28.9.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Weszła w życie duża nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

To systemowe wsparcie realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego

Druga w tym roku nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która weszła w życie, wprowadza szereg ważnych zmian systemowych zapewniających realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR). Chodzi o ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1642).

Pierwsza, tzw. „mała” nowelizacja, wprowadziła obowiązek rozliczania NCR na stałe.

Nowe przepisy mają korzystnie wpłynąć na wykonanie przez przedsiębiorców obowiązku ograniczenia emisji (ograniczenie emisji w danym roku powinno wynieść 6 proc. w stosunku do emisji bazowej z 2010 r.) gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych (paliw ciekłych (benzyn silnikowych i oleju napędowego), biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, stosowanych w transporcie oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych). Mają również przeciwdziałać nadużyciom w wykorzystywaniu redukcji emisji z segmentu wydobycia do realizacji NCR. Prezes URE monitoruje i kontroluje realizację NCR.

Porady prawne

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone nowelizacją

Uproszczono warunki wspólnej realizacji NCR przez kilka podmiotów poprzez rezygnację z uprzedniego zgłaszania zamiaru takiej realizacji. Odtąd przedsiębiorcy będą tę informację umieszczać odrębnie w sprawozdaniu rocznym. Termin na wykonanie obowiązku sprawozdawczego zostaje wydłużony z 31 marca na 30 czerwca, co da przedsiębiorcom więcej czasu na  załatwienie formalności związanych z wykorzystaniem redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętych w segmencie wydobywczym. Podmioty realizujące NCR zobowiązane są bowiem do przekazywania Prezesowi URE sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzanego na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Wprowadzono korektę wzoru wyliczania kary pieniężnej za brak realizacji NCR. Dotychczasowemu symbolowi ze wzoru: „S” (wzór na wyliczenie kary za brak realizacji NCR: K = S × O × W, gdzie: "O" oznacza wartość niezrealizowanego obowiązku [tCO2eq/MJ], symbol "W" oznacza wartość opałową lub energetyczną paliw oraz energii, stanowiących podstawę realizacji NCR) - który miał zmienną i tym samym trudną do dokładnego przewidzenia wartość, uzależnioną od notowań giełdowych uprawnień do emisji, nadano stałą wartość - 215 zł/tCO2eq(złotych za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla).

Podmioty, które nie zrealizowały obowiązku NCR w latach 2021-2024, będą mogły także częściowo skompensować ten obowiązek uiszczeniem opłaty zastępczej. Aby skorzystać z tej możliwości należy wykazać, że w roku kalendarzowym, którego dotyczył obowiązek, NCR został zrealizowany na ustalonym minimalnym poziomie: 4 proc. w 2021 r., 4,1 proc. w 2022 r., 4,5 proc. w 2023 r., 5 proc. w 2024 r. Wysokość opłaty zastępczej przedsiębiorcy będą obliczać według wzoru określonego w ustawie (wg art. 37a. ust. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw), a wpłaty mają obowiązek uiścić na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 30 czerwca.

Urealniono możliwości wykorzystania energii elektrycznej wprowadzając coroczną aktualizację wskaźnika emisyjności energii elektrycznej.

Wprowadzono możliwość wykorzystania sprężonego gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego, stosowanych w transporcie, poprzez włączenie do realizacji NCR przedsiębiorców wprowadzających do obrotu CNG lub LNG na stacji paliwowej lub stacji zakładowej.

Przeciwdziałanie nadużyciom – ewidencja projektów redukcji w segmencie wydobywczym

W celu przeciwdziałania nadużyciom w wykorzystywaniu redukcji emisji z segmentu wydobycia do realizacji NCR ustawodawca wprowadził ewidencję projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym. Będzie ją prowadził Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Ewidencja, dostępna w biuletynie informacji publicznej URE, będzie dostarczała podmiotom realizującym NCR informacji na temat projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągniętych z tych projektów ograniczeń emisji, jakie prawdopodobnie zostaną wykorzystane do realizacji NCR, a po złożeniu sprawozdań rocznych także informacji, jakie projekty redukcji zostały faktycznie wykorzystane do realizacji NCR.

Publikowanie takich informacji przyczyni się do zmniejszenia ryzyka nabycia tej samej redukcji przez więcej niż jeden podmiot - czytamy w uzasadnieniu ustawy.  

Zgłaszanie projektów do ewidencji będzie dobrowolne, jednak w sposób naturalny przedsiębiorcom będzie zależało na wpisie by uniknąć sytuacji, w której ich redukcja byłaby odsprzedana innym podmiotom w kraju lub Europie. Wpis do ewidencji jest informacją dla innych uczestników rynku, że dana redukcja jest już wykorzystana. Warunkiem wpisania do rejestru będzie dostarczenie kompletu informacji o projekcie oraz posiadanie tytułu prawnego do dysponowania redukcją wynikającą z projektu.

Co przewiduje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw?

Głównym celem nowelizacji jest zapewnienie realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR), czyli minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia m.in. paliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) i energii elektrycznej stosowanej w transporcie w przeliczeniu na jednostkę energii.

W związku z tym ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2021 r. poz. 133, 649 i 1093).

Nowelizacja zmierza przede wszystkim do:

1) uzupełnienia wdrożenia prawa Unii Europejskiej w zakresie:

a)      dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 88, z późn. zm.),

b)      dyrektywy Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 26, z późn. zm.),

c)      dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia
22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 1);

2)      objęcia wodoru przeznaczonego do napędu pojazdu systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw;

3)      modyfikacji zasad i trybu realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego. 

Ustawa przewiduje zatem:

  1. modyfikację definicji określeń użytych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w tym m. in. definicji: „paliwa”, „wprowadzanie do obrotu", „Narodowy Cel Redukcyjny" oraz „podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny";
  2. ustanowienie definicji określeń: „wodór" oraz „próbka wodoru";
  3. unormowanie obowiązków zarówno przedsiębiorcy wytwarzającego, transportującego, magazynującego, wprowadzającego do obrotu lub gromadzącego w stacji zakładowej wodór, jak również przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię wodoru;
  4. modyfikację obowiązków podmiotu realizującego Narodowy Cel Redukcyjny, w tym wprowadzenie możliwości realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego w latach 2021-2024 poprzez uiszczenie opłaty zastępczej;
  5. rozszerzenie zakresu odpowiedzialności administracyjnej w stosunku do podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny.

Odnosząc się do zmian wprowadzonych uchwaloną ustawą należy wskazać, iż ustawa wprowadza możliwość realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. Z instrumentu w postaci opłaty zastępczej będą mogły skorzystać tylko podmioty, które wykażą, że w roku kalendarzowym, którego dotyczył ten obowiązek, zrealizowały Narodowy Cel Redukcyjny na minimalnym określonym poziomie. Minimalny poziom realizacji NCR wynosi:

  • 4,0% na 2021 r.,
  • 4,1% na 2022 r.,
  • 4,5% na 2023 r.,
  • 5,0% na 2024 r.

Przyjęto, że NCR zostanie osiągnięty na poziomie 6% przez zobowiązane do tego podmioty w 2025 r., dlatego też opłatę zastępczą będzie można wykorzystać do realizacji celu za lata 2021-2024. Opłata zastępcza będzie uiszczana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W związku z przyjętymi zmianami w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw uchwalona ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postepowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Ustawa weszła w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 22 września 2021 r., z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w terminach określonych w uchwalonej ustawie.

Zmiany w NCR wprowadzone nowelizacją Prawa energetycznego – tzw. „mała” nowelizacja

Warto przypomnieć, że nowelizacja Prawa energetycznego (tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1093), obowiązująca od 3 lipca 2021 r., wprowadziła stały obowiązek realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego – dotychczas przewidziany wyłącznie dla 2020 roku. Jednocześnie wskazano, że dla roku 2021 NCR ma być realizowany w terminie od 3 lipca 2021 r. (czyli dnia wejścia w życie nowelizacji) – do 31 grudnia 2021 r.

Narodowy Cel Redukcyjny

Narodowy Cel Redukcyjny (NCR) to obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych (benzyn silnikowych i oleju napędowego), biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, stosowanych w transporcie oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych.

W  Polsce podstawę obowiązku rozliczenia stanowią głównie konwencjonalne benzyny silnikowe i oleje napędowe (cechujące się stosunkowo wysoką emisyjnością), sprowadzone z zagranicy lub wytworzone w kraju.

Minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw w przeliczeniu na jednostkę energii w danym roku powinna wynieść 6 proc. w stosunku do emisji bazowej z 2010 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Monitorowanie jakości paliw stałych

Monitorowanie jakości paliw stałych

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przedstawiamy poniżej odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania najczęściej zadawane przez obywateli i przedsiębiorców. Jaki dokument (...)

Jak eliminowany będzie z rynku podrabiany węgiel?

Jak eliminowany będzie z rynku podrabiany węgiel?

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej to kolejny dokument, którego przyjęcie ma wpłynąć na jakość środowiska naturalnego - przede wszystkim pomóc w walce z zanieczyszczającym powietrze smogiem.  Jakie (...)

Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk

Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk

Prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego daje już wymierne rezultaty w postaci ustabilizowania wydobycia, sprzedaży oraz wskaźników ekonomicznych. Minister Energii, jako nadzorujący sektor górniczy, przechodzi od restrukturyzowania (...)

Zmiany w monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw

Zmiany w monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej to kolejny dokument, którego przyjęcie ma wpłynąć na jakość środowiska naturalnego - przede wszystkim pomoże w walce z zanieczyszczającym powietrze smogiem. (...)

Monitorowanie paliw

Monitorowanie paliw

Czego dotyczy nowa ustawa o monitorowaniu paliw? W zasadzie z dniem 1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zakłada ona m.in. kontrolowanie gazu płynnego LPG, producentów paliw oraz cystern i wagonów (...)

Co dalej z polskim węglem?

Co dalej z polskim węglem?

Restrukturyzacja górnictwa będzie dłużej finansowana z budżetu Finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego będzie wydłużone do końca 2023 roku, zdecydował rząd na posiedzeniu 2 października 2018 r. Wcześniej 8 lutego 2018 (...)

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Czego dotyczą nowe przepisy? Z dniem 1 stycznia 2007 roku wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ustawa ta określa zasady:  wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów;  wytwarzania przez rolników (...)

Będzie finansowanie wymiany pieców i ocieplenia domów

Będzie finansowanie wymiany pieców i ocieplenia domów

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęta przez rząd Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości (...)

Kontrola jakości paliw stałych w walce ze smogiem

Kontrola jakości paliw stałych w walce ze smogiem

Kontrola jakości paliw stałych ma poprawić czystość powietrza w Polsce Eliminacja z rynku paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych jest głównym celem wydanych przez Ministra Energii rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania (...)

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych

Cel ustawy  Celem podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, jest m.in. zamrożenie na przyszły rok cen gazu dla odbiorców indywidualnych na poziomie cen z 2022 r. Zamrożona (...)

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

4,14 proc. próbek paliw ciekłych skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2012 roku nie spełniało norm jakościowych – rok wcześniej było to 2,99 proc. Najgorzej wypadły wyniki oleju napędowego - poinformował UOKiK. Niedotrzymanie parametrów paliwa wpływa negatywnie na pracę silnika (...)

Działalność UOKiK w 2007 r.

Działalność UOKiK w 2007 r.

281 decyzji dotyczących naruszenia prawa chroniącego konkurencję i konsumentów oraz kary finansowe w łącznej wysokości ponad 170 mln zł - to efekt pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2007 roku Podstawowym instrumentem Prezesa Urzędu w zakresie ochrony konkurencji jest (...)

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przenosi na Ministra Finansów właściwość co do interpretowania przepisów dotyczących opłat „cukrowej” i „małpkowej”. Dyrektor KIS będzie wydawał interpretacje (...)

Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

  Jak doszło do nowelizacji przepisów oświatowych? Uchwalenie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich było wynikiem prac, w toku których Sejm łącznie rozpatrywał cztery projekty: Poselski (...)

Inspekcja Handlowa bada jakość paliw. Jest lepiej niż przed rokiem

Inspekcja Handlowa bada jakość paliw. Jest lepiej niż przed rokiem

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,92 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych - rok wcześniej było to 4,14 proc. Zastrzeżenia dotyczyły częściej jakości oleju napędowego niż benzyny. Paliwo, które nie spełnia wymagań jakościowych może wpływać na zwiększenie (...)

Większy limit biokomponentów w benzynach

Większy limit biokomponentów w benzynach

Podniesienie z 5 do 10 proc. dopuszczalnej zawartości biokomponentów w benzynach silnikowych przewiduje wchodząca w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje wdrażają część przepisów dyrektywy 2009/30/WE, (...)

