15.9.2020

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

14 września 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną założenia nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie oraz wytyczne techniczne w ramach wzorców i standardów. Celem webinariów jest wspomaganie projektantów, zarządców dróg i administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wykonawców w ich codziennej pracy, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy technicznej w drogownictwie.

Porady prawne

Wsparcie zarządców dróg samorządowych

- "Ministerstwo Infrastruktury kompleksowo wspiera zarządców dróg samorządowych. Na drogi lokalne kierujemy środki na niespotykaną wcześniej skalę z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto wspieramy samorządy dostarczając im wiedzę techniczną. W nowych wytycznych zawarto katalogi typowych rozwiązań, zasady i przykłady projektowania oraz wytyczne utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich. Rozwiązania te pozwalają na optymalizację kosztów na każdym etapie inwestycji, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych i bezpieczeństwa. Dzięki temu samorządy uzyskają cenną wiedzę o zasadach projektowania, realizacji i utrzymania infrastruktury drogowej" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podpisana umowa to kolejny krok na drodze do wprowadzenia nowoczesnego systemu wymagań technicznych w drogownictwie, którego podstawowym założeniem jest odejście od szczegółowych warunków technicznych w formie przepisów techniczno-budowlanych, na rzecz szeregu specjalistycznych opracowań, rekomendowanych do stosowania przez Ministra właściwego do spraw transportu.

W latach 2016-2020, na zlecenie MI, zespoły najlepszych specjalistów z zakresu drogownictwa pracowały nad 25 wytycznymi dotyczącymi projektowania, realizacji i utrzymania dróg, 14 wytycznymi dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich oraz 2 opracowaniami dotyczącymi modelowania informacji o budowaniu (BIM).

Rozwiązania opracowane przez specjalistów m.in. z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz firm projektowych wymagają jeszcze konsultacji z przedstawicielami środowiska branżowego, do których są adresowane.

Pierwsze webinarium odbędzie się 29 września 2020 r. Szczegółowe informacje na temat konsultacji i sposobu zgłaszania uwag będzie można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Kongresu Drogowego.

O wzorcach i standardach 

Więcej informacji na temat obowiązujących i planowanych przepisów techniczno-budowlanych, wzorców i standardów oraz procesu konsultacji można znaleźć na stronie MI.

Czym są WiS?

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych minister właściwy do spraw transportu (obecnie jest to Minister Infrastruktury) może wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg.

WiS są przeznaczone do dobrowolnego stosowania. Oznacza to, że nie stanowią one obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych (PTB) w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane oraz że nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej.

Tym samym zaprojektowanie drogi lub mostu zgodnie z wytycznymi określonymi w WiS nie powoduje automatycznie spełnienia obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane. Natomiast w WiS można będzie znaleźć rekomendowaną metodę spełnienia obligatoryjnych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych w PTB. Nie będzie to jednak jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie. Jeśli projektant uzna, że inne rozwiązanie gwarantuje spełnienie wymagań określonych w PTB, będzie mógł je zastosować. Bowiem, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania ponosi projektant.

WiS stanowią więc część szeroko rozumianej wiedzy technicznej w drogownictwie, tzn. stanowią zbiór zasad, wytycznych, wzorów i standardów, opracowanych przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny, zalecanych do stosowania przy projektowaniu, wykonywaniu i utrzymywaniu dróg publicznych.

Miejsce WiS w systemie wymagań technicznych w drogownictwie (PDF, 0.08 MB)

Polskie Normy a WiS

WiS nie zastępują ani nie konkurują z Polskimi Normami (PN). Stanowią natomiast uzupełnienie zasobów wiedzy technicznej, w szczególności w obszarach dotychczas nieobjętych normalizacją. W przeciwieństwie do PN, dostęp do WiS jest bezpłatny. Za WiS odpowiada minister właściwy do spraw transportu, natomiast krajową jednostką normalizacyjną odpowiadającą za opracowywanie i dystrybucję PN jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), niezależny od ministra właściwego do spraw transportu. Podobnie jak w przypadku WiS, stosowanie PN jest dobrowolne, o ile obowiązek taki nie został nałożony poprzez powołanie normy w przepisach prawa. Jednocześnie nie przewiduje się powoływania WiS w przepisach prawa.

Po co powstają WiS?

Celem WiS jest wspomaganie projektantów, zarządców dróg i całej administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wykonawców w ich codziennej pracy, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej, aktualnej, sprawdzonej i jednoznacznie sformułowanej wiedzy technicznej w drogownictwie.

Wymagania zawarte w WiS formułowane są przy nadrzędnym założeniu konieczności dążenia do standaryzacji, ujednolicania i zwiększania czytelności dróg publicznych pod względem parametrów funkcjonalno-technicznych oraz zachowaniu zasad projektowania uniwersalnego tj. projektowania w sposób pozwalający na użytkowanie dróg przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania.

Co składa się na WiS?

Proces powstawania WiS jest ciągły. WiS składają się z serii opracowań, które podzielono na trzy podstawowe grupy:

  • WR-D – wytyczne rekomendowane dotyczące dróg (tzw. drogowe),
  • WR-M – wytyczne rekomendowane dotyczące drogowych obiektów inżynierskich (tzw. mostowe lub obiektowe),
  • BIM – wzorce i standardy dotyczące modelowania informacji o budowaniu (Building Information Modeling) dotyczące dróg (BIM-D) i drogowych obiektów inżynierskich (BIM-M).

Planuje się również stworzenie i rozwijanie cyfrowych narzędzi (CN), usprawniających korzystanie z WiS, np. ułatwiających dokonywanie obliczeń lub wyboru rozwiązania, zarówno w części drogowej (CN-D) jak i wczęści dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich (CN-M).

Jak korzystać z WiS?

WiS udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w formacie PDF lub w formie narzędzi cyfrowych. Dostęp do WiS jest bezpłatny i powszechny.

Opracowania w ramach WR-D i WR-M są oznaczane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację.

Sposób oznaczenia opracowań w ramach WR-D i WR-M na przykładzie WR-D-42-2 

Poszczególne opracowania podzielone są na kolejno numerowane rozdziały („1.”) i podrozdziały („1.1.” lub „1.1.1”). W każdym rozdziale lub podrozdziale wyróżnia się: akapity („(1)”), litery („a”) i tirety („–”). Powołując się na dany fragment wytycznych najpierw podajemy oznaczenie wytycznych (np. „WR-D-42-2”), później numer kolejny rozdziału lub podrozdziału bez kropki na końcu („1”), dalej bez używania przecinka numer kolejny akapitu w nawiasie („(1)”), dalej bez używania przecinka kolejną literę w danym akapicie („a”), a po spacji słowo „tiret” oraz słowny zapis jego kolejności w danej literze („pierwszy”). Przykłady prawidłowych zapisów przedstawiono poniżej:

  • „zgodnie z WR-D-42-2 1(1)a tiret pierwszy” – oznacza: zgodnie z akapitem pierwszym literą a tiret pierwszym w rozdziale 1 „Wytycznych projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów”,
  • „na podstawie WR-D-42-2 1.1(2)b tiret trzeci” – oznacza: zgodnie z akapitem drugim literą b tiret trzecim w podrozdziale 1.1 „Wytycznych projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów”.

Podobnie oznaczane będą opracowania w ramach BIM-D i BIM-M.

Oprócz oznaczeń literowych i liczbowych, w celu łatwiejszej identyfikacji WiS, wprowadzono zróżnicowanie kolorystyki opracowań, zgodnie z którym WiS w części drogowej oznaczane są kolorem zielonym, a WiS w części obiektowej oznaczane są kolorem niebieskim.

Opracowania w ramach WR-D i WR-M nie mają numerowanych stron, a każdy nowy rozdział („1.”) zaczyna się na stronie nieparzystej. Taki system pozwala na sprawne zastępowanie poszczególnych rozdziałów ich nowymi wersjami, bez konieczności zmiany całego opracowania.

Trzy pierwsze rozdziały WR-D i WR-M wyglądają zawsze tak samo i są to:
1. Przedmiot i zakres opracowania,
2. Wykaz opracowań powołanych,
3. Definicje i objaśnienia skrótów.

Wszystkie tabele („tab.”) i rysunki („rys.”) numerowane są kolejno w każdym rozdziale lub podrozdziale. Kolejny numer tabeli lub rysunku poprzedzony jest numerem rozdziału lub podrozdziału. Na przykład zapis „w tab. 4.2.1.1” oznacza pierwszą tabelę w podrozdziale 4.2.1.

Czy mogę kopiować i rozpowszechniać WiS?

Prawa wyłączne do wszystkich opracowań w ramach WiS posiada Skarb Państwa – Minister Infrastruktury. Nie oznacza to jednak, że nie możesz drukować, kopiować i udostępniać WiS. Nie wolno Ci jednak wydawać ani odpłatnie rozpowszechniać WiS. Wykorzystując WiS w swojej pracy, prosimy o wskazanie źródła, szczególnie przy powoływaniu się na zapisy WiS.

Przewodnik po WiS

Spis wszystkich WiS, z podziałem na grupy, części i działy, oraz informacje o kolejnych wersjach i datach ich obowiązywania, zawarte będą w WR-P-02 Przewodnik po wzorcach i standardach w drogownictwie, który jest w trakcie opracowywania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra (...)

Więcej inwestycji drogowych

Więcej inwestycji drogowych

Więcej inwestycji z dofinansowaniem rządowym Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, przygotowana przez Ministra Infrastruktury, ma pozwolić na dostosowanie zasad funkcjonowania funduszu do bieżących potrzeb w zakresie dofinansowania (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji (...)

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na polski rynek

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na polski rynek

Regulacje normujące wprowadzanie wyrobów budowlanych na polski rynek powinny znać przede wszystkim podmioty wprowadzające na rynek lub udostępniające na rynku wyroby budowlane, czyli producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy, dystrybutorzy (sprzedawcy). Regulacje normujące (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego sformułowała Rada Wspólnot Europejskich w 1972 r. Parlament Europejski w 1978 r. nadał im charakter karty. Nie jest on jednak samodzielnym organem ustawodawczym i jego uchwały mają charakter jedynie deklaracji politycznych. Karta ta nie jest więc źródłem (...)

Cyfryzacja w budownictwie w trakcie

Cyfryzacja w budownictwie w trakcie

Teraz książkę obiektu budowlanego i dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online Od 2020 r. budownictwo przechodzi krok po kroku transformację cyfrową. Proces ten wspierają przepisy prawne, które przyspieszają kolejne usprawnienia w tym obszarze. Wśród najnowszych narzędzi (...)

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęta przez Sejm 29 października 2021 r., została 14 grudnia podpisana przez Prezydenta RP. Zakłada ona m.in. wprowadzenie od 1 kwietnia 2022 r. systemu wartościowego rozliczenia energii wyprodukowanej przez prosumenta, tj. net-billing. (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Reforma systemu badań technicznych pojazdów

Reforma systemu badań technicznych pojazdów

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra infrastruktury, trafił do Sejmu.  Jakie zmiany systemu badań technicznych pojazdów przewidziano? Projekt zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Rewolucja cyfrowa w sądach

Rewolucja cyfrowa w sądach

Kolejne etapy Trwa rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki decyzjom Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego to nowy etap w historii sądownictwa. Do wymiaru sprawiedliwości w coraz większym zakresie wprowadzane są rozwiązania informatyczne. 1/3 postępowań jest dziś prowadzonych wyłącznie (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. Administrator danych jest obowiązany zastosować (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 godzin. Kiedy i w jakich przypadkach jest dopuszczalne przedłużenie tego czasu pracy? Czy są to (...)

Wymagane odległości między budynkami

Wymagane odległości między budynkami

Zamierzam wybudować na cele mieszkalne lub agroturystyczne. W jakiej odległości powinien być usytuowany nowy budynek od budynku drewnianego sąsiada, który jest postawiony tuż przy granicy działki? Czy jest możliwość zmniejszenia tej odległości przez np. użycie odpowiednich preparatów przeciwpożarowych? (...)

Budynek mieszkalny a letniskowy

Budynek mieszkalny a letniskowy

Zamierzam wybudować dom letniskowy murowany, który w przyszłości , po wybudowaniu właściwego domu, będzie wolnostojącym garażem. Czym różni się, z punktu widzenia prawa budowlanego i innych przepisów, budynek mieszkalny od letniskowego? Prawo budowlane nie definiuje pojęcia domu letniskowego, (...)

Sposób rozbudowy domu

Sposób rozbudowy domu

Czy są jakieś przepisy określające sposób rozbudowy domu? Chodzi mi o to, że na dużej działce stoi dom, zagospodarowanie przestrzenne miasta na tej i innych działkach wokół umożliwia jedynie rozbudowę domu. Chcę postawić obok drugi dom, który z wyglądu i rozmiarem będzie podobny do (...)

Immisja nieprzyjemnych zapachów do mieszkania

Immisja nieprzyjemnych zapachów do mieszkania

Prosiłbym bardzo o poradę przeciw komu skierować sprawę o odszkodowanie? Kilka miesięcy temu pod moim mieszkaniem założono pizzerię, emitującą nieprzyjemne zapachy do mojego mieszkania zlokalizowanego powyżej. Zapach dostaje się zwłaszcza w dni upalne do mieszkania poprzez okna, drzwi balkonowe, (...)

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

W przetargu prowadzonym wg U.p.z.p., oprotestowany został wybór oferty w której jeden z ekspertów kluczowych posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nabyte w roku 1990, a w chwili uzyskania tych uprawnień miał wykształcenie średnie techniczne. Osoba ta ukończyła studia (...)

Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

Jakie wymagania powinny spełniać w budynku przewody kominowe? Sąd Administracyjny w swym orzecznictwie, wskazał, że: „szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przewodów kominowych zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków (...)

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Chcę wyznaczyć kierownika budowy. Kto może pełnić funkcję kierownika budowy? Czy są wymagane specjalne uprawnienia? Zgodnie z prawem budowlanym za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego (...)

Wymogi techniczne mieszkania w domu wielorodzinnym

Wymogi techniczne mieszkania w domu wielorodzinnym

Jakim wymogom technicznym powinno odpowiadać mieszkanie w domu wielorodzinnym? Decydują o tym zatem w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. (...)

Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

Osoba fizyczna X prowadzi działalność gospodarczą jako taksówkarz. Chciałby założyć spółkę jawną z inną osobą Y. Usługi taxi wykonywałaby pierwsza osoba X, druga osoba Y wykonywałaby inne czynności. Czy spółka może wykonywać usługę na podstawie dotychczasowej koncesji osoby X, (...)

Budowa studni wąskorurowej

Budowa studni wąskorurowej

Chciałbym na działce budowlanej wykonać studnię wąskorurową wierconą. Działka znajduje się na terenie zabudowy miejskiej domków jednorodzinnych. Nie mam w zamiarze budować studni kopanej, lecz wierconej wąskorurowej do ujęcie wody pitnej na własne potrzeby. Czy potrzebne jest pozwolenie (...)

Przyłączenie budynku do energii elektrycznej

Przyłączenie budynku do energii elektrycznej

Wystąpiłem o podpisanie umowy o dostawę energii elektrycznej do remontowanego budynku. Budynek był odłączony od 1,5 roku od dostaw energii elektrycznej, ponieważ nie był w żaden sposób używany. Żadne warunki techniczne dotyczące przyłączenia energii nie zostały zmienione (ta sama instalacja (...)

Wymogi techniczne restauracji

Wymogi techniczne restauracji

Jaką wysokość powinny mieć pomieszczenia z przeznaczeniem na restaurację lub karczmę? Wysokość pomieszczeń jest zależna od kilku czynników, tzn. od przeznaczenia pomieszczenia, od tego czy pobyt ludzi jest w nich stały (te same osoby przebywają ponad 4 godziny) czy czasowy, czy panują (...)

Jakie wymagania techniczne musi spełniać obiekt budowlany?

Jakie wymagania techniczne musi spełniać obiekt budowlany?

W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej? Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi powinien być zaprojektowany i budowany w sposób określony w przepisach, (...)

Immisja nieprzyjemnych zapachów do mieszkania

Immisja nieprzyjemnych zapachów do mieszkania

Prosiłbym bardzo o poradę przeciw komu skierować sprawę o odszkodowanie? Kilka miesięcy temu pod moim mieszkaniem założono pizzerię, emitującą nieprzyjemne zapachy do mojego mieszkania zlokalizowanego powyżej. Zapach dostaje się zwłaszcza w dni upalne do mieszkania poprzez okna, drzwi balkonowe, (...)

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

W przetargu prowadzonym wg U.p.z.p., oprotestowany został wybór oferty w której jeden z ekspertów kluczowych posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nabyte w roku 1990, a w chwili uzyskania tych uprawnień miał wykształcenie średnie techniczne. Osoba ta ukończyła studia (...)

Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

Jakie wymagania powinny spełniać w budynku przewody kominowe? Sąd Administracyjny w swym orzecznictwie, wskazał, że: „szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przewodów kominowych zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków (...)

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Chcę wyznaczyć kierownika budowy. Kto może pełnić funkcję kierownika budowy? Czy są wymagane specjalne uprawnienia? Zgodnie z prawem budowlanym za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego (...)

Wymogi techniczne mieszkania w domu wielorodzinnym

Wymogi techniczne mieszkania w domu wielorodzinnym

Jakim wymogom technicznym powinno odpowiadać mieszkanie w domu wielorodzinnym? Decydują o tym zatem w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. (...)

Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

Osoba fizyczna X prowadzi działalność gospodarczą jako taksówkarz. Chciałby założyć spółkę jawną z inną osobą Y. Usługi taxi wykonywałaby pierwsza osoba X, druga osoba Y wykonywałaby inne czynności. Czy spółka może wykonywać usługę na podstawie dotychczasowej koncesji osoby X, (...)

Budowa studni wąskorurowej

Budowa studni wąskorurowej

Chciałbym na działce budowlanej wykonać studnię wąskorurową wierconą. Działka znajduje się na terenie zabudowy miejskiej domków jednorodzinnych. Nie mam w zamiarze budować studni kopanej, lecz wierconej wąskorurowej do ujęcie wody pitnej na własne potrzeby. Czy potrzebne jest pozwolenie (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. Administrator danych jest obowiązany zastosować (...)

Przyłączenie budynku do energii elektrycznej

Przyłączenie budynku do energii elektrycznej

Wystąpiłem o podpisanie umowy o dostawę energii elektrycznej do remontowanego budynku. Budynek był odłączony od 1,5 roku od dostaw energii elektrycznej, ponieważ nie był w żaden sposób używany. Żadne warunki techniczne dotyczące przyłączenia energii nie zostały zmienione (ta sama instalacja (...)

Wymogi techniczne restauracji

Wymogi techniczne restauracji

Jaką wysokość powinny mieć pomieszczenia z przeznaczeniem na restaurację lub karczmę? Wysokość pomieszczeń jest zależna od kilku czynników, tzn. od przeznaczenia pomieszczenia, od tego czy pobyt ludzi jest w nich stały (te same osoby przebywają ponad 4 godziny) czy czasowy, czy panują (...)

Jakie wymagania techniczne musi spełniać obiekt budowlany?

Jakie wymagania techniczne musi spełniać obiekt budowlany?

W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej? Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi powinien być zaprojektowany i budowany w sposób określony w przepisach, (...)

Warunki techniczne pojazdu samochodowego

Warunki techniczne pojazdu samochodowego

Jechałem samochodem, w którym była pęknięta przednia szyba. Czy policja może zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu i ukarać mandatem, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego działania? Podstawy do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu zawiera art. 132 ust. 1 ustawy z dnia (...)

Wymagane odległości między budynkami

Wymagane odległości między budynkami

Zamierzam wybudować na cele mieszkalne lub agroturystyczne. W jakiej odległości powinien być usytuowany nowy budynek od budynku drewnianego sąsiada, który jest postawiony tuż przy granicy działki? Czy jest możliwość zmniejszenia tej odległości przez np. użycie odpowiednich preparatów przeciwpożarowych? (...)

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Posiadam działkę rolną, która w wyniku powstania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przekształcona na działkę budowlaną, na której określono nieprzekraczalną i stałą linię zabudowy - 6 metrów od granicy działki. Problem polega na tym, iż na owej granicy przebiega (...)

Certyfikat w zamówieniach publicznych

Certyfikat w zamówieniach publicznych

Zamawiający wymaga, aby dostawca wykazał się posiadaniem certyfikatu zarzadzania jakoscią ISO oraz posiadał atest pZH na całe urzadzenie. Dostawca ma być wyłoniony na podstawie prowadzonego przetargu nieograniczonego. Moim jego wymóg jest niezgodny z art. 25 i chyba art. 30 ustawy o zamówieniach (...)

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Posiadam sprawny technicznie samochód osobowy. Jednakże samochód ma pewne uszkodzenia blacharskie, ale nie ma elementów wystających, niebezpiecznych. Czy może być przeprowadzone okresowe badanie techniczne ww pojazdu? Proszę o przytoczenie odpowiednich przepisów. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy (...)