Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

Nowelizacja przepisów ma na celu zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego, związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż przy jednoczesnej ochronie interesów Skarbu Państwa. Zmiany w prawie geologicznym i górniczym, tzw. pakiet gospodarczy, mają ułatwić przedsiębiorcom przedłużenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego, brunatnego i siarki rodzimej, których ważność w najbliższych latach wygaśnie. Przedłużenia wymaga 18 koncesji na wydobycie węgla kamiennego i 6 koncesji na wydobycie węgla brunatnego.

Jakie dokładnie zmiany wprowadza ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw?

Jak wspomniano, zmiany mają doprowadzić do zmniejszenia ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa. 

Nowelizacja zakłada rozciągnięcie przepisów dotyczących węglowodorów na gazy szlachetne. Ponadto pierwiastki ziem rzadkich oraz gazy szlachetne zostaną objęte własnością górniczą.

Ustawa wprowadza zmianę definicję wtłaczania wód do górotworu, poprzez wyraźne wskazanie, że wtłaczaniem jest pozbycie się wód pochodzących z odwodnień wyrobisk górniczych, wykorzystanych wód leczniczych, wód termalnych, solanek, a także wód złożowych w tym wód z podziemnych magazynów węglowodorów z wyłączeniem wód technologicznych wykorzystywanych w magazynach węglowodorów zlokalizowanych w złożach soli kamiennej, polegające na ich wprowadzaniu otworami wiertniczymi do formacji geologicznych izolowanych od użytkowych poziomów wodonośnych.

Nowelizacja wprowadza przepis, zgodnie z którym kopie decyzji wydawanych na podstawie ustawy dotyczące poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie doręczać się będzie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

Ustawa doprecyzowuje zasady korzystania z tzw. prawa pierwszeństwa, polegającego na uprawnieniu do wnioskowania o ustanowienie użytkowania górniczego osoby, która rozpoznała lub udokumentowała złoże. Zrezygnowano z dotychczasowego trzymiesięcznego terminu na zawarcie umowy o ustanowienie użytkowania górniczego, wskazując, że zawarcie takiej umowy jest dopuszczalne aż wygaśnięcia uprawnienia do jej zawarcia.

Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Polski, wymagać będzie opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w zakresie lokalizacji obszaru prowadzenia zamierzonej działalności

Doprecyzowano także przepis określający przesłanki odmowy udzielania koncesji. Organ koncesyjny odmówi udzielenia koncesji również wówczas, gdy zamierzona działalność sprzeciwi się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa w tym z interesem surowcowym państwa, a także wtedy, kiedy uniemożliwiłaby ona wykorzystanie obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych.

Wprowadzono dodatkową przesłankę cofnięcia koncesji. Organ koncesyjny będzie mógł cofnąć, bez odszkodowania, koncesję w przypadku utraty użytkowania górniczego, bez względu na przyczynę.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 59 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Doradztwo prawne

28.9.2020 przez: -

BIURO RACHUNKOWE

25.7.2018 przez: -

Legitymacja prasowa

8.3.2017 przez: -