Polskie Domy Drewniane zaczną działać już wkrótce

Zmiany w Prawie ochrony środowiska przewidują utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego. PDD będzie działać w ramach programu Mieszkanie Plus.

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska? 

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska, obejmujące regulacje prawne, których celem jest rozwój energooszczędnego budownictwa drewnianego.

Ustawa przewiduje utworzenie Spółki Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, która prowadzić będzie działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań. PDD ma wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego i nowych rozwiązań technologicznych przetwarzania drewna. Podstawowym rodzajem działalności Spółki będzie energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie nimi oraz wynajmowanie budynków lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży. PDD będzie operatorem mieszkaniowym, działającym w ramach programu Mieszkanie+, a inwestycje spółki będą przeznaczone na wynajem i najem z opcją dojścia do własności. Spółka będzie mogła nabywać grunty, przeprowadzać remonty i modernizację budynków mieszkalnych, nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać i sprzedawać produkty drzewne oraz prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą. 

Porady prawne
 

Założycielami Spółki będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. Ustawa zawiera regulacje zabezpieczające dominującą pozycję założycieli Spółki. Ich łączny udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w sumie głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki wynosi powyżej 50%. Wyłączona zostaje możliwość przekształcenia Spółki, a akcje imienne mogą być zbywane tylko na rzecz Skarbu Państwa. Spółka będzie mogła emitować obligacje. Stosowne ograniczenia wprowadza się w przypadku obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa emitowanych przez Spółkę. Akcje Spółki będą mogły być dopuszczone do obrotu. Spółka może zostać połączona z inną spółką lub ulec podziałowi wyłącznie za zgodą Rady Ministrów. Nowelizacja określa liczbę członków zarządu Spółki (od 1 do 4) oraz rady nadzorczej (co najmniej 3, gdy Spółka jest spółką publiczną co najmniej 5 członków), a także zasady wynagradzania członków jej władz. Do ustalania wynagrodzenia stosowane będą przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz.2190). W sprawach nieuregulowanych do Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1182).

Zgodnie z ustawą, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego. Nowelizacja z dnia 20 lipca 2018 r. określa maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy. Limit na rok 2018 wynosi 60 mln zł, na rok 2019 500 mln zł, na lata 2020 i 2021 po 400 mln zł, na kolejne dwa lata odpowiednio 300 mln zł i 100 mln zł. Ustawa zobowiązuje Ministra Środowiska do monitorowania wykorzystania limitu wydatków oraz wdrażania, w razie potrzeby, mechanizmu korygującego.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne