Ułatwienia w płatnościach bezpośrednich

W nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przedłużono na 2019 r. rozwiązanie zastosowane w 2018 r., polegające na umożliwieniu rolnikom, ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), złożenie – zamiast wniosku o przyznanie tych płatności – oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

Zmiany wynikające z ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 311), wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, powinny być składane za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto w przepisach przejściowych tej ustawy, w roku 2018 umożliwiono rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności złożenia – zamiast wniosku o przyznanie płatności – oświadczenia, w którym potwierdzali brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku.

Porady prawne

Celem nowelizacji jest przedłużenie na rok 2019 rozwiązań zastosowanych w roku 2018, polegających na umożliwieniu składania oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności. Złożenie przez rolnika takiego oświadczenia będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o te same płatności, co w roku poprzednim. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2019 r. - na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawodawca przewidział, że z możliwości złożenia oświadczenia będą mogli skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku. Z tego względu przepisy ustawy przewidują możliwość składania oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności przez rolników, którzy wnioskowali wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu. Uprawnionymi do złożenia oświadczenia będą również beneficjenci działań PROW 2007-2013 w zakresie działania - Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne oraz działań PROW 2014-2020 w zakresie działania - Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów oraz działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami".

Ponadto ustawa zmienia treść przepisu art. 7 nowelizowanej ustawy, zobowiązującego Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przesyłania w latach 2018-2020 częściowo wypełnionego formularza wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu wraz z materiałem graficznym wyłącznie rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie tych płatności w poprzednim roku w formie papierowej. Zmiana wprowadzana do ustawy przedłożoną ustawą zobowiązuje Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przesyłania ww. formularza wniosku oraz materiału graficznego każdemu rolnikowi, niezależnie od sposobu złożenia wniosku (w formie papierowej czy elektronicznej).

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 15 lutego 2019 r.

Oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty również w tym roku - Agencja przyjmuje oświadczenia

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.  

W ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało ok.  431 tys. rolników. Z kolei blisko 900 tys. rolników przesłało do Agencji wnioski o dopłaty drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Zob. też: Trwa nabór wniosków na małe przetwórstwo 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne