Wysokie kary dla świadczących usługi transgranicznego doręczania paczek

Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Teraz zajmuje się nim Sejm.

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne?

Wprowadzenie sankcji dla operatorów pocztowych, którzy nie wypełniają obowiązków wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek, to główne założenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Sankcje te nakładane będą za nieprzekazywanie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji wskazanych w rozporządzeniu oraz nieprzekazywanie publicznych cenników opłat za doręczanie pojedynczych paczek.

Projekt dostosowuje bowiem polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które nakłada na firmy dostarczające paczki obowiązek informowania o cenach doręczeń. Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie mógł nałożyć na operatorów karę – do 2 proc. ich przychodów – za brak takiej informacji. 

Wysokie ceny za transgraniczne usługi doręczania paczek są uważane za jedną z głównych przeszkód dla kupujących online i  sprzedawców internetowych. Brak przejrzystości cen zachęca niekiedy operatorów do pobierania wysokich opłat bez wyraźnego związku z rzeczywistymi kosztami. Chodzi o to, aby ułatwić klientom (obywatelom i przedsiębiorcom) porównywanie cen i warunków świadczenia transgranicznych usług doręczania paczek, co może wpłynąć na obniżkę cen tych usług.

Projekt ustawy, opracowany w Ministerstwie Infrastruktury, zakłada, że wysokość kary pieniężnej za niedostarczenie prezesowi UKE wymaganych informacji i dokumentów związanych z transgranicznymi usługami doręczenia paczek nie będzie mogła przekroczyć 2 proc. przychodu z działalności, osiągniętego przez dany podmiot w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary.

Operatorzy, którzy nie przekazali dotychczas informacji o swojej działalności, powinni to zrobić do 10 stycznia 2020 r. Chodzi o operatorów, którzy świadczyli usługi doręczania paczek przed dniem wejścia w życie tej ustawy i przed tym dniem nie przekazali prezesowi UKE wskazanych informacji.

Operator rozpoczynający świadczenie usług doręczania paczek powinien przekazać prezesowi UKE informacje o swojej działalności niezwłocznie po dniu rozpoczęcia świadczenia tych usług.

Standardy unijnego rozporządzenia

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym operatorzy świadczący usługi doręczania paczek, zatrudniający średnio co najmniej 50 osób zaangażowanych w świadczenie usługi, muszą przekazywać organom regulacyjnym informacje o swojej działalności oraz o oferowanych usługach i warunkach ich świadczenia – w tym m.in. o cenach usług i warunkach składania skarg. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów rozporządzenia unijnego. Operatorzy, którzy nie przekazali dotychczas informacji o swojej działalności, powinni to zrobić do 10 stycznia 2020 r.  

Rozporządzenie unijne ma poprawić dostęp użytkowników do cenników opłat za usługi transgranicznych doręczeń paczek oraz zapewnić przejrzystość wykonywania tych usług. Powinno to korzystnie wpłynąć na ceny oferowanych usług.

Przedsiębiorcy, którzy zawierają z konsumentami umowy sprzedaży na odległość (obejmujące transgraniczną wysyłkę paczek), muszą – przed zawarciem umowy – udostępnić informacje o opcjach dostawy transgranicznej i ich cenach oraz o procedurach rozpatrywania skarg. 

Krajowy organ regulacyjny, czyli w przypadku Polski prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, musi przekazywać Komisji Europejskiej cenniki przedstawione przez operatorów.

W przypadku podejrzenia, że opłaty za transgraniczne doręczenie pojedynczej paczki w ramach usługi powszechnej są zawyżone – UKE ocenia, czy opłaty te rzeczywiście nie są nadmiernie wysokie. Prezes UKE jest również odpowiedzialny za egzekwowanie obowiązków informacyjnych nałożonych na operatorów oraz stosowanie wobec nich sankcji za uchybienie tym obowiązkom.

Od kiedy nowe rozwiązania mają obowiązywać?

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 23 listopada 2019 r. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123