29.8.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowelizacja ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – bezpłatną aplikację internetową, która zapewni pacjentom dostęp do informacji o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. IKP umożliwi pacjentom m.in. dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej.

Czego dotyczy nowelizacja ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta?

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw wprowadza Internetowe Konto Pacjenta.

Zgodnie z nową ustawą, będzie mogło zacząć działać Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Dzięki nim każdy pacjent będzie miał dostęp on-line do informacji nt. wystawionych mu recept, skierowań, zleceń na wyroby medyczne, udzielonych świadczeń i ich koszcie, wyborów lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a także e-zwolnień. IKP pozwoli też upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia. Ustawa wprowadza także jednolite standardy dla systemów informatycznych szpitali i jednostek prowadzących rejestry medyczne.

Dotychczasowe narzędzia informatyczne, które mogłyby pełnić istotną rolę w systemie ochrony zdrowia, umożliwiały to w sposób niepełny i wyrywkowy. Przekładało się to na niewielkie zainteresowanie systemami e-zdrowia. IKP ułatwi pacjentom dostęp do ważnych dla nich informacji.

Porady prawne

Dostęp do IKP będzie możliwy za pośrednictwem Profilu Zaufanego, a w przyszłości również poprzez tzw. „węzeł krajowy”, który umożliwi integrację z ponad 10-milionową grupą klientów bankowości elektronicznej. Nowoczesne rozwiązania gwarantują jednocześnie pełne bezpieczeństwo danych, które pozostaną wyłącznie w systemie zarządzanym przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Nowe przepisy wprowadzają także możliwość wystawiania recept przez pielęgniarki i położne. Tak jak lekarze, będą mogły to robić za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Co da pacjentowi Internetowe Konto Pacjenta?

Celem ustawy jest przede wszystkim wprowadzenie do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia regulacji dotyczącej Internetowego Konta Pacjenta.

Internetowe Konto Pacjenta umożliwi pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu dostęp do informacji o:

 • udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej oraz kwot środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń,
 • posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa,
 • wystawionych zaświadczeniach lekarskich z ustawy o świadczeniach lekarskich w razie choroby i macierzyństwa,
 • wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wysokości kwoty podlegającej refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Ponadto za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta pacjent będzie mógł składać oświadczenie o:

 • upoważnieniu przez siebie innej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej,
 • wyrażeniu zgody (lub jej wycofaniu) na udzielanie informacji o stanie swego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania czy też wynikach leczenia,
 • wyrażeniu zgody (lub jej odmowie) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Ustawa zakłada integrację Internetowego Konta Pacjenta z systemem prowadzonym przez NFZ, tj. Zintegrowanym Informatorem Pacjenta. Pacjent poprzez Zintegrowany Informator Pacjenta będzie miał dostęp do danych zgromadzonych w jego Internetowym Koncie Pacjenta.

Jakie jeszcze zmiany wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw?

Nowelizacja zawiera także uregulowania w sprawie identyfikatorów używanych w systemie informacji o ochronie zdrowia. Obecnie w systemie informacji w ochronie zdrowia funkcjonują cztery unikalne identyfikatory, które częściowo uregulowane są na poziomie ustawy a częściowo powinny być określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia. Ustawodawca uznał ten dualizm za niecelowy. W związku z powyższym, określono w całości wprost w ustawie identyfikator usługobiorcy, identyfikator usługodawcy, identyfikator miejsca udzielenia świadczenia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz identyfikator pracownika medycznego.

Nowelizacja wprowadza dla usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne obowiązek zapewnienia zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 9 miesięcy od dnia ich zamieszczenia. Jednocześnie w ustawie wskazano, że termin ten może ulec wydłużeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze obwieszczenia. Celem tej regulacji jest ujednolicenie systemów lokalnych usługodawców oraz rejestrów medycznych pod względem technicznym oraz funkcjonalności. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, obecnie często systemy teleinformatyczne usługodawców oraz podmiotów prowadzących rejestry medyczne są tworzone pod kątem potrzeb danego podmiotu, co utrudnia wymianę informacji i danych. Ujednolicenie funkcjonalności systemów w znaczący sposób ułatwi także pacjentowi kontakt z systemem ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, poza wskazanymi powyżej zmianami wprowadzonymi do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, wprowadza także liczne zmiany w innych ustawach:

 1. w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – zmiany dotyczą orzekania o stanie zdrowia oraz przekazywania recept,
 2. w ustawie z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne – zmiany dotyczą dopuszczenia sprzedaży wysyłkowej niektórych produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, uregulowania kwestii realizacji recept w postaci elektronicznej w przypadku awarii systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizacja recept w takiej sytuacji realizowana będzie na podstawie wydruku po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto wprowadzono przepis uprawniający Głównego Inspektora Farmaceutycznego do udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia danych objętych wpisem do Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych,
 3. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zmiany obejmują wprowadzenie regulacji dotyczącej zakresu i celu przetwarzania danych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wprowadzono również zmianę polegającą na dodaniu Narodowemu Funduszowi Zdrowia nowego zadania w postaci organizacji wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, w przypadku gdy umowa o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej będzie przewidywała, że świadczenie zdrowotne rzeczowe będzie dostarczane świadczeniodawcy po przeprowadzeniu wspólnego postępowania,
 4. w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – zmiany dotyczą wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę na przeprowadzenia badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, w przypadku zgód udzielonych za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, wyraża się w formie dokumentowej. Ponadto dodano przepis, zgodnie z którym informacja o kwocie środków publicznych należnych podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej za udzielenie tych świadczeń, będzie mogła być zamieszczona także w dokumentacji medycznej, 
 5. w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wprowadzono obszerne zmiany dotyczące zaopatrzenia i zlecenia napraw wyrobów medycznych,
 6. w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – wprowadzono zmianę dotyczącą wystawiania recept przez pielęgniarki i położne,
 7. w ustawie z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wprowadzono zmianę dotyczącą kolejnego przesunięcia terminu z 30 września 2018 r. na 1 kwietnia 2019 r. obowiązku raportowania danych przez podmioty za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.  

Od kiedy nowe przepisy obowiązują?

Ustawa weszła w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 23 sierpnia 2018 r., z wyjątkiem niektórych regulacji. 

 

Zob. też: On-line informacje o zdrowiu?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do (...)

On-line informacje o zdrowiu?

On-line informacje o zdrowiu?

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta. Zgodnie z przyjętą ustawą, będzie mogło zacząć (...)

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19  Jak twierdzi rząd, szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także (...)

Co jeśli dziecko zostało objęte kwarantanną lub izolacją?

Co jeśli dziecko zostało objęte kwarantanną lub izolacją?

Jeżeli Twoje dziecko miało bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem – zostaje objęte kwarantanną. Jeśli natomiast ma pozytywny wynik testu – nałożona jest na niego izolacja. W obydwu przypadkach przysługuje Ci prawo do zasiłku i wolne w pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. ##baner## Czy (...)

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Pojawił się komunikat nr 13 Ministra Zdrowia w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC). ##baner## Co wyjaśnił Minister Zdrowia? Jak szczepienie dokonane za granicą wprowadzić do (...)

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Jak ma postępować lekarz rodzinny, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 i co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny – m.in. na takie pytania odpowiadają algorytmy postępowania z pacjentem, które (...)

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów Covid 1 czerwca Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów COVID (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty (...)

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

W jaki sposób można się zaszczepić przeciwko COVID-19? W jaki sposób można zapisać się na szczepienie? ##baner## Jak zapisujesz / rejestrujesz się na szczepienie? W tym celu możesz: zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989; skontaktować (...)

Jak działa e-recepta?

Jak działa e-recepta?

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. ##baner## Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to: recept w ramach tzw. importu (...)

E-skierowanie i inne elementy elektronizacji leczenia

E-skierowanie i inne elementy elektronizacji leczenia

Zaproponowane przez rząd zmiany wiążą się z trwającym pilotażem e-skierowania oraz wpisują się w działania Ministerstwa Zdrowia dotyczące skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przewiduje projekt ustawy (...)

Pacjent w czasie epidemii

Pacjent w czasie epidemii

Ludzie chorują, potrzebują pomocy lekarza, cierpią z powodu bólu zęba czy kręgosłupa, niezależnie od tego, czy mamy stan epidemii czy nie. Jak leczyć się w czasie koronawirusa? W ostatnim czasie odradza się wizyty w przychodniach i na SOR, by unikać miejsc, w których (...)

Unijny Certyfikat COVID w Twoim telefonie

Unijny Certyfikat COVID w Twoim telefonie

Aplikacja na telefon Jeśli zainstalujesz aplikację mojeIKP, to Unijny Certyfikat COVID odbierzesz na Twoim telefonie lub tablecie i zawsze będziesz go mieć pod ręką. Unijny Certyfikat COVID (UCC) to międzynarodowy dokument elektroniczny, który ułatwia (...)

Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

Od 1 stycznia 2019 wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Realizacja e-recept Platforma e-zdrowie daje możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) – zarówno w postaci papierowej, (...)

Zmiana praw pacjenta

Zmiana praw pacjenta

Czego dotyczą nowe przepisy? Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona rozwiązania, które wzmocnią prawa pacjenta oraz zapewnią ochronę danych osobowych i informacji o stanie jego zdrowia zawartych (...)

W 10. lub 11. dniu kwarantanny zrób test

W 10. lub 11. dniu kwarantanny zrób test

Jesteś na kwarantannie i chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony koronawirusem? 10. lub 11. dnia możesz zrobić test w mobilnym punkcie pobrań. Kiedy się zbadać? Badanie możesz wykonać w 10 lub 11 dniu kwarantanny pod warunkiem, że masz własny samochód, którym pojedziesz (...)

„Profilaktyka 40 PLUS” - pakiet badań dla milionów Polaków

„Profilaktyka 40 PLUS” - pakiet badań dla milionów Polaków

Program badań profilaktycznych dla Polaków w wieku od 40 lat i więcej oraz zniesienie limitów do specjalistów – to dwa kolejne elementy Programu odbudowy zdrowia Polaków, które w piątek przedstawił minister zdrowia dr Adam Niedzielski. Oba mają zacząć (...)

Więcej mobilnych punktów wymazów

Więcej mobilnych punktów wymazów

Obecnie mamy 465 punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Codziennie liczba ta rośnie, wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów. Tylko w ciągu ostatnich 5 dni przybyło w Polsce ponad 20 punktów. Kolejne będą uruchamiane w najbliższym (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Od 8 stycznia tylko e-recepty!

Od 8 stycznia tylko e-recepty!

Koniec z papierowymi receptami. Od 8 stycznia przepisując leki pacjentom lekarze wystawiają już tylko e-recepty. Gdzie ich później szukać? Najwygodniej w naszej aplikacji mObywatel. Przygotowania Ponad 63 mln wystawionych e-recept od końca maja 2018 roku. Ponad 60 tys. przeprowadzonych szkoleń (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Problem z mBank!

Problem z mBank! Mam strasznie nieprzyjemną sprawe i problem. Pewnego dnia wchodząc na moje konto bankowe przez internet ze zdziwieniem zauważyłem że ktoś bo napewno nie ja przesłał na nieznane (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Internetowe zapisy do lekarza ?

Internetowe zapisy do lekarza ? Witam, mam takie pytanie co do ustawy o systemie informacji w służbie zdrowia, czy to prawda że zostają wprowadzone możliwości internetowego rejestrowania się do (...)

jakie konto wybrać ?

jakie konto wybrać ? Witam Chodzi mi o bank w którym nie ma opłat za prowadzenie konta, przelewy bankowe .Bank który ma różnorodność w kredytach dla firm .Dla rozpoczynających własną działalność (...)

Oszutwo internetowe.

Oszutwo internetowe. Witam. Chciałbym się dowiedzieć co mam zrobić w danej sytuacji. Ostatnio po przez portal olx.pl postanowiłem sprzedać przedmiot. Jego cena to 25 zł + koszty przesyłki. Napisał (...)

niesłuszna windykacja

niesłuszna windykacja witam mam takowy problem, Pewnego pięknego poranka stwierdzilem że zobaczę czy przyszedł mi zwrot podatkowy, i zabaczyłem tam sześćset zł na minusie wiec łapię za telefon (...)

Oszustwo internetowe

Oszustwo internetowe Witam. Byłam oskarżona o oszustwo internetowe. Sprawa wyglądała tak: znalazłam pracę przez Internet. Miała polegać na przelewie. Wysłanie z mojego konta pieniędzy na inne (...)

oszustwo internetowe

oszustwo internetowe w lipcu 2004 zakupilem telefon na aukcji internetowej, pieniadze wplacilem a telefonu nie dostalem. Pieniądze wplacalem poprzez system platnosci internetowych PayU, skąd oszust wyplacil (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Problem z mBank!

Problem z mBank! Mam strasznie nieprzyjemną sprawe i problem. Pewnego dnia wchodząc na moje konto bankowe przez internet ze zdziwieniem zauważyłem że ktoś bo napewno nie ja przesłał na nieznane (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Internetowe zapisy do lekarza ?

Internetowe zapisy do lekarza ? Witam, mam takie pytanie co do ustawy o systemie informacji w służbie zdrowia, czy to prawda że zostają wprowadzone możliwości internetowego rejestrowania się do (...)

jakie konto wybrać ?

jakie konto wybrać ? Witam Chodzi mi o bank w którym nie ma opłat za prowadzenie konta, przelewy bankowe .Bank który ma różnorodność w kredytach dla firm .Dla rozpoczynających własną działalność (...)

Oszutwo internetowe.

Oszutwo internetowe. Witam. Chciałbym się dowiedzieć co mam zrobić w danej sytuacji. Ostatnio po przez portal olx.pl postanowiłem sprzedać przedmiot. Jego cena to 25 zł + koszty przesyłki. Napisał (...)

niesłuszna windykacja

niesłuszna windykacja witam mam takowy problem, Pewnego pięknego poranka stwierdzilem że zobaczę czy przyszedł mi zwrot podatkowy, i zabaczyłem tam sześćset zł na minusie wiec łapię za telefon (...)

Oszustwo internetowe

Oszustwo internetowe Witam. Byłam oskarżona o oszustwo internetowe. Sprawa wyglądała tak: znalazłam pracę przez Internet. Miała polegać na przelewie. Wysłanie z mojego konta pieniędzy na inne (...)

oszustwo internetowe

oszustwo internetowe w lipcu 2004 zakupilem telefon na aukcji internetowej, pieniadze wplacilem a telefonu nie dostalem. Pieniądze wplacalem poprzez system platnosci internetowych PayU, skąd oszust wyplacil (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Oszustwo internetowe Allegro

Oszustwo internetowe Allegro Witam, Dnia 17 lutego (wtorek) zakupiłem od pewnego "pana" na Allegro telefon w atrakcyjnej cenie 360zł (wartość "rynkowa" około 450zł). Telefon wystawiony był o ~8:00, (...)

PRESCO ....

PRESCO .... Witam, Mam ogromne problemy , a to za sprawa firmy PRESCO.Otoz mam nieuregulowane rachunki z POLSKA TELEFONIA CYFROWA(wtedy funkcjonowala ERA) z roku 2001/2002 i po jakims czasie firma przesylala (...)

Porady prawne