Projekt zmian w prawie budowlanym i zagospodarowaniu przestrzennym!

27.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Projekt zmiany ustawy Prawo budowlane, ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw został przedstawiony przez do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Infrastruktury. Merytorycznie zajmuje się nim Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego BN Departament Rynku Budowlanego i Techniki BR.

Głównym celem przedkładanego projektu zmian jest dostosowanie systemu gospodarki przestrzennej, lokalizacji inwestycji i procedur formalnych procesu inwestycyjnego do potrzeb i wymogów dynamicznie rozwijającej się gospodarki, społeczeństwa i struktur instytucjonalnych państwa.

Wzrost gospodarczy ostatnich lat spowodował zwielokrotnienie potrzeb inwestycyjnych i zapotrzebowania na tereny, a konkurencja globalna i w mikroskali wymaga ze strony podmiotów gospodarczych i władz publicznych coraz wyższej sprawności i szybkości działania w zakresie uruchamiania i prowadzenia procesu inwestycyjnego. Jednocześnie następuje bardzo szybki, nie w pełni skoordynowany przyrost obszarów zurbanizowanych, zwłaszcza w największych miastach i ich otoczeniu, co w dłuższej perspektywie może grozić powstaniem istotnych barier dla dalszego efektywnego rozwoju.

Wraz ze wzrostem gospodarczym następuje znaczące podniesienie poziomu dobrobytu i towarzyszące mu przewartościowanie potrzeb społecznych w zakresie jakości przestrzeni. Wzrasta mobilność społeczna, poprawiają się warunki zamieszkania i jakość przestrzeni publicznych. Jednocześnie wzrastają aspiracje społeczne w tym zakresie, zwłaszcza potrzeba dostępu do wysokiej jakości usług i infrastruktury. Wzmocnienie demokracji podwyższa świadomość wartości przestrzeni, rozwija poczucie tożsamości terytorialnej i rodzi chęć współdecydowania o kierunkach rozwoju przestrzennego.

Pojawia się potrzeba sprawnego dostępu do informacji o przestrzeni - zarówno jej stanie jak i planowanych zmianach. Współodpowiedzialność obywateli za kształt przestrzeni stwarza szanse na racjonalizację decyzji przestrzennych i w rezultacie wyższą jakość życia.

Struktury państwa wzmacniają się dzięki decentralizacji decyzji i odpowiedzialności.

Wieloszczeblowy system samorządności terytorialnej wymaga odpowiedniego podziału kompetencji - wiele z dotychczas obowiązujących przepisów powstawało w zupełnie innej sytuacji politycznej. Samorządy w Polsce posiadają też dużą siłę inwestycyjną, która przyczynia się do znaczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju i stwarza odpowiednie warunki do gospodarowania i zamieszkania. Aktywność inwestycyjna samorządów, wspierana znaczącymi środkami Unii Europejskiej, powinna kreować nowe warunki rozwoju, być racjonalna, skuteczna i szybka. Musi też spełniać wymogi poszanowania oraz ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, zgodnie z europejskimi standardami. Proces inwestycyjny kierujący się nadrzędnymi celami trwałego i zrównoważonego rozwoju nie może być jednak blokowany niespójnymi przepisami i niepotrzebnymi barierami biurokratycznymi. Konieczna jest wiec racjonalizacja procesu inwestycyjnego przy zapewnieniu przestrzegania zasad rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do środowiska naturalnego i kulturowego oraz ochrony interesu osób trzecich.

Zmiany w ustawie Prawo budowlane

Zmiany w ustawie Prawo budowlane mają na celu wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu procesu inwestycyjnego, w zakresie prawa budowlanego w powiązaniu z nowymi regulacjami wynikającymi ze zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotychczasowe regulacje Prawa budowlanego regulujących proces inwestycyjny stanowią istotna barierę w prowadzeniu inwestycji budowlanych a w konsekwencji negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy w innych sektorach życia.

W projekcie zmiany ustawy Prawo budowlane proponuje się:

  • rezygnację z decyzji o pozwoleniu na budowę i zastąpienie jej procedura rejestracji zamierzonej inwestycji;

  • rezygnację z decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych i zastąpienie jej rejestracją zakończonych robót budowlanych;

  • wzmocnienie personalnej odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego;

  • wprowadzenie wykonawcy jako uczestnika procesu budowlanego.

Zob.: projekt

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaprasza do przesyłania uwag do dokumentu na adres jmordasewicz@pkpplewiatan.pl do dnia 18 lipca br.

Źródło: www.mi.gov.pl, www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: