24.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie - opinia prawna

Stan faktyczny

Jestem pracownikiem magazynu, z uwagi na to, że nie ma tu wyodrębnionego pomieszczenia do wydawania towarów, uprzedzono mnie (ale niczego nie podpisywałem), o obostrzonej odpowiedzialności jaka na mnie ciąży za powierzony towar. Powiedziano mi, że także za kradzież z magazynu, tego nie rozumiem, będę odpowiedzialny. Czy ma jakieś znaczenie to, że nie podpisywałem umowy, w której bym się do takiej ochrony zobowiązywał?

Opinia prawna

Dwa modele odpowiedzialności pracownika za szkodę w mieniu powierzonym

Porady prawne

Nasz ustawodawca skonstruował dwa rodzaje odpowiedzialności pracownika za szkodę w tzw. mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się

I. Odpowiedzialność za szkodę powstałą w mieniu w pełnej wysokości przy czym pracodawca jest obowiązany, żądając odszkodowania, tylko do udowodnienia, że szkoda w mieniu powierzonym zaistniała. Pracodawca nie musi udowadniać winy w spowodowaniu szkody. W razie powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się wystarczy wykazanie przez pracodawcę, że szkoda jest następstwem nie rozliczenia się pracownika. Natomiast pracownik, który chce uwolnić siebie od tej odpowiedzialności lub ją ograniczyć musi wykazać, że ustalona szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych w całości lub w części.(w szczególności wskutek nie zapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenia powierzonego mienia). Z faktu bowiem, że mienie zostało prawidłowo powierzone, wypływa wniosek, iż ujawnione w nim braki są następstwem zaniedbań pracownika. Dlatego też gdy twierdzi on, że szkoda powstała z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, na nim - w tym zakresie - spoczywa ciężar dowodu. Co istotne, pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia, nie ponosi również ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi - w ograniczonej wysokości, ustalonej rozporządzeniem Rady Ministrów oraz na zasadach przewidzianych w art. 114-116 i 118 kodeksu pracy.

Przy tym rodzaju odpowiedzialności zmieniają się reguły dowodzenia. Pracownik, odpowiada za powierzone mu mienia na zasadzie winy, którą pracodawca musi mu udowodnić. Pracodawca jest obowiązany wykazać również okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody i związek przyczynowy pomiędzy jego winą a szkodą, która powstała. Odpowiedzialność pracownika dotyczy tylko normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Zasady ograniczonej odpowiedzialności co do pewnych sytuacji wprowadzone zostały obligatoryjnie. Ponoszą ja pracownicy zatrudnieni:
1) w magazynach, w których wyodrębniono pomieszczenie do wydawania towarów (halę spedycyjną) oraz zorganizowano dozór ruchu mienia i osób; warunek wyodrębnienia pomieszczenia wydawania towarów nie jest wymagany w magazynach, w których przeładunek odbywa się systemem automatycznym z urządzeniami pomiarowo-kontrolnymi,
2) w sklepach o obsadzie co najmniej 6 osób i w stoiskach (działach) w domach towarowych (handlowych), jeżeli przy sprzedaży towarów wystawia się dowody sprzedaży, inkaso gotówki jest dokonywane przez kasjerów w wydzielonych kasach, a wydawanie towarów jest dokonywane przez inną osobę niż sprzedawca,
3) w sklepach samoobsługowych oraz w stoiskach (działach) samoobsługowych w domach towarowych (handlowych), w których inkaso gotówki dokonywane jest w wydzielonych kasach przy użyciu kas rejestrujących.

Objęcie pracownika odpowiedzialnością materialną na takich zasadach następuje po uprzednim zawiadomieniu go na piśmie o zaistnieniu warunków uzasadniających taką odpowiedzialność i po przeprowadzeniu inwentaryzacji, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od zaistnienia tych warunków.

Jednak Pana sytuacja nie podpada pod żaden z wymienionych tutaj podpunktów, dlatego tez odpowiedzialność za powierzone Panu mienie będzie regulowana wg zasady odpowiedzialność za szkodę powstałą w mieniu w pełnej wysokości z mniej korzystnymi dla pracownika regułami dowodowymi.
Pracodawca może stosować wobec pracownika, w pewnych wypadkach, ograniczoną odpowiedzialność, lecz nie wspomina Pan o takiej decyzji swojego pracodawcy, należy założyć więc, że taka decyzja nie miała miejsca.

Rola umowy w konstrukcji powierzenia mienia

Umowa o odpowiedzialności za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się powinna być zawarta na piśmie ale nie zawarcie jej na piśmie nie powoduje nieważności takiej umowy. Podstawą odpowiedzialności za mienie powierzone jest prawidłowe powierzenia mienia. Tak więc bez znaczenia jest fakt ,że niczego Pan nie podpisywał, ze nie zawierał Pan z pracodawcą umowy.

Odpowiedzialność za kradzież

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników

Jakie są przesłanki odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie?Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, inne mienieodpowiada w pełnej wysokości za szkodę w powstałą w tym mieniu. (...)

Weksle w stosunku pracy

Weksle w stosunku pracy

  Zasadą jest, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej w wysokości realnej szkody ograniczonej do trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zasada ta może jednak zostać przełamana. Niebezpieczeństwo takie niesie podpisanie weksla przez pracownika. Jest to bowiem dogodny dla pracodawcy instrument regulowania należności z tytułu wyrządzonej (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Możliwe jest na terenie RP zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej. Tego właśnie dotyczy ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nadto dotyczy ona także zasad kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Co (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Czy pracownik ponosi ryzyko utraty mienia powierzonego?

Czy pracownik ponosi ryzyko utraty mienia powierzonego?

Kodeks pracy w art. 114 stanowi, że pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Jeżeli pracownik przez niewykonanie swych obowiązków lub ich nienależyte wykonanie doprowadzi do tego, że pracodawca poniesie szkodę to będzie wobec niego odpowiadał materialnie. (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca jest bowiem obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Np. sfera prywatności (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

  Prawo przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów o pracę: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, bez odniesienia do danego przypadku, jest uzasadniona, czy nie. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Nie stoi on w sprzeczności z kwotowym ograniczeniem jej do wysokości (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika

Ogólną zasadą prawa pracy jest łagodniejsza odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania ich obowiązków z winy nieumyślnej. Pracownik za takie szkody odpowiada tylko w granicach rzeczywiście poniesionej przez pracodawcę straty (a nie za utracone przez niego korzyści), a wysokość odszkodowania nie może (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. Działania te podejmuje w imieniu ustanawiającego zarząd oraz w jego interesie i ze (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do zarządu i rozporządzania majątkiem? Moment ogłoszenia upadłości to moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie to wydaje sąd I instancji i jest ono momentem ogłoszenia upadłości niezależnie od tego czy i która strona się od niego odwołuje do wyższej instancji. Na skutek ogłoszenia (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Szczegółowy (...)

Okres wypowiedzenia - Ile wynosi i kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia - Ile wynosi i kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia?

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje wówczas z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:  3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy (...)

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Przewidziano m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych. e-Akta – przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej Zmiany (...)

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Coraz częściej przedsiębiorcy zakładają spółki w Anglii lub Niemczech. Gdzie najlepiej zrejestrować odpowiednik Polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie podjęcia w tym zakresie decyzji.    ##baner## Spółka LTD Zakres LTD Pełna nazwa Private Company Limited by Shares Kraj rejestracji Wielka (...)

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Co jest podstawą odpowiedzialności majątkowej pracodawcy?Jest to odpowiedzialność wynikająca ze stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest - pośród innych obowiązków - do: naprawienia szkody wyrządzonej pracownikowi przez niedopełnienie obowiązków w zakresie wykonywania czynności niezbędnych do uzyskania przez pracownika świadczeń z ubezpieczenia społecznego, naprawienia (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyegzekwowania tych obowiązków pracodawca dysponuje szeregiem środków, które mogą zdyscyplinować (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Czego dotyczą zmiany? 1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Reguluje ona zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy, a także zasady pokrywania ze środków FGŚP świadczeń pracowników zatrudnionych (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu zakładach pracy pracowników. Zakres regulacji kodeksowej Sytuację przejęcia zakładu pracy (...)

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Z jakich przyczyn pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? W odniesieniu do uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze strony pracownika należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:  jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (...)

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

Pracownik jest zależny od pracodawcy, od warunków pracy jakie mu zaproponuje. Jako słabsza strona stosunku pracy podlega zatem ochronie i przepisy przyznają mu wiele praw, których pracodawca powinien przestrzegać. Jednocześnie prawo przewiduje mechanizmy, które pozwalają na kontrolowanie tego, jak pracodawca wywiązuje się ze swoich obowiązków względem osób (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

W jakich przypadkach może nastąpić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika? Pracownik nie zawsze ma świadomość, iż również jemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Co ważne, pracownik nie może arbitralnie korzystać z tego uprawnienia, gdyż dla zastosowania omawianego trybu musi wystąpić któraś z dwóch (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, jeśli okaże się, że pomimo normalnego użycia tego produktu, zwyczajowo przyjętego wykorzystywania (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej wskazano, co z nich wynika. Objaśnienia zawierają ogólne wyjaśnienia na temat podmiotów (...)

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Życie codzienne, zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy, nie jest pozbawione nieprzewidzianych zdarzeń, szkód, wypadków, które powodowane są bądź przez kontrahenta, zleceniobiorcę, pracownika, bądź przez osobę niezwiązaną z nami żądną umową. Na tym gruncie wyłania się zagadnienie cywilnej odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, których podstawowe (...)

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego zawsze było postrzegane jako jedno z podstawowych praw pracowniczych. W obecnych czasach, podążając za orzecznictwem Sądu Najwyższego, można się jednak zastanawiać na ile coroczny urlop jeszcze jest prawem, a na ile stał się on obowiązkiem pracownika. Z treści Kodeksu pracy, jasno wynika, iż każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego (...)

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

Prawo pracy obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. Prezentujermy najistotniejsze informacje dotyczące obowiązków związanych z wykonyawniem pracy w ramach stosunku pracy.  Podstawowe obowiązki pracownika Zasadniczym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy sumiennie oraz starannie oraz stosowanie (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Z uwagi na skalę reformy przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. – od największych przedsiębiorstw, aż do najmniejszych firm. Od 1 lipca 2019 roku duże firmy zatrudniające co najmniej 250 (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Środki (...)

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

  Na czym tak naprawdę polega przedstawicielstwo? Czy organ spółki z o. o.  jest przedstawicielem tej osoby? Nie jest, ponieważ jego działalność nie polega na zastępstwie, lecz na działalności samej spółki. Warto wiedzieć, że wyróżnia się zastępstwo bezpośrednie, przez które rozumie się działanie w cudzym imieniu i ze skutkami bezpośrednio dla (...)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Dodatkowe świadczenia należne pracownikowi (nagrody jubileuszowe, fundusz świadczeń socjalnych, itd.)   Jakie są rodzaje świadczeń należnych pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy? Świadczenia należne pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy można podzielić na: składniki konieczne, czyli wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza); składniki (świadczenia) dodatkowe. Różnica (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  Kiedy powołuje się radę nadzorczą? W przypadku spółki akcyjnej powołanie rady nadzorczej jest zawsze obligatoryjne. Co więcej, spółka taka nie może zostać zarejestrowana bez powołanego organu kontrolnego. Rada musi istnieć także przez cały okres istnienia spółki. Jeżeli spółka dłużej niż trzy miesiące pozbawiona jest rady nadzorczej, członkowie (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba zwrócić (...)

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

  Stronami umowy ubezpieczenia są zawsze zakład ubezpieczeń oraz podmiot, który ubezpiecza swoje mienie, odpowiedzialność cywilną lub życie, zdrowie etc. Niewielu jednak wie, że umowa ubezpieczenia może rodzić określone uprawnienia dla osoby spoza kręgu stron umowy – dla osoby trzeciej. Niniejsza porada traktuje o prawach i obowiązkach związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu badania efektywności pracy urzędników administracji publicznej oraz przeprowadzania kontroli, (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie się jako przestępstwo Art. 207 Kodeksu karnego brzmi:  "§ 1. Kto (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Pracodawca w zarządzeniu organizacyjnym narzuca na nas pewne obowiązki gromadzenia dokumentów i ponoszenia za te dokumenty pełnej odpowiedzialności. Jednak nie zapewnia się pomieszczeń i odpowiednich (...)

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Czy pracownik przejmujący magazyn wraz ze zmianą stanowiska pracy musi podpisać umowę odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz weksel in blanco? Jakich konsekwencji może się spodziewać (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzoną gotówkę

Odpowiedzialność pracownika za powierzoną gotówkę

Jak kształtuje się odpowiedzialność pracownika za powierzoną mu sumę pieniężną? Zasadniczą kwestią podlegającą rozstrzygnięciu w niniejszej odpowiedzi jest określenie w jakim reżimie (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy odpowiada materialnie za powierzone mienie (samochód dostawczy). Pojazd uległ poważnej awarii (uszkodzenie silnika), co wg opinii rzeczoznawcy było (...)

Jednoosobowa odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Jednoosobowa odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Czy do przyjęcia odpowiedzialność jednego pracownika za powierzone mienie konieczna jest odrębna umowa? W przeciwieństwie do umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników, (...)

Odpowiedzialność materialna pracowników

Odpowiedzialność materialna pracowników

Pracuję w jednym z oddziałów sklepu jubilerskiego z dwiema innymi dziewczynami plus szefowie. Każdy z nas ma dostęp do biżuterii, niejednokrotnie bardzo drogiej. Wszystkie zatrudnione osoby podpisały (...)

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Pracownik zatrzymał pieniądze firmowe na poczet przypadającej mu wypłaty i porzucił pracę. Czy są podstawy prawne do domagania się zwrotu pieniędzy od pracownika i odszkodowania za porzucenie (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Czy z pracownikiem, któremu dano w używanie laptop, telefon komórkowy i samochód służbowy, można podpisać umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie? Czy w przypadku zagubienia (...)

Odpowiedzialność pracownika za wyrządzenie szkody w powierzonym mu mieniu

Odpowiedzialność pracownika za wyrządzenie szkody w powierzonym mu mieniu

Jak wygląda odpowiedzialność pracownika za wyrządzenie szkody w powierzonym mu mieniu? Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze (...)

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Czym jest umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą? Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej – zgodnie z art. 125 Kodeksu pracy (...)

Kradzież w firmie a zwolnienie dyscyplinarne

Kradzież w firmie a zwolnienie dyscyplinarne

Pracownik, który pełni w firmie obowiązki kierowcy zaopatrzeniowca przywłaszczał sobie pieniądze od odbiorców za dostarczony towar. Było to trudne do natychmiastowego wykrycia ponieważ odbiorcy (...)

Odpowiedzialność pracownika za mienie inne niż mu powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie inne niż mu powierzone

Czy pracownik ponosi odpowiedzialność za mienie niepowierzone? Za mienie inne niż powierzone pracownik odpowiada na zasadzie winy. Przesłankami odpowiedzialności są:1) bezprawność zachowania pracownika,2) (...)

Wyrządzenie szkody w mieniu powierzonym przez pracownika - wina

Wyrządzenie szkody w mieniu powierzonym przez pracownika - wina

Czy jest różnica czy pracownik wyrządził szkodę w mieniu powierzonym umyślnie czy nieumyślnie? Zachodzi różnica w wyrządzeniu szkody w mieniu innym niż powierzone z winy umyślnej i nieumyślnej. (...)

Podejrzenie o kradzież przez pracowników

Podejrzenie o kradzież przez pracowników

Jestem właścicielem pawilonu handlowego. Sprzedażą towaru zajmuje się sam, jak i zatrudniam kilku pracowników. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że towary giną. Jestem przekonany, że dzieje (...)

Umowa o wspólną odpowiedzialność materialną funkcjonariuszy policji za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu

Umowa o wspólną odpowiedzialność materialną funkcjonariuszy policji za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu

Czym charakteryzuje się umowa o wspólną odpowiedzialność materialną funkcjonariuszy za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu? Wskazać należy w sposób (...)

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

W jaki sposób pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności za prawidłowo powierzone mu mienie z obowiązkiem zwrotu? Koniecznym elementem odpowiedzialności pracownika w omawianym przypadku jest (...)

Unormowanie korzystania ze służbowych telefonów

Unormowanie korzystania ze służbowych telefonów

W firmie pracownicy i zleceniobiorcy korzystają z telefonów służbowych. Czy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia w firmie regulaminu korzystania z telefonów służbowych i czy z pracownikami musi (...)

Zwrot mienia powierzonego pracownikowi

Zwrot mienia powierzonego pracownikowi

Spółka zatrudnia pracownika w oparciu o umowę o prace na czas nieokreślony. Pracownik otrzymał do celów służbowych telefon, notebooka, samochód, klucze do biura. Pracodawca zamierza zwolnic tego (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Jako pracodawca zatrudniamy pracownika, który w odpowiedzi na pytania Zarządu przesyła e-maile o dziwnych, czy ośmieszających zarząd tytułach. Lekceważy prowadzoną korespondencję, a temat prowadzący (...)

Zatrzymanie powierzonego mienia

Zatrzymanie powierzonego mienia

Czy w przypadku niewywiązania się przez pracodawcę z następujących świadczeń: wynagrodzenie, prowizje od sprzedaży, świadczenia urlopowe oraz kosztów paliwa (udokumentowanych fakturami), mogę (...)

Elementy umowy o pracę

Elementy umowy o pracę

Zatrudniam pracownika na umowę o pracę. Pierwsza umowa o pracę na okres próbny, a druga umowa na czas określony - 6 miesięcy. Chcę, aby na umowie znajdowały się wymagane przez prawo oświadczenia, (...)

Odpowiedzialność nauczyciela za pomoce szkolne

Odpowiedzialność nauczyciela za pomoce szkolne

Czy nauczyciel szkoły ponosi odpowiedzialność materialną za np. pomoce naukowe znajdujące się w klasie? Jakie przepisy regulują powyższe zagadnienie? Kwestia odpowiedzialności materialnej pracowników (...)

Odpowiedzialność materialna pracownia

Odpowiedzialność materialna pracownia

Na czym polega odpowiedzialność materialna pracownika? Odpowiedzialność materialna polega na poniesieniu przez pracownika ujemnych skutków majątkowych wskutek wyrządzenia pracodawcy szkody (...)

Umowa o powierzeniu mienia pracownikowi

Umowa o powierzeniu mienia pracownikowi

Pan X został zatrudniony w firmie Y. Otrzymał do dyspozycji służbowy telefon oraz komputer typu laptop. Czy pracodawca samorządowy jest zobowiązany do spisania umowy z pracownikiem, dotyczącej warunków (...)

Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

Stwierdzono w placówce błędne wypłaty wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i ekwiwalentów za urlop, wynikające z błędów księgowej. Niektóre na niekorzyść pracownika, w niektórych przypadkach (...)

Wywołanie szkody w mieniu pracodawcy a potrącenie

Wywołanie szkody w mieniu pracodawcy a potrącenie

Pewnego dnia zostało skradzione urządzenie z pomieszczenia zamkniętego na klucz, do którego to kluczy nie miałem. Obciążone kosztami tego urządzenia zostały 4 osoby. Przy wypłacie wynagrodzenia (...)

Księgowość w fundacji

Księgowość w fundacji

Przy rejestracji fundacji chcę, aby miała ona działalność gospodarczą. Czy mogę na początku sam prowadzić księgowość? Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach, fundacja uzyskuje osobowość (...)

Ustanowienie kaucji, dla zabezpieczenia roszczeń za szkodę w powierzonym pracownikom mieniu

Ustanowienie kaucji, dla zabezpieczenia roszczeń za szkodę w powierzonym pracownikom mieniu

Czy pracodawca może żądać od pracownika ustanowienia kaucji, dla zabezpieczenia roszczeń za szkodę w powierzonym pracownikom mieniu? Strony stosunku pracy mogą jedynie w ograniczony sposób (...)

Żądanie odszkodowania za uszkodzone rzeczy

Żądanie odszkodowania za uszkodzone rzeczy

Pracownik jednego z naszych salonów sprzedaży przeżył niedawno szokujące zdarzenie: do sklepu wszedł klient niezadowolony z poziomu obsługi i postanowił sobie sam "wziąć" przedmiot reklamacji (...)

FORUM PRAWNE

sklep spożywczy a odpowiedzialność majątkowa

sklep spożywczy a odpowiedzialność majątkowa Takie oświadczenie musieli podpisać pracownicy sklepu spozywczego pod groźbą zwolnienia z pracy. Chciałbym się dowiedzieć czy coś takiego zobowiązuje (...)

nieuczciwy pracodawca

nieuczciwy pracodawca Mój pracodawca w czasie mojego zwolnienia zarzadzil inwentaryzacje o której nic nie wiedziałem następnie zwolnił mnie dyscyplinarnie a teraz złożył sprawe do sądu pracy. (...)

Umowa o odpowiedzialność

Umowa o odpowiedzialność Czy pracodawca może zmusić pracownika do podpisania umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie ? Pracodawca nie może zmusić do podpisania takiej umowy. Pracownik jako (...)

PILNE! ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA ZA POWIERZONE MIENIE-POMOCY!

PILNE! ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA ZA POWIERZONE MIENIE-POMOCY! Pracuję na stanowisku kasjera w prywatnej firmie. Pracodawca sporządził inwentaryzację i wykazał niedobór. Powiedział, że albo (...)

Były pracownik i jego odpowiedzialność materialna

Były pracownik i jego odpowiedzialność materialna Witam, [B]Tytułem wstępu:[/B] do 31 maja br. pracowałem w pewnej firmie i miałem odpowiedzialność materialną za powierzony mi towar. Zanim odszedłem (...)

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

Oświadczenie o odpowiedzialności a umowa

Oświadczenie o odpowiedzialności a umowa Mam pytanie czy oświadczenie o odpowiedzialności materialnej takie jak poniżej jest ważne nawet jak się nie ma podpisanej żadnej umowy z pracodawca? Ja (...)

umowa o odpowiedzialnosci

umowa o odpowiedzialnosci taka odpowiedzialnosc dostałam do podpisu w sklepis spozywczym. pracownik oswiadcza,ze przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc materialna na siebieza powierzone mienie .zgodnie (...)

Umowa o odpowiedzialności materialnej

Umowa o odpowiedzialności materialnej Witam proszę o pomoc w następującej sprawie: W dniu 30.06.2008 podpisaliśmy (wszyscy pracownicy łącznie 8 osób) umowę materialną za powierzone mienie (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

Proszę o ocenę treści umowy o zlecenie

Proszę o ocenę treści umowy o zlecenie Witam, Firma przedstawiła mi umowę o zlecenie do podpisania (jest to już kolejna umowa). Została ona trochę zmieniona w stosunku do poprzedniej i czytając (...)

UMOWA O ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ

UMOWA O ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ WITAM, PRACUJĘ POSIADAJĄC UMOWĘ ZLECENIE, DZIS PRZYSZŁA MI UMOWA O ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE. JAKOŚ NIE PASUJE MI JEDNO DO DRUGIEGO. (...)

Stała obsługa kancelarii - warto?

Stała obsługa kancelarii - warto? Prowadzę działalnosć gospodarczą, która (odpukać!)dobrze i szybko się rozwija, więcej pracowników, więcej zleceń, pracy, w planach jeszcze rozszerzenie działalności, (...)

Niewiarygodne manko w sklepie osiedlowym

Niewiarygodne manko w sklepie osiedlowym Witam, Potrzebuję pomocy i porady kompetentnej!!!!!!!! Postaram się napisać o wszystkim w wielkim skrócie. Jestem zatrudniona w małym wioskowym sklepie spożywczo-przemysłowym. (...)

Umowa o wspolnej odpowiedzialnosci materialnej

Umowa o wspolnej odpowiedzialnosci materialnej Witam . Mam zapytanie co do umowy materialnej za powierzone mienie . Czy takowa umowe można w jaki kolwiek sposob podwazyc? oraz czy po podpisaniu jej mozna (...)

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Potrzebuje pomocy. Miałem dwa telefony w Plusie na abonament. Rozwiązałem z nimi umowę 2005r.w styczniu za to że zminili cennik (...)

świadectwo pracy- anulowanie? na jakiej podstawie

świadectwo pracy- anulowanie? na jakiej podstawie Prośba o poradę Uprzejmie proszę o poradę odnośnie mojej sytuacji, w jakiej się znalazłam. Pracowałam w firmie X od lutego 2004 do lutego 2005. (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Czy prezes zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia moze byc zatrudniony w tej spolce i na jakiej zasadzie

Czy prezes zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia moze byc zatrudniony w tej spolce i na jakiej zasadzie Z dniem 24 listopad 2000 roku zostalam prezesem zarzadu spolki z o.o. postadajacym 100% (...)

windykacja oc

windykacja oc Witam . 10 06 2008 Kupiłem samochód z 1/2 polisy oc . W kilka dni załatwiłem skarbówke i wydział komunikacji(otrzymałem nowe numery) .Nastepnie zadzwoniłem do ubezpieczyciela o przysłanie (...)

Porady prawne