Obowiązek meldunkowy

 

Obowiązek meldunkowy - czym jest i na czym polega?

Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Jak wskazuje ustawa, ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób - na tym właśnie polega meldunek. Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

Na początku warto także wskazać bardzo istotną kwestię. Obowiązek meldunkowy jest wyłącznie obowiązkiem administracyjnym. Nie jest bezpośrednio związany z prawami wynikającymi z systemu prawa cywilnego. Samo zameldowanie, czy też wymeldowanie nie będzie więc miało wpływu na prawa do lokalu, mieszkania bądź domu. Tak jak wymeldowanie właściciela, czy też współwłaściciela nie pozbawia prawa własności, tak i wymeldowanie najemcy nie pozbawia prawa do najmu.

Obowiązek meldunkowy polega na:

 1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

 2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

 3. zameldowaniu o urodzeniu dziecka;

 4. zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego;

 5. zameldowaniu o zgonie osoby.

Zameldowanie w miejscu pobytu

Ustawa wskazuje, iż każda osoba może być zameldowana na pobyt stały i pobyt czasowy.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Zamieszkanie to oznacza skoncentrowanie w danej miejscowości swoich spraw życiowych, uczynienie z tej miejscowości głównego ośrodka swojej działalności (zawodowej, osobistej). W tym samym czasie można mieć wyłącznie jedno miejsce pobytu stałego. Każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i i przebywająca w Polsce jest zobowiązana do zameldowania się w miejscu pobytu stałego.

Pobytem czasowym jest natomiast przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

 

W praktyce mogą pojawić się pewne wątpliwości co do tego, czy dana osoba jest zameldowana na pobyt stały, czy na pobyt czasowy. Zasadą jest, że osoba zameldowana na pobyt czasowy, lecz przebywająca nieprzerwanie na terenie danej miejscowości przez okres dłuższy niż 2 miesiące, jest zobowiązana zameldować się w tej miejscowości na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące, iż pobyt w danej miejscowości ma rzeczywiście charakter czasowy.

Innymi okolicznościami przemawiającymi za pobytem czasowym w danym miejscu, mimo przebywania w danej miejscowości dłużej niż 3 miesiące, są:

 • wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego;

 • pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych;

 • odbywanie czynnej służby wojskowej;

 • pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Jeśli jednak mimo powyższej regulacji pojawią się wątpliwości co do miejsca pobytu osoby (miejsca pobytu stałego bądź czasowego), rozstrzygane są one przez właściwe organy gminy.

Dokonując obowiązku meldunkowego, należy przedłożyć dowód osobisty bądź też inny dokument potwierdzający tożsamość danej meldującego się. Jeśli meldującym się jest osoba małoletnia, nie posiadająca dokumentu tożsamości, wystarczającym dokumentem będzie akt urodzenia tej osoby. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy spoczywa na rodzicu bądź innym opiekunie. Prawo zwalnia jednak z obowiązku meldunkowego na pobyt czasowy trwający nie dłużej niż 3 miesiące, małoletnich do ukończenia 7 roku życia,

Jeśli chcemy zameldować się na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące bądź też na pobyt stały, niezbędne jest przedłożenie dokumentu wydanego przez właściciela, potwierdzającego pobyt w danym miejscu oraz wyłącznie do wglądu tytułu prawnego do miejsca zameldowania. Może to być nie tylko akt własności, ale także umowa cywilnoprawna (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego czy też użytkowego).

Zameldowanie - niezależnie od tego, czy na pobyt stały, czy wyłącznie na pobyt czasowy - następuje pod określonym adresem.

Zameldowanie

Każda osoba, która przebywa w określonej miejscowości, pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

Jeśli natomiast przebywamy w zakładzie hotelarskim (hotelu czy też hostelu) albo innym zakładzie udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, powinniśmy się na pobyt stały bądź czasowy nie później niż z upływem 24 godziny od chwili przybycia do danego miejsca. W takim przypadku zameldowania dokonuje kierownik zakładu lub inna upoważniona przez niego osoba.

Zameldowanie na pobyt stały

Jeśli chcemy zameldować się w danej miejscowości pod wskazanym adresem na pobyt stały, powinniśmy udać się do właściwego do spraw meldunkowych organu gminy i przedłożyć zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca zamieszkania oraz przekazać następujące dane:

 1. nazwisko i imiona; 

 2. nazwisko rodowe; 

 3. nazwiska i imiona poprzednie; 

 4. imiona rodziców; 

 5. nazwiska rodowe rodziców; 

 6. stan cywilny; 

 7. imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe; 

 8. płeć; 

 9. datę i miejsce urodzenia; 

 10. obywatelstwo

 11. numer PESEL

 12. dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych; 

 13. adres poprzedniego miejsca pobytu stałego; 

 14. adres nowego miejsca pobytu stałego; 

 15. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, 

 16. o wykształceniu.

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy następuje w ten sam sposób, jaki przewidziany jest dla meldunku stałego, jednakże dodatkowo wskazuje się zamierzony czas trwania meldunku. Jeśli zameldowany na pobyt czasowy przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, wówczas jest obowiązany dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.

 

Wymeldowanie

Osoba, która dobrowolnie opuszcza miejsce pobytu stałego bądź też czasowego trwającego dłużej niż trzy miesiące, jest zobowiązana wymeldować się w urzędzie gminy, właściwym dla miejsca zameldowania, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu.

Zgłoszenie" wymeldowania (podobnie jak zameldowanie) obejmuje obowiązek podania następujących danych:

 1. nazwisko i imiona; 

 2. nazwisko rodowe; 

 3. nazwiska i imiona poprzednie; 

 4. imiona rodziców; 

 5. nazwiska rodowe rodziców; 

 6. stan cywilny; 

 7. imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe; 

 8. płeć; 

 9. datę i miejsce urodzenia; 

 10. obywatelstwo; 

 11. numer PESEL; 

 12. dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych; 

 13. adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące; 

 14. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

 15. o wykształceniu. 

Jeżeli osoba, będąc zameldowana w danej miejscowości pod wskazanym adresem, opuści miejsce zameldowania i nie dokona obowiązku wymeldowania się z miejsca pobytu, z wnioskiem o wydanie w tym zakresie decyzji może wystąpić zainteresowany bądź też taka decyzja może zostać wydana z urzędu. Zainteresowanemu wydaje się zaświadczenie o wymeldowaniu danej osoby z dotychczasowego miejsca pobytu.

Obowiązek wymeldowania nie dotyczy jednak osoby zameldowanej czasowo, jeśli opuściła miejsce pobytu, zgodnie z okresem, który był zgłaszany przy zameldowaniu. Jeżeli jednak osoba taka opuści miejsce pobytu przed upływem zgłoszonego okresu, będzie musiała się wymeldować.

Wczasowicze i turyści

Ustawa nakłada obowiązek meldunkowy na osoby, które przybywają do domu wczasowego lub wypoczynkowego, pensjonatu, hotelu, motelu, domu wycieczkowego, pokoju gościnnego, schroniska, campingu lub na strzeżone pole biwakowe albo do innego podobnego zakładu. Osoba taka ma obowiązek zameldować się w ciągu 24 godzin od chwili przybycia do wskazanych miejsc.

Jednakże osoba, która przebywa w celach turystyczno-wypoczynkowych poza wskazanymi miejscami, nie jest zobowiązana do spełnienia obowiązku meldunkowego, jeśli jej pobyt w tej miejscowości nie przekracza 30 dni.

Nie są związani również obowiązkiem meldunkowym uczestnicy kolonii i obozu turystyczno-wypoczynkowego organizowanego przez instytucję państwową lub społeczną, związek zawodowy albo inną organizację społeczną dla młodzieży szkolnej i studiującej, jeżeli pobyt czasowy nie przekracza 30 dni.

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Ustawa reguluje także zasady meldowania osób nie będących obywatelami polskimi. I tak, każda osoba, która przebywa poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczynkiem, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej

Jeśli cudzoziemiec zamierza zameldować się na pobyt stały, zobowiązany jest spełnić wymagane dane do zameldowania oraz przedstawić kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

W przypadku gdy cudzoziemiec dokonuje obowiązku meldunkowego w związku z pobytem czasowym trwającym ponad trzy miesiące, zobowiązany jest zgłosić wymagane dane do zameldowania oraz przedstawić wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy bądź gdy toczy się postępowanie administracyjne o wydanie decyzji, w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony  - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

 

Obywatele Unii Europejskiej

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy dokonują zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są pod warunkiem wzajemności szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, z wyjątkiem cudzoziemców mających stałe miejsce pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli natomiast cudzoziemcy przebywają w Polsce w charakterze turystów bądź też wczasowiczów, podlegają obowiązkom meldunkowym na tych samych zasadach co obywatele polscy.

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązek meldunkowy przestanie istnieć. Zamiast niego zostanie wprowadzony obowiązek zgłoszenia i rejestracji miejsca zamieszkania. Zgłoszenia podstawowego i dodatkowego miejsca zamieszkania będzie można dokonać w organie właściwej gminy bądź elektronicznie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. 2006 r., Nr 139, poz. 993, ze zm.)

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Ewidencja ludności  Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Kto (...)

Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

 Stan faktyczny:Od kilku lat zamieszkuję z dzieckiem w miejscowości położonej w dużej odległości od miejsca stałego zameldowania. Oboje nie mamy czasowego zameldowania. Chciałam zapisać dziecko do niepublicznego przedszkola i tam zapytano mnie o czasowe zameldowanie dziecka, bo to jest (...)

Obowiązek meldunkowy pozostaje

Obowiązek meldunkowy pozostaje

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Utrzymanie obowiązku meldunkowego Przewidziano uchylenie przepisów znoszących obowiązek (...)

Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego

Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego

Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym (...)

Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

 Stan faktycznyTeść przekazał aktem notarialnym prawo własności do lokalu swemu wnukowi nieletniemu (14 lat), który spełnił obowiązek zameldowania stałego, a jego prawny opiekun – matka – została zameldowana czasowo. W lokalu tym zamieszkuje teść, który jest (...)

Obowiązek meldunkowy czekają duże zmiany

Obowiązek meldunkowy czekają duże zmiany

Od 1 stycznia 2016 r. zniknie obowiązek meldunkowy. Komisja spraw wewnętrznych przyjęła z poprawkami rządowy projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Przesuwa on termin zniesienie obowiązku meldunkowego, który według obecnie obowiązujących przepisów był przewidziany (...)

Jak zainicjować wymeldowanie z urzędu - opinia prawna

Jak zainicjować wymeldowanie z urzędu - opinia prawna

Stan faktyczny Wymeldowanie osoby z mojego mieszkania, tak aby odbyło się to z urzędu. Chcę dowiedzieć się jak to zrobić, aby ta osoba nie mogła wykonać żadnych ruchów, np. na złość wprowadzić się ponownie, przyjść z policją twierdząc, że tu mieszka. W urzędzie gminy dowiedziałam (...)

Zamiast meldunku - zgłoszenie miejsca zamieszkania?

Zamiast meldunku - zgłoszenie miejsca zamieszkania?

Czego dotyczy projekt nowej ustawy o ewidencji ludności?W Sejmie jest obecnie rządowy projekt nowej ustawy o ewidencji ludności. Wedle projektu w 2009 r. obowiązek meldunkowy zostanie zastąpiony zgłoszeniem miejsca zamieszkania. Zniesienie obowiązku meldunkowego stanowi z jednej strony wykonanie (...)

Obowiązek meldunkowy o lata dłużej

Obowiązek meldunkowy o lata dłużej

Posłowie poparli rządowy projekt noweli ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych przesuwający zniesienie obowiązku meldunkowego z 2014 r. na 2016 r. Ruch Palikota jednak zgłosił poprawki dot. przywrócenia zapisów o elektronicznych dowodach osobistych.   Projekt, opracowany (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

Czym jest rejestr PESEL? Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym (...)

E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

E-meldunek – kolejna e-usługa już działa Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Teraz to prostsze niż kiedykolwiek.  Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. (...)

Od kiedy można żądać obniżenia alimentów – opinia prawna

Od kiedy można żądać obniżenia alimentów – opinia prawna

Stan faktyczny Został orzeczony rozwód z mojej winy - tak się zgodziłem, aby nie wlec sprawy. Żona wyprowadziła się w lutym, nie podała adresu. Pensja na jej utrzymanie szła na jej konto - nie ograniczałem jej tego. Sąd zasądził 800 zł. - to moje całe dochody - nie sprawdzając z (...)

Obowiązek meldunkowy zniknie na dobre za cztery lata

Obowiązek meldunkowy zniknie na dobre za cztery lata

Od nowego roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano także z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Zgodnie z przygotowanymi przez resort spraw wewnętrznych zmianami od stycznia (...)

Wznowiono prace nad zniesieniem meldunku

Wznowiono prace nad zniesieniem meldunku

Obowiązek meldunkowy zostanie zastąpiony rejestracją. Nowe miejsce stałego pobytu zgłosimy przez internet. Dostaniemy na to 30 dni. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajęła się projektem znoszącym obowiązek meldunku. Zamiast tego obywatele będą się rejestrować, wskazując (...)

E-meldunek

E-meldunek

W razie zmiany miejsca zamieszkania bądź powrotu z zagranicy i braku meldunku w Polsce, nie trzeba już iść do urzędu. Można zameldować się przez Internet. E-meldunek to jedna z uruchomionych przez Ministerstwo Cyfryzacji e-usług, której celem jest po prostu ułatwienie (...)

Kiedy rodzice mogą wymeldować dzieci?

Kiedy rodzice mogą wymeldować dzieci?

W rozważanej przez Naczelny Sąd Administracyjny sytuacji ojciec wniósł o wymeldowanie małoletnich dzieci z pobytu stałego w lokalu. Podał przy tym, że dzieci nie zamieszkują tam od pewnego czasu, nie ponoszą opłat z nim związanych, nie utrzymują kontaktów z ojcem i (...)

Wymeldowanie z urzędu czy na wniosek strony postępowania - opinia prawna

Wymeldowanie z urzędu czy na wniosek strony postępowania - opinia prawna

  Stan faktyczny Zamieszkiwałam wspólnie z mężem wojskową, służbową kwaterę. Pod koniec sierpnia 1996 r. wyprowadziłam się ze wspólnie zajmowanego mieszkania w wyniku konfliktów z mężem. Od tego czasu zamieszkałam we wspólnie budowanym domu (budowa nie jest (...)

Meldunek na pobyt czasowy uniemożliwia wymeldowanie ze stałego miejsca pobytu

Meldunek na pobyt czasowy uniemożliwia wymeldowanie ze stałego miejsca pobytu

Była żona A.B. wystąpiła z wnioskiem o jego wymeldowanie. Wskazała, iż wyprowadził się z dotychczasowego miejsca zamieszkania we wrześniu 2004 r. i od tego czasu przebywa w P. W trakcie postępowania ustalono, iż po wyjeździe do P. A.B. zameldował się tam na pobyt czasowy. Organ (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Na czym polega obowiązek meldunkowy? Obowiązek meldunkowy jest obowiązek administracyjnym i nie tworzy żadnych praw w sferze cywilnoprawnej po stronie osoby zameldowanej (przy czym obowiązek meldunkowy (...)

Obowiązek meldunkowy a stosunek najmu

Obowiązek meldunkowy a stosunek najmu

Od 11 lat jestem na stałe zameldowany w mieszkaniu komunalnym w X. Główny najemca nie jest ze mną spokrewniony. W ubiegłym tygodniu główny najemca bez porozumienia ze mną z mieszkania się wymeldował (...)

Obowiązek meldunkowy a prawa do mieszkania

Obowiązek meldunkowy a prawa do mieszkania

Czym jest obowiązek meldunkowy? Czy z tego, że jestem zameldowany w mieszkaniu wynikają jakieś prawa do niego? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Kiedy powstaje obowiązek meldunkowy? Podstawą obowiązku meldunkowego jest art. 5 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ustawy, zgodnie z którym osoba posiadająca obywatelstwo (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

W najbliższych dniach sprzedaję mieszkanie, gdzie byłem zameldowany na stałe. Sprzedaż związana jest z zakańczaniem przeze mnie prac wykończeniowych budowanego domu. Za ok. 2 miesiące mógłbym (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Kiedy konieczne jest stałe bądź czasowe zameldowanie się? Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Jestem właścicielem mieszkania spółdzielczego (własnościowe) w Polsce, 10 lat temu opuściliśmy Polskę (wraz z żoną) i od tego czasu przebywany w Niemczech, ale nie żyjemy razem tylko każdy (...)

Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

Czy istnieje jeszcze w Polsce obowiązek meldunkowy (zameldowania stałego w szcególności)? Czy związane są z ewentualnym niewypełnieniem tego obowiązku jakieś kary? Kto ewentualnie może je wymierzać? (...)

Obowiązek wymeldowania

Obowiązek wymeldowania

Jakie konsekwencje poniesie osoba, która nie mieszka w miejscu, w którym jest zameldowania i nie zamierza tego uczynić? Zgodnie z art. 15 ustawy o ewidecji ludności i dowodach osobistych osoba, która (...)

Wymeldowanie zameldowanego na pobyt stały

Wymeldowanie zameldowanego na pobyt stały

Mój mąż od kilku lat nie mieszka u mnie, nie znam jego miejsca pobytu. Z tego co mi wiadomo, często przebywa w Zakładach Karnych. Jak długi musi minąć okres czasu, aby go wymeldować z pobytu stałego? (...)

Obowiązek meldunkowy - wymeldowanie

Obowiązek meldunkowy - wymeldowanie

Jakie dane powinnam przedstawić w urzędzie gminy jeżeli chcę się wymeldować? Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej (...)

Obowiązek meldunkowy - tymczasowe zameldowanie

Obowiązek meldunkowy - tymczasowe zameldowanie

Czy nadal obowiązuje obowiązek zameldowania na pobyt czasowy? Czy w przypadku niezameldowania na pobyt czasowy ponosi się jakieś konsekwencje w tym konsekwencje prawne, a jeżeli tak to w jakim okresie (...)

Własność a obowiązek meldunkowy

Własność a obowiązek meldunkowy

Czy przepisując własnościowe mieszkanie z matki na córkę ta ostatnia musi być zameldowana w tymże lokalu? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że chodzi o mieszkanie własnościowe. W tym (...)

Wymeldowanie lokatorów przez właściciela

Wymeldowanie lokatorów przez właściciela

Jestem właścicielką mieszkania hipotecznego wykupionego od gminy. W tym lokalu oprócz mnie przebywają zameldowane na pobyt stały jeszcze trzy osoby. Z powodów finansowych i rodzinnych jestem zmuszona (...)

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Jak wygląda kwestia obowiązku meldunkowego w polskim prawie? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Obowiązek (...)

Obowiązek meldunkowy ludności - ewidencja

Obowiązek meldunkowy ludności - ewidencja

Czy istnieje konieczność bycia zameldowanym? Sprzedaję mieszkanie, tak więc muszę się wymeldować, nowe będę miał dopiero za pół roku (może dłużej), przez ten czas będę wynajmował mieszkanie. (...)

FORUM PRAWNE

obowiązek meldunkowy?

obowiązek meldunkowy? Witam, Kupiłem mieszkanie. W zwiazku z powyzszym mam pytanie, czy na dzien dzisiejszy istnieje wlasnie obowiązek meldunkowy? Bo rozne zrodla roznie informuja. Czasami wystarczy (...)

obowiązek meldunkowy

obowiązek meldunkowy witam, mam taki problem i nie bardzo wiem jak to rozwiązać. Otóz postanowiłam sprzedac mieszkanie własnosciowe ponieważ zawsze marzyłam o zamieszkaniu w wiekszym miescie. W (...)

obowiązek meldunkowy

obowiązek meldunkowy Hej, mam pytanie. Wyprowadziłem się z rodzinnego domu, studjuje na drugim końcu polski. Teraz wynajmuje mieszkanie. Moi rodzice wymeldowali mnie w miedzyczasie z rodzinnego domu. (...)

Wyjazd za granicę trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!!

Wyjazd za granicę trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!! Obywatel polski będzie musiał zgłosić fakt wyjazdu za granicę w urzędzie gminy. Jeśli wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć (...)

Wyjazd za granicę 2011 - trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!!

Wyjazd za granicę 2011 - trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!! \"Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 Obowiązek meldunkowy obywateli polskich Art. 24. 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej (...)

Obowiązek meldunkowy 2013

Obowiązek meldunkowy 2013 Obowiązek meldunkowy czasowy dla turystów zniknie w polsce na początku roku czy w trakcie roku 2013?

Obowiązek meldunkowy niebawem zniknie.

Obowiązek meldunkowy niebawem zniknie. Witam W 2014 roku, znika zupełnie obowiązek meldunkowy. Teraz meldunek stały lub tymczasowy jest obowiązkowy. Trzeba zawiadamiać urząd o zmianie miejsca zamieszkanie (...)

Kiedy znika obowiązek meldunkowy ?

Kiedy znika obowiązek meldunkowy ? Witam, proszę o informacje kiedy wreszcie znika obowiązek meldunkowy? Przyszły rok czy jeszcze później? 2014. cezary3 na pewno wtedy, tak więc 2 lata jeszcze. (...)

obowiązek meldunkowy 2012

obowiązek meldunkowy 2012 Hej, czy ktoś z was moglby przybliżyć mi trochę wiedzę na temat obowiązku meldunkowego, i jaksie to ma do pojęcia \"zamieszkiwanie\"? nie mogę przez to stwierdzić co (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

obowiązek meldunkowy 2013 rok

obowiązek meldunkowy 2013 rok Mam pytanie, czy razem z meldunkiem tymczasowym zniknie meldunek obowiązkowy w przyszłym roku? Czy 2013 rok to ogólna data dla usunięcia tych meldunków w tym samym (...)

Porady prawne