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,87 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego. Inspekcja Handlowa od 2003 r. bada jakość paliwa oferowanego na rynku. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek (...)

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Przełomowe zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Służbie Więziennej poszerza kompetencje SW w związku z wykonywaniem przez nią zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego (SDE). Nowelizacja (...)

Należyta staranność w VAT

Należyta staranność w VAT

Na czym polega należyta staranność? Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Prawo oraz orzecznictwo jest w ciągłe modyfikowane i zmieniane. Wciąż nowelizacje i zmiany w orzecznictwie. Dochodzi do sytuacji, że nie można zakończyć sprawy wzorując się na uchwale, która (...)

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało (...)

Fotoradar a Straż Miejska

Fotoradar a Straż Miejska

Otrzymałem 3 lipca ze Straży Miejskiej w W. wezwanie: \"w związku z ujawnieniem wykroczenia polegającemu na przekroczeniu prędkości czym kierujący pojazdem marki ....... o nr rej.......dopuścił (...)

VAT i ryczałt od prywatnego najmu a media

VAT i ryczałt od prywatnego najmu a media

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Poza działalnością wynajmuję dwa lokale. Wynajem zgłosiłem na ryczałt 8,5%. W umowie wynajmu mam zapis, że będą refakturowane media (energia, (...)

Nowelizacja przepisów o docieplaniu budynku

Nowelizacja przepisów o docieplaniu budynku

Czy w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego od maja br. w szczególności przepisów dotyczących zgłoszenia budowlanego, rozpoczęte prace budowlane polegające na dociepleniu budynku przed (...)

Czy można samodzielnie odprowadzić składki na ZUS?

Czy można samodzielnie odprowadzić składki na ZUS?

Witam serdecznie, czy istnieje możliwość samodzielnego odprowadzania składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne?   Niniejsza opinia prawna wydana została na podstawie przepisów: - ustawy (...)

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

W 2008 roku otworzyłem firmę która dobrze prosperowała. Niestety zacząłem podupadać na zdrowiu. Coraz większe koszta leczenia zmusiły mnie, oraz moją rodzinę do zaciągania kredytów. Długi (...)

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

Na moim gruncie od 1977r znajduje się linia energetyczna posadowiona nielegalnie. Jej właściciel dostarcza za jej pośrednictwem prąd m.in. do moich zabudowań. Linia nie jest od lat konserwowa zdarzają (...)

Składka zdrowotna - wolny zawód

Składka zdrowotna - wolny zawód

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Pracuję w państwowej szkole w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto, udzielam korepetycji z języka angielskiego. Zarejestrowałam je w Urzędzie (...)

Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Zasada lex retro non agit (zasada niedziałania prawa wstecz) zabrania stosowania nowo ustanowionych norm prawnych do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych norm, i z którymi to (...)

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Sąsiad mój w ostatnim czasie zamienił oborę na pomieszczenie mieszkalne. Wiem, że w ostatnim czasie nastąpiła nowelizacja przepisów o zmianie przeznaczenia budynku. Czy w tym wypadku koniecznym (...)

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, chyba że nowy statut (...)

Dodatkowe wpisanie osób do księgi wieczystej

Dodatkowe wpisanie osób do księgi wieczystej

Jestem właścicielką gruntu, na którym stoi budynek wybudowany trakcie trwania małżeństwa (częściowo ze wspólnych środków częściowo z mojego mienia odrębnego). Na budowę tę zaciągnęliśmy (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano (...)

Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową

Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową

Jest to mała firma. Konkretnie kiosk handlowy. Osoba go prowadząca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na zasadzie Wpisu do ewidencji. Rozlicza się z fiskusem na podstawie księgi przychodów (...)

FORUM PRAWNE

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Studiuję, ojciec przestał płacić alimenty

Studiuję, ojciec przestał płacić alimenty Witam, mam 21 lat, od października zaczynam studia magisterskie (nie wiem jeszcze czy w trybie dziennym czy zaocznym). Dodatkowo pracuję na pół etatu (...)

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Wtiam, proszę mi napisać od kiedy ta nowelizacja wchodzi w życie? weszła, 8 grudnia albo 9. w każdym bądź razie już jest. wujek czas Papierosy (...)

Porady prawne