie wydaje.

Dokumenty

Zgłoszenie delegowania kierowcy z państwa trzeciego (A declaration of posting of a driver to the territory of the Republic of Poland from a third country).

Zgłoszenie delegowania kierowcy powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 

 • nazwę przewoźnika drogowego z państwa trzeciego delegującego kierowcę na terytorium Polski, jego adres i siedzibę albo adres zamieszkania oraz numer odpowiedniego zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym lub formularza jazdy, na podstawie którego jest wykonywany przewóz objęty delegowaniem, numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

 • imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z organami, oraz uprawnionej do reprezentowania przewoźnika drogowego z państwa trzeciego delegującego kierowcę na terytorium Polski w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia, jej adres zamieszkania albo adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowy,

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer prawa jazdy kierowcy,

 • przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania kierowcy na terytorium Polski z państwa trzeciego,

 • datę rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę kierowcy lub dokumentu równoważnego z taką umową, lub innej umowy, na podstawie której kierowca delegowany na terytorium Polski z państwa trzeciego wykonuje przewozy drogowe na rzecz tego przewoźnika, oraz właściwe dla tej umowy prawo,

 • numer rejestracyjny pojazdu silnikowego, którym jest wykonywany przewóz objęty delegowaniem,

 • informację, czy świadczone usługi przewozowe stanowią przewóz rzeczy, przewóz osób, przewóz międzynarodowy lub przewóz kabotażowy. 

 
Jeżeli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, pamiętaj do dołączeniu pełnomocnictwa.

Termin

Zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego złóż najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania.

Ile trzeba zapłacić?

 • 0 zł - zgłoszenie jest bezpłatne; 

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Ile trzeba czekać?

Zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego złóż najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania.

Jakie dokumenty musi mieć kierowca delegowany?

Jako przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Polski masz obowiązek zapewnić, aby kierowca podczas delegowania dysponował następującymi dokumentami: 

Kierowca musi posiadać te dokumenty w pojeździe i okazywać podczas kontroli drogowej, na żądanie osób. 

Potwierdzenie delegowania 

Potwierdzenie delegowania musi być podpisane przez przewoźnika delegującego oraz delegowanego kierowcę. Potwierdzenie delegowania, musi zawierać następujące informacje: 

 • nazwę przewoźnika drogowego z państwa trzeciego delegującego kierowcę na terytorium Polski, adres i siedzibę albo adres zamieszkania, 

 • numer odpowiedniego zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym lub formularza jazdy, na podstawie którego jest wykonywany przewóz objęty delegowaniem, numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer prawa jazdy kierowcy,

 • datę rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę kierowcy lub dokumentu równoważnego z taką umową, lub innej umowy, na podstawie której kierowca delegowany na terytorium Polski z państwa trzeciego wykonuje przewozy drogowe oraz właściwe dla tej umowy prawo,

 • numer rejestracyjny pojazdu silnikowego, którym jest wykonywany przewóz objęty delegowaniem,

 • informację, czy świadczone usługi przewozowe stanowią przewóz rzeczy, przewóz osób, przewóz międzynarodowy lub przewóz kabotażowy. 

Kontrola kierowcy  

Uprawnione organy mają prawo skontrolować kierowcę delegowanego na terytorium Polski z państwa trzeciego.  

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy: 

 • przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyposażył kierowcę w wymagane dokumenty;

 • kierowca delegowany na terytorium Polski z państwa trzeciego posiada potwierdzenie delegowania. 

Kary za nieprzestrzeganie przepisów 

 • kierowca, który nie przedstawi w trakcie kontroli drogowej potwierdzenia delegowania, podlega karze grzywny w wysokości 500 zł 

 • przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Polski z państwa trzeciego z naruszeniem obowiązków lub warunków określonych w przepisach podlegają karze pieniężnej w wysokości od 4000 zł do 7000 zł za każde naruszenie 

 • wykaz naruszeń, wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia oraz numer grupy naruszeń oraz wagę naruszeń wskazane w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, określa załącznik do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Wynagrodzenie kierowcy delegowanego z kraju trzeciego 

Wysokość wynagrodzenia, które przysługuje kierowcy delegowanemu na terytorium Polski 
za wykonywanie pracy, nie może być niższe o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, aktualnego w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. 

Wynagrodzenia cudzoziemca delegowanego do wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, który przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi być: 

 • wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, określonych w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu;

 • nie niższe niż wynagrodzenia pracowników wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

 • nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika