Trwają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego

Prowadzone są konsultacje publiczne projektu dokumentu rządowego „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.).”

Porady prawne

Co przewiduje projekt?

- "Transport lotniczy w Polsce, głównie ze względu na pandemię COVID-19, przeżywał w ubiegłym roku kryzys. Dziś, po okresie epidemicznej stagnacji, stajemy przed największym wyzwaniem, jakim jest odbudowa branży lotniczej, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej" – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

„Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” jest dokumentem definiującym główne założenia odnośnie do celów, kierunków i sposobów kreowania i realizacji rządowej polityki rozwoju lotnictwa cywilnego. Polityka lotnicza uzupełnia kierunki rozwoju określone w dokumentach programowych wyższego rzędu tj. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” oraz „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.”. Określone w niej cele strategiczne to wytworzenie dojrzałego, konkurencyjnego rynku usług lotniczych w Polsce, przyczyniającego się do stałego zrównoważonego wzrostu gospodarczego naszego kraju, realizowanego z poszanowaniem jakości życia obywateli i wymogów ochrony środowiska, a także osiągnięcie pozycji regionalnego (europejskiego) lidera w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego.

Polityka lotnicza kładzie duży nacisk na wzmocnienie obszarów innowacyjności oraz badań, rozwoju i wdrożeń w lotnictwie, stanowiących integralny komponent systemu transportowego, będącego kluczowym składnikiem wszystkich systemów gospodarczych. Istotne będzie wzmocnienie innowacyjności polskiego lotnictwa: badań, rozwoju i wdrożenia nowoczesnych technologii. Takie podejście jest zgodne z formułą Programu SESAR, stanowiącego technologiczny komponent Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES).

Polityka lotnicza stawia ponadto na zrównoważony rozwój transportu lotniczego. Podkreślone zostały działania i kierunki w celu zmniejszenia negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko i życie ludzi.

W dokumencie podjęto m.in. próby określenia i oszacowania prognoz rozwoju rynku lotniczego na najbliższe lata, bazując na prognozach rozwoju rynku lotniczego opracowane przez EUROCONTROL STRATFOR z 2021 r. oraz prognozy IATA opracowane w 2020 r. na zlecenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Projekt powstał przy udziale m.in. podmiotów zarządzających lotniskami, użytkowników infrastruktury lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz przedstawicieli lotnictwa ogólnego i komercyjnego.

Konsultacje społeczne projektu „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych projektu dokumentu pn. „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”.

Projekt Uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia przedmiotowego dokumentu został wprowadzony do wykazu prac programowych Rady Ministrów pod numerem ID176.

Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. ( z perspektywą do 2040r.) (dalej: Polityka lotnicza) jest dokumentem definiującym główne założenia odnośnie celów, kierunków i sposobów kreowania i realizacji rządowej polityki, w myśl zasad dotyczących polityk publicznych określonych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późniejszymi zmianami).

Polityka Lotnicza powstała przy czynnym współudziale szerokiego grona interesariuszy, w szczególności przy udziale zarządzających lotniskami (użytku publicznego i użytku wyłącznego, certyfikowanych i niepodlegających certyfikacji), użytkowników infrastruktury lotnisk i przestrzeni powietrznej, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz przedstawicieli lotnictwa ogólnego i komercyjnego.

W Polityce Lotniczej zostały wskazane kierunki rozwoju lotnictwa w Polsce, w tym rynku przewozów lotniczych, w systematyce zgodnej z przyjętym podziałem kierunków interwencji odzwierciedlającej poszczególne obszary lotnictwa.

Polityka lotnicza zawiera również odniesienie do obecnej sytuacji wywołanej wpływem pandemii COVID-19 na rynek lotniczy w Polsce. Podjęto próby określenia i oszacowania prognoz rozwoju rynku lotniczego na najbliższe lata bazując na prognozach rozwoju rynku lotniczego opracowane przez EUROCONTROL STRATFOR z 2020 r. oraz prognozy IATA opracowane w 2020r. na zlecenie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040r.)

Uwagi do projektu można składać za pomocą formularza dedykowanego do projektu do 11 sierpnia 2021 r.

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: politykalotnicza@mi.gov.pl,
  • osobiście w formie papierowej na miejscu udostępnienia dokumentów tj. Główna Biblioteka Komunikacyjna, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie,
  • pisemnie na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa 00-928 z dopiskiem „Polityka Lotnicza”.

Materiały: 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